Nagrody, odprawy, odszkodowania dla pracowników. Czy trzeba od takich przychodów odprowadzić składki ZUS?


11 sierpnia 2017 5 min. czytania

Jeśli w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zatrudniasz pracownika, to doskonale zdajesz sobie sprawę z tego jak dużym obciążeniem związanym z zatrudnieniem są składki ZUS. Nie tylko te potrącane z wynagrodzenia brutto, ale także te, które finansujesz jako pracodawca. Zdarzają się jednak takie sytuacje, w których otrzymane przez pracownika elementy wynagrodzenia nie podlegają składkom ZUS. W tym artykule dowiesz się jakie przychody są zwolnione ze składek ZUS!

Przychód stanowiący podstawę składek

Co do zasady podstawą wymiaru składek społecznych jest przychód osiągany przez pracownika w ramach zawartej umowy o pracę. Przychód ten rozumiany jest nie tylko jako wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne dokonane na rzecz pracownika, ale także wartość świadczeń w naturze lub ich ekwiwalenty. W szczególności jest to wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatki, nagrody, ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

Przychody zwolnione ze składek ZUS

W przepisach możemy znaleźć katalog aż 30 różnych przychodów, które nie są wliczane do podstawy składek społecznych ZUS. Poniżej znajdziesz krótki opis najważniejszych i najczęściej występujących sytuacji, w których wypłata wynagrodzenia nie spowoduje zwiększenia Twojego zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Są także sytuacje, w których jesteś zwolniony z opłacania składek na FP i FGŚP. Więcej w naszym artykule na ten temat

Skarbonka i worek pieniędzy trzymany w dłoni osoby spoza kadru

Wynagrodzenie chorobowe

To chyba najczęściej występujący składnik wynagrodzenia, od którego nie masz obowiązku odprowadzenia składek ZUS.

Jeśli Twój pracownik nie jest zdolny do pracy i w związku z tym przedstawi Ci zwolnienie lekarskie, to przez pierwsze 33 dni choroby (dla pracownika poniżej 50-go roku życia) lub 14 dni choroby (w przypadku pracowników, którzy ukończyli 50-ty rok życia) wypłacane jest wynagrodzenie chorobowe. Po przekroczeniu 33 lub 14 dni choroby w trakcie jednego roku kalendarzowego pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy. Obydwa ww. składniki wynagrodzenia korzystają ze zwolnienia ze składek społecznych. Wliczane są natomiast do podstawy wyliczenia składki zdrowotnej.

Zasiłek wypłacony z ubezpieczenia wypadkowego

Może się zdarzyć, że Twój pracownik będzie miał wypadek w pracy lub w drodze do/ z pracy. Aby w takiej sytuacji mógł skorzystać z wypłaty zasiłku wypadek musi być zdarzeniem nagłym, wywołanym przyczyną zewnętrzną i oczywiście musi mieć miejsce w drodze do lub z pracy, o ile droga ta była najkrótsza oraz nie była przerwana. Warto tutaj dodać, że zasiłek będzie przyznany także wtedy kiedy droga ta była przerwana, jednakże przerwa była życiowo uzasadniona (np. odbiór dziecka z przedszkola w drodze z pracy do domu), a także w sytuacji kiedy nie była drogą najkrótszą, jednakże ze względów komunikacyjnych najdogodniejszą dla pracownika.

Indywidualny rachunek składkowy dla każdego przedsiębiorcy – zmiany od 2018 roku! 

Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zwolnione ze składek społecznych ZUS są finansowane z ZFŚS takie świadczenia jak:

 • świadczenia przeznaczone na cele socjalne,
 • świadczenia urlopowe wypłacane raz w roku pracownikowi, którzy korzysta z urlopu przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych do wysokości określonej przepisami. W roku 2017 limit ten wynosi 1.185,66 zł dla pracownika zatrudnionego na pełny etat.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż obowiązek tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych mają pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Jeśli zatrudniasz mniejszą ilość pracowników, masz prawo zrezygnować z tworzenia ZFŚS i z wypłaty świadczenia urlopowego. Informacja taka powinna być w styczniu przekazywana do wiadomości pracownikom w sposób, w jaki jest przyjęty w Twojej firmie.

Możesz też jednak nie decydując się na tworzenie ZFŚS wypłacać pracownikom świadczenia urlopowe.

W odniesieniu do świadczeń na cele socjalne to obejmują one finansowanie:

 • różnego rodzaju form wypoczynku,
 • działalności kulturalno – oświatowej i sportowo – rekreacyjnej,
 • opieki nad dziećmi np. w żłobkach czy przedszkolach,
 • pomocy materialnej.

Co istotne, aby takie świadczenia mogły korzystać ze zwolnienia ze składek, muszą być przyznawane pracownikom ze względu na kryterium socjalne. Najczęściej stosowanym kryterium jest wysokość dochodu na jedną osobę w danym gospodarstwie.

Oznacza to, że jeśli dane świadczenie zostanie przyznane wszystkim pracownikom w jednakowej wysokości i jego wysokość czy fakt przyznania nie będzie uzależniony od indywidualnej sytuacji pracownika, nie może wówczas korzystać ze zwolnienia ze składek ZUS.

Katalog przychodów zwolnionych ze składek ZUS jest o wiele szerszy. Jakie jeszcze przychody są zwolnione ze składek ZUS? W następnym artykule znajdziesz inne przykłady. Zachęcam do śledzenia kolejnych wpisów na ten temat: Jakie przychody są zwolnione z ZUS? – cz. 2

Załóż testowe konto i korzystaj za darmo

 • Przekonaj się, jak proste jest wystawianie faktur i dbanie o porządek w dokumentach.
 • Dodatkowo otrzymasz bezpłatne wsparcie specjalistów na infolinii.
 • Wypróbuj naszą wielokrotnie nagradzaną aplikację mobilną.
 • A gdy Twoje potrzeby wzrosną –  rozpocznij przez inFakt współpracę z dedykowaną księgową lub księgowym.

Załóż konto

Masz pytania? Odpowiemy w komentarzu.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu