Od jakich przychodów osoby do 26 roku życia nie płacą podatków? Czy PIT dla młodych obejmuje umowę zlecenie?

Aneta Socha-Jaworska

Zerowy PIT dla młodych, ale z jakim limitem? Do jakiego wieku? Z jakiego tytułu? Co po przekroczeniu progu? Po dokładne wyjaśnienia zapraszam do wpisu.

Zerowy PIT dla młodych

Nowe rozwiązanie, które ostatnio jest szeroko komentowane zostało określone w noweli m.in. ustawy o PIT. Przewiduje ono zerowy PIT dla osób do 26 roku życia. Sprowadza się to de facto do wprowadzenia nowego zwolnienia przedmiotowego z PIT.
Proponuje się, aby przychody z tytułu:

 • stosunku służbowego,
 • stosunku pracy,
 • pracy nakładczej,
 • spółdzielczego stosunku pracy,
 • wykonywania usługa na podstawie umów zlecenia zawartych z:
  • osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą,
  • osobami prawnymi i jej jednostkami organizacyjnymi oraz jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej,
  • właścicielami (posiadaczami) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającymi w jego imieniu zarządcami albo administratorami – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością,
  • przedsiębiorstwami w spadku,

otrzymane przez podatnika do 26 rż do wysokości 85 528 zł w skali roku były zwolnione od podatku dochodowego.
Limit roczny będzie niezależnie od liczby zawartych umów lub liczby podmiotów (płatników) stawiających do dyspozycji podatnika przychody z pracy lub z umów zlecenia.

Wyłączenie od zwolnienia

Ze zwolnienia nie będzie można skorzystać, gdy umowy zlecenie będą:

 • rozliczane w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz
 • umowami o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktami menedżerskimi lub umów o podobnym charakterze.

Jakich przychód nie wliczymy do limitu?

Przy obliczaniu kwoty przychodów podlegających zwolnieniu od podatku nie uwzględnia się przychodów:

 • podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym,
 • zwolnionych od podatku dochodowego,
 • od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

zerowy pit dla młodych

Czy mimo zwolnienia można ujmować koszty?

Tak i jak wskazują przepisy, w przypadku zastosowania zwolnienia, koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, pracy nakładczej oraz z umów zlecenia, stosuje się w wysokości nieprzekraczającej tej części przychodów z danego źródła, która podlega opodatkowaniu.
Co ważne, w przypadku zastosowania do przychodów z pracy zwolnienia dla młodych pracowników, nie będzie można stosować kosztów uzyskania przychodów według normy 50%.

Rozliczenie w 2019 r.

Limit przychodów

Przepisy wskazują na to, że limit zwolnienia od podatku na 2019 r. wyniesie 35 636,67 zł – 5/12 z kwoty 85 528 zł, gdyż ustawa ma obowiązywać od 1 sierpnia 2019 r.

Jak wyliczać zaliczki w 2019 r.?

Zasada mówi, że przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych w 2019 r. nie będzie się stosować zwolnienia od podatku. Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy podatnik złoży płatnikowi podatku (np. pracownik pracodawcy) oświadczenie, że uzyskane w okresie 1.08.2019 – 31.12.2019 przychody z tytułu:

 • stosunku służbowego,
 • stosunku pracy,
 • pracy nakładczej,
 • spółdzielczego stosunku pracy
 • oraz umów zlecenia zawartych z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą

będą w całości zwolnione od podatku.
Płatnik po otrzymaniu oświadczenia nie będzie pobierał zaliczek na PIT najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie do końca miesiąca roku 2019, w którym będzie wypłacał wynagrodzenie.