Od jakich świadczeń dla pracownika, innych niż wynagrodzenie, trzeba odprowadzić składki na ubezpieczenia?

W poprzednim artykule dowiedziałeś się już, że składek społecznych ZUS nie zapłacisz od wypłaconego pracownikowi wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego/ wypadkowego, a także od wypłat realizowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Jednak to nie wszystko. Jakie przychody są zwolnione ze składek ZUS? Jakie to ma przełożenie na praktykę? O tym przeczytasz poniżej.

Nagrody jubileuszowe

Jeśli wypłacasz pracownikowi nagrodę za to, że jest Twoim wiernym pracownikiem przez określoną liczbę lat przychód ten nie stanowi podstawy obliczenia składek ZUS. Jest tylko jeden warunek: taka nagroda nie może być wypłacana przez Ciebie częściej niż co 5 lat. Jeśli zatem zechcesz nagradzać pracownika za to, że nim jest np., co rok, nagrody będą stanowiły przychód, od którego należy naliczyć składki.

Różnego rodzaju odprawy i odszkodowania

Należą do nich odprawy i odszkodowania takie jak:

 • odprawy pieniężne, które przysługują pracownikowi z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę,
 • odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacone z tytułu:
  • wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, w tym rozwiązania go z przyczyn leżących po stronie pracodawcy,
  • wypowiedzenia umowy, które zostało dokonane niezgodnie z prawem,
  • nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia lub skrócenia tego okresu,
  • niewydania lub niewłaściwego wydania świadectwa pracy
 • odszkodowania wypłacone byłym pracownikom po rozwiązaniu stosunku pracy, na podstawie umowy o zakazie konkurencji (mowa tu o sytuacji, w której zawarto z pracownikiem umowę o zakazie konkurencji, a zatem po ustaniu stosunku pracy nie może on samodzielnie rozpocząć działalności konkurencyjnej w stosunku do byłego pracodawcy, ani też nie może podjąć zatrudnienia u innego pracodawcy prowadzącego taką samą działalność),
 • odprawy wypłacone pracownikom powołanym do zasadniczej, okresowej lub terytorialnej służby woskowej – w tej sytuacji pracodawca ma obowiązek wypłaty odprawy w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia, które wylicza się tak samo jak ekwiwalent za niewykorzystany urlop)
 • odszkodowania za utratę lub uszkodzenie przedmiotów osobistego użytku lub przedmiotów niezbędnych do pracy, spowodowane wypadkiem przy pracy.

Dodatki wynikające z przepisów BHP

W niektórych przypadkach pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom napojów bezalkoholowych oraz posiłków. Obowiązek ten wynika bezpośrednio z Kodeksu Pracy i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W przypadku zatrudnienia osoby, pracującej w warunkach szczególnie uciążliwych, spoczywa na Tobie taki obowiązek.

Jeśli z jakichś powodów nie jesteś w stanie ich dostarczyć to możesz wypłacić ekwiwalenty za napoje i posiłki. W obydwu przypadkach ich wartość nie stanowi przychodu, wchodzącego do podstawy składek społecznych.

Choroba przedsiębiorcy, a wysokość składek ZUS 

Posiłki dla pracowników

Jeśli nie jesteś zobowiązany do zapewnienia posiłków pracownikom na podstawie przepisów nie oznacza to, że nie możesz ich zapewniać. Co więcej ich wartość także może korzystać ze zwolnienia z oskładkowania, o ile wartość tych posiłków nie przekracza kwoty 190 zł miesięcznie.

Ekwiwalenty pieniężne

W tej kategorii przychodów zwolnionych ze składek ZUS mieszczą się ekwiwalenty pieniężne za:

 • pranie odzieży roboczej oraz za używanie własnej odzieży i obuwia w pracy,
 • użyte do wykonywania swoich obowiązków prywatne narzędzia, materiały i sprzęt,
 • ubiór służbowy (umundurowanie), który pracownik ma obowiązek używać w ramach wykonywania swojej pracy.

Skarbonka i wymiana monet

Podróż służbowa pracownika

Wyłączone z podstawy składek społecznych są także diety oraz inne świadczenia przysługujące pracownikowi w związku z odbywaną podróżą służbową, ale tylko do wysokości określonej przepisami.

Dla przypomnienia dieta w przypadku podróży służbowej odbywanej w kraju wynosi 30 zł. Oznacza to, że jeśli pracodawca będzie honorował dietą w wysokości np. 50 zł, to nadwyżka w wysokości 20 zł powinna być wliczona do podstawy wyliczania składek.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku zwrotu kosztów noclegu. Są one zwolnione ze składek ZUS, pod warunkiem, iż ich wartość za jedną dobę hotelową nie przekracza kwoty 600 zł.

W przypadku braku rachunku za usługę hotelową, pracownik powinien wypłacić ryczałt za nocleg w wysokości 150% diety, tj. 45 zł.

W odniesieniu do zwrotu kosztów związanych z komunikacją miejską pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 20% diety, tj. 6 zł lub zwrot wydatków na podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie.

Zwrot kosztów użytkowania prywatnego samochodu

Jeśli pracownik wykonując swoje obowiązku pracownicze używa własnego samochodu, to przysługuje mu zwrot kosztów związanych z jego używaniem. Przychód ten jest także zwolniony ze składek ZUS.

Są dwa sposoby na dokonanie takiego zwrotu w ramach jazd lokalnych:

 • ryczałt,
 • zwrot w wysokości wynikającej z prowadzonej przez pracownika kilometrówki.

Jakim składkom ZUS podlega kontrakt menedżerski? 

Podnoszenie kwalifikacji pracownika

Zwolnione ze składek ZUS są świadczenia przyznane pracownikowi, który podnosi swoje kwalifikacje lub uzupełnia swoją wiedzę z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą.

Jeśli zatem zdecydujesz się na dofinansowanie pracownikowi studiów, świadczenie to korzysta ze zwolnienia z oskładkowania.

Trzeba jednak mieć na uwadze, że jeśli przyznasz pracownikowi płatny urlop szkoleniowy lub zwolnisz go z części dnia pracy w celu udziału w różnego rodzajach formach edukacji, przychód ten nie korzysta ze zwolnienia i należy go wliczyć do podstawy wyliczenia składek ZUS.

Zapomoga losowa

Na sam koniec wspomnę o tym, że jeśli Twój pracownik jest ofiarą klęski żywiołowej, długotrwałej choroby lub z innych powodów znalazł się w trudnej sytuacji życiowej, możesz wspomóc go poprzez wypłatę zapomogi. Ten rodzaj świadczenia także korzysta ze zwolnienia ze składek ZUS.

Co to oznacza w praktyce?

Jeśli ze względu na trudną sytuację życiową pracownika podejmujesz decyzję o wypłacie zapomogi w wysokości 2000 zł brutto, to gdyby był to standardowy składnik wynagrodzenia, wówczas pracownik po odjęciu składek i podatku dochodowego otrzymałby na rękę zapomogę w wysokości 1393,48 zł.

2000 zł – 274,2 zł (składki społeczne) – 155,32 zł (składka zdrowotna) – 177 zł (zaliczka na podatek dochodowy) = 1393,48 zł.

Dodatkowo Ty jako pracodawca musiałbyś opłacić składki ZUS finansowane przez Ciebie jako pracodawcę w wysokości 412,20 zł. Oznacza to, że dla Ciebie całkowity koszt takiej wypłaty wyniósłby 2412,20 zł.

Przepisy jednak pozwalają nie tylko na zwolnienie takiej zapomogi ze składek ZUS, ale także z podatku dochodowego (do 2280 zł rocznie). Dzięki temu pracownik w przedstawionej sytuacji otrzyma 2000 zł, a Ty jako pracodawca nie poniesiesz dodatkowych kosztów w postaci składek ZUS.

Z takiego rozwiązania ucieszysz się nie tylko Ty jako pracodawca, ale także i Twój pracownik.

Załóż testowe konto i korzystaj za darmo

 • Przekonaj się, jak proste jest wystawianie faktur i dbanie o porządek w dokumentach.
 • Dodatkowo otrzymasz bezpłatne wsparcie specjalistów na infolinii.
 • Wypróbuj naszą wielokrotnie nagradzaną aplikację mobilną.
 • A gdy Twoje potrzeby wzrosną –  rozpocznij przez inFakt współpracę z dedykowaną księgową lub księgowym.

Załóż konto

Masz pytania? Odpowiemy w komentarzu.