Kontrakt menedżerski a umowa o pracę. Jaki ZUS płaci się, będąc na kontrakcie menadżerskim?


23 czerwca 2017 7 min. czytania

W ramach prowadzonej działalności sam zarządzasz swoją firmą, decydujesz o zaciąganiu zobowiązań, inwestycjach, motywujesz pracowników, słowem: odpowiadasz za model zarządzania firmą. Możesz jednak powierzyć te zadania menedżerowi. W jaki sposób może być realizowana taka funkcja? Jakim składkom ZUS podlega kontrakt menedżerski?

Trzy sposoby

Kontrakt menedżerski jest umową, na mocy które menedżer odpowiada za zarządzanie firmą w celu osiągania zysków. Może on być realizowany na trzy sposoby. Każdy z nich wiąże się z innymi obowiązkami względem ZUS.

1. umowa o pracę

2. kontrakt menedżerski z osobą fizyczną

3. kontrakt z osobą fizyczną, która świadczy usługę zarządzania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

Umowa o pracę

Jeśli zawarty kontrakt menedżerski ma charakter umowy o pracę to taki kontrakt nie różni się niczym od zwykłej umowy o pracę. Menedżer jest wówczas traktowany jak pracownik w rozumieniu zapisów Kodeksu Pracy. Jakim składkom ZUS podlega kontrakt menedżerski zawarty w ramach umowy o pracę? Podlega on obowiązkowo wszystkim składkom społecznym: emerytalnej, rentowej, chorobowej i wypadkowej, składce zdrowotnej i składkom na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Mogą wystąpić też sytuacje, w których pracodawca jest zwolniony z opłacania składek na FP i FGŚP. Więcej na ten temat w naszym artykule: Składki na FP i FGŚP za pracownika – komu przysługuje zwolnienie? 

Kontrakt menedżerski z osobą fizyczną

Jeśli kontrakt zostanie zawarty z osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej to taka umowa będzie traktowana dokładnie tak samo jak każda inna umowa zlecenie podpisana z osobą fizyczną. Jakim składkom ZUS podlega kontrakt menedżerski w ramach umowy zawartej z osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności? To jakim składkom ZUS podlega taka umowa zależy od tego, czy i jeśli tak to jakie wynagrodzenie menedżer uzyskuje z innych tytułów.

Jeśli z innych tytułów osiąga wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia (czyli w 2017 roku 2000,00 zł brutto) to sprawa jest bardzo prosta. Mianowicie z tytułu zawartego kontraktu menedżerskiego będzie opłacana tylko składka zdrowotna.

Jeśli kontrakt jest jedynym tytułem do ubezpieczeń również sytuacja jest jasna. Otóż będzie on podlegał obowiązkowo składkom społecznym: emerytalnej, rentowej i wypadkowej, a składka chorobowa będzie dobrowolna. Oczywiście składka zdrowotna również jest wtedy odprowadzana do ZUS.

Sytuacja się nieco komplikuje, gdy nasz menedżer ma zawarte inne umowy zlecenie, gdy jest ich więcej lub wynagrodzenie z tytułu innych umów jest zmienne.

Każdorazowo dla danego miesiąca bowiem należy rozstrzygać czy z innych tytułów taka osoba osiąga co najmniej minimalne wynagrodzenie, czy też nie. Jeśli z innych tytułów menedżer osiąga mniej niż 2000,00 zł brutto wówczas będzie on podlegał obowiązkowo składkom społecznym: emerytalnej, rentowej i wypadkowej, a składka chorobowa będzie dobrowolna. Jeśli jednak w danym miesiącu z innych tytułów osiąga 2000,00 zł brutto wynagrodzenia wówczas z zawartego kontraktu wystąpi konieczność zapłaty tylko składki zdrowotnej. Na swój wniosek zleceniobiorca może podlegać składce emerytalnej i rentowej dobrowolnie.

Co więcej ustalenia łącznego wynagrodzenia osiąganego przez menedżera dla celu rozstrzygnięcia zbiegu tytułów dokonuje się według kolejności ich powstawania.

Przykład 1

W dniu 15 maja 2017 podpisany został kontrakt menedżerski. W umowie ustalono miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2 500,00 zł. Osoba ta jednocześnie ma podpisane inne umowy zlecenie ze stałym miesięcznym wynagrodzeniem:

1) umowa zlecenie nr 1 zawarta w styczniu 2017 na kwotę 1200,00 zł miesięcznie,

2) umowa zlecenie nr 2 zawarta w dniu 2 maja 2017 r. na kwotę 600,00 zł miesięcznie.

W przedstawionej sytuacji, aby rozstrzygnąć jakim składkom będzie podlegał zawarty kontrakt, należy ustalić od jakich podstaw za tę osobę opłacane są już obowiązkowo składki społeczne ZUS. Jako że umowa zlecenie nr 1 i umowa zlecenie nr 2 były zawarte wcześniej niż kontrakt menedżerski należy zsumować te właśnie umowy. W sumie dają one kwotę 1 800,00 zł, czyli mniej niż minimalne wynagrodzenie (które dla przypomnienia w 2017 roku wynosi 2000,00 zł brutto). Zatem zarówno ww. umowy zlecenie, jak i kontrakt menedżerski będą obowiązkowo podlegały składkom społecznym (chorobowa składka będzie dobrowolna). Co więcej – mimo że do minimalnego wynagrodzenia brakuje tylko 200,00 zł to cała kwota kontraktu menedżerskiego będzie podlegała obowiązkowo składkom społecznym.

Przykład 2

Zleceniobiorca z przykładu 1 zawarł w czerwcu 2017 roku drugi kontrakt menedżerski.

Niezależnie od tego, na jaką kwotę zostanie on zawarty będzie on podlegał obowiązkowo tylko składce zdrowotnej, ponieważ podstawa od jakiej w sumie opłaca on już obowiązkowo składki jest wyższa od minimalnego wynagrodzenia. Oczywiście na swój wniosek może podlegać dobrowolnie składkom społecznym: emerytalnej, rentowej.

Mężczyzna z brodą, kontrakt i karta kredytowa

Kontrakt menedżerski z przedsiębiorcą

Ten rodzaj realizacji kontraktu menedżerskiego jest najbardziej zaskakujący pod względem obowiązków względem ZUS.

Co do zasady, jeśli w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawiera się umowę zlecenie i pokrywa się ona z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej, to przychód z takiej umowy zlecenie należy rozliczać w ramach przychodów z działalności. Jeśli natomiast zakres świadczonych usług w ramach umowy zlecenie jest inny niż zakres prowadzonej działalności wówczas taka umowa jest rozliczana jako przychód z działalności wykonywanej osobiście przez zleceniobiorcę. Więcej na ten temat w naszym artykule: Działalność gospodarcza a umowa zlecenie, umowa o dzieło

W przypadku kontraktu menedżerskiego jednak wygląda to inaczej. Nawet jeśli w ramach prowadzonej działalności przedsiębiorca świadczy usługi związane z zarządzaniem przedsiębiorstwami to zawarty kontrakt menedżerski jest przychodem z działalności wykonywanej osobiście. Co to oznacza? Oznacza to, że kontrakt menedżerski jest traktowany jako tytuł do ubezpieczeń społecznych, a nie jako umowa wykonywana w ramach działalności gospodarczej. Zatem jeśli nawet kontrakt menedżerski zostanie zawarty z przedsiębiorcą, to obowiązkiem zatrudniającego menedżera jest zgłoszenie takiej osoby do ZUS i odprowadzanie składek ZUS.

Składki ZUS, a kontrakt menedżerski zawarty z przedsiębiorcą

W opisanym przypadku następuje tzw. zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, że dana osoba posiada więcej niż jeden tytuł do ubezpieczenia. Jakim składkom ZUS podlega kontrakt menedżerski w takiej sytuacji? To jakim składkom i z którego tytułu będzie podlegała zależy od wysokości przychodu osiąganego z tytułu kontraktu menedżerskiego.

Podstawa wymiaru składek z kontraktu menedżerskiego jest niższa od kwoty 2 557,80 zł (tj. 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na rok 2017)

W takiej sytuacji menedżer podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzonej działalności. W ramach zawartego kontraktu menedżerskiego może zgłosić się do dobrowolnych ubezpieczeń społecznych. Oczywiście obowiązkowo składka na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzana jest z obydwu tytułów.

Podstawa wymiaru składek z kontraktu menedżerskiego jest wyższa od kwoty 2 557,80 zł (tj. 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na rok 2017)

W takim wypadku menedżer ma prawo wybrać, z którego tytułu chce podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym: czy z prowadzonej działalności, czy też z zawartego kontraktu. Oczywiście może zgłosić się dobrowolnie do opłacania składek społecznych z drugiego tytułu.

Wyjątek

Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy menedżer byłby uczniem lub studentem przed ukończeniem 26-go roku życia. Wówczas kontrakt menedżerski nie podlega składkom ZUS w ogóle: zarówno składkom społecznym, jak i zdrowotnej. Od takiego kontraktu zostanie tylko pobrana i odprowadzona zaliczka na podatek dochodowy.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej taka osoba płaci jednak składki ZUS na ogólnych zasadach.

Załóż testowe konto i korzystaj za darmo

  • Przekonaj się, jak proste jest wystawianie faktur i dbanie o porządek w dokumentach.
  • Dodatkowo otrzymasz bezpłatne wsparcie specjalistów na infolinii.
  • Wypróbuj naszą wielokrotnie nagradzaną aplikację mobilną.
  • A gdy Twoje potrzeby wzrosną –  rozpocznij przez inFakt współpracę z dedykowaną księgową lub księgowym.

Załóż konto

Masz pytania? Odpowiemy w komentarzu.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu