Ulga dla młodych

Ulga dla młodych zmniejsza obciążenia fiskalnych dla osób poniżej 26. roku życia. Zapraszam do zapoznania się najważniejszymi informacjami na temat tej preferencji podatkowej.

Ulga dla młodych

Z ulgi dla młodych mogą skorzystać osoby poniżej 26. roku życia osiągające przychody do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym 85.528 zł zatrudnione na podstawie:

  • stosunku służbowego;
  • stosunku pracy;
  • pracy nakładczej,
  • spółdzielczego stosunku pracy;
  • umowy zlecenia.

Ulga nie obejmie m.in. umów o dzieło oraz samozatrudnienia. Zdaniem MF przedsiębiorcy w przeciwieństwie do pracowników i zleceniobiorców mogą wybrać preferencyjną formę opodatkowania (wg liniowej stawki podatku bądź ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych), stąd ulga nie jest do nich skierowana.

Ulga dla młodych nie obejmie składek społecznych oraz zdrowotnej. Będą odprowadzane przez płatnika na dotychczasowych zasadach. Składki obliczone od dochodu objętego ulgą dla młodych nie będą uwzględniane w kalkulacji rocznej podatku. Wynika to z zasady, iż odliczeniu nie podlegają składki krajowe, których podstawę wymiaru stanowi przychód zwolniony od podatku.

Wyłączenia z ulgi

Ustawa wyłącza pewne grupy przychodów z limitu zwolnienia do 26. roku życia m.in.:

  • objęte zryczałtowanym podatkiem;
  • zwolnione od podatku;
  • w stosunku do których zaniechano podatku na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej.

Obowiązki płatnika

Od 1 stycznia 2020 płatnik nie pobiera zaliczek od dochodów objętych zwolnieniem.

Podatnik korzystający z ulgi dla młodych może „upoważnić” płatnika poprzez złożenie oświadczenia do niestosowania tego zwolnienia przy poborze zaliczek na podatek. Oświadczenie składa się poprzez formularz PIT-2 w części H w pozycji 16.

W takiej sytuacji płatnik najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie pobierze zaliczkę na podatek. Złożenie oświadczenia jest szczególne istotne, gdy podatnik uzyskuje przychody od więcej niż jednego podmiotu. Stosowanie zwolnienia przez wszystkie podmioty mogłoby spowodować znaczną dopłatę podatku w rozliczeniu rocznym.