Zakładanie firmy transportowej od A do Z. Certyfikaty, wymogi, wnioski, licencje i formy opodatkowania

Planujesz założyć firmę transportową i nie wiesz od czego zacząć? W jakiej formie założyć działalność i gdzie ją zarejestrować oraz jaką formę opodatkowania wybrać? Poznaj wymogi, jakie ciążą na przedsiębiorcy prowadzącym działalność transportową.

Aby zawodowo transportować towary do ich miejsca przeznaczenia, nie wystarczy wyłącznie posiadać odpowiedniego pojazdu. Rozpoczęcie i wykonywanie transportu drogowego wymaga zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Prowadzenie tej działalności reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 21 października 2009 r. Wynika z niej szereg wymagań, jakie musi spełnić potencjalny przedsiębiorca.

Wymogi, które należy spełnić, aby założyć firmę transportową

Właściciel firmy transportowej powinien spełniać określone warunki. Jako przedsiębiorca zajmujący się transportem towarów:

  • musisz uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
  • posiadać certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźników Drogowych;
  • uzyskać licencję wspólnotową lub licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (w zależności od miejsca wykonywania usług);
  • posiadać stałą i rzeczywistą siedzibę w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej;
  • dysponować co najmniej jednym pojazdem, który został zarejestrowany lub wprowadzony do ruchu i dopuszczony do użytkowania (nie ma znaczenia czy przedsiębiorca jest właścicielem, najemcą, czy posiada samochód w leasingu);
  • dysponować proporcjonalną do skali działalności liczbą pojazdów i kierowcami umiejscowionymi w bazie eksploatacyjnej w kraju rejestracji firmy;
  • organizować przewozy w taki sposób, aby pojazdy wykorzystywane w przewozach międzynarodowych wracały do jednej z baz eksploatacyjnych nie później niż w ciągu ośmiu tygodni od jej opuszczenia;
  • dysponować środkami finansowymi, które zapewnią płynność działania firmy transportowej i bezpieczeństwo zatrudnionych pracowników;
  • zatrudnieni przez Ciebie kierowcy nie mogą mieć zakazu wykonywania zawodu.

Właściciel firmy transportowej nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa karnoskarbowe oraz przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska. Co oczywiste, nie może być obciążony zakazem wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Spełnienie powyższych warunków oraz posiadanie certyfikatu Kompetencji Zawodowych Przewoźników Drogowych umożliwi Ci otrzymanie licencji. Co ważne, licencja transportowa wydawana jest konkretnym osobom, a nie spółce, zatem uzyskanie licencji przez jednego ze wspólników nie zwalnia z tego obowiązku pozostałych.

Czym jest Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźników Drogowych?

To dokument, który potwierdza posiadanie przez przedsiębiorcę kwalifikacji niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Zgodnie z wytycznymi Parlamentu Europejskiego certyfikat musi posiadać co najmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem transportowym. Certyfikat kompetencji zawodowych możesz uzyskać po zdaniu egzaminu, który przeprowadza komisja egzaminacyjna działająca przy Instytucie Transportu Samochodowego w wybranych miastach w Polsce.

Transport do 3,5 tony – od 2022 r. ważne zmiany w przewozie bez licencji

Obecnie, jeśli transportujesz rzeczy pojazdami o masie całkowitej poniżej 3,5 tony, nie potrzebujesz zezwoleń i licencji. Natomiast już od kwietnia 2022 roku pozwolenia będzie wymagał również przewóz towarów pojazdami powyżej 2,5 tony.

Jak założyć firmę transportową w praktyce? Gdzie złożyć wnioski?

W przypadku wyboru działalności w formie spółki osobowej lub kapitałowej rejestracji należy dokonać w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez sądy rejonowe właściwe ze względu na siedzibę tworzonej spółki lub online poprzez portal S24.

Jednoosobową działalność gospodarczą i spółkę cywilną należy zarejestrować online poprzez CEIDG.

Spółkę oraz jednoosobową działalność gospodarczą możesz założyć również z pomocą ekspertów inFaktu. Usługa ta jest darmowa, a do dyspozycji jest wielu księgowych, którzy odpowiedzą na Twoje pytania.

Gdy już zarejestrujesz firmę, a nie posiadasz jeszcze numeru NIP, będziesz musiał złożyć w Urzędzie Skarbowym wniosek o nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej. Jeżeli firma będzie przeprowadzać transakcje z klientami zagranicznymi, to niezbędny będzie również NIP EU. Zdobędziemy go, składając wniosek VAT-R z wypełnioną częścią C.3. Dzięki niemu firmy działające na terenie Unii Europejskiej mogą rozliczać się bez VAT-u.

Niezwykle ważną kwestią przy zakładaniu działalności jest wykupienia ubezpieczenia OC dla przewoźnika (powszechnie zwanego OCP). Dla nowych firm zwykle nie jest ono wysokie – to koszt ok. 1000 zł. Finalny koszt będzie zależał od zakresu ochrony (ewentualnych wyłączeń z ubezpieczenia) i rodzaju transportu – krajowego czy zagranicznego.

Firma transportowa – formy opodatkowania

W przypadku firmy transportowej możliwe jest opodatkowanie na zasadach ogólnych, podatek liniowy oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Nie jest natomiast możliwe opodatkowanie kartą podatkową. W przypadku wyboru ryczałtu przewóz towarów opodatkowany jest 5,5% stawką.

Czy przedsiębiorstwo transportowe musi uiszczać podatek VAT?

Jeżeli nie planujesz w roku podatkowym przekroczyć obrotów w wysokości 150 000 zł, możesz skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Po przekroczeniu tego limitu będzie zobligowany do rejestracji jako podatnik VAT. Pozostanie czynnym podatnikiem VAT warto rozważyć również wówczas, gdy odbiorcami usług będą firmy. Wielu naszym kontrahentom może zależeć na możliwości odliczeniu podatku VAT.

Co z transportem towarów niebezpiecznych?

Szczególną uwagę musimy zwrócić na usługi polegające na transporcie towarów niebezpiecznych tzw. ładunków ADR. Za takie uznaje się towary, które mogą wpływać szkodliwie lub powodować zagrożenie dla ludzi, zwierząt, mienia oraz środowiska. Zaliczamy do nich np. towary łatwopalne, żrące, trujące, wybuchowe czy promieniotwórcze. Warunki bezpiecznego transportu ładunków niebezpiecznych reguluje europejska umowa ADR.

Aby móc przewozić towary niebezpieczne wymagane jest spełnienie określonych warunków. Musi je zapewnić zarówno producent, nadawca, przedsiębiorstwo transportowe jak i finalny odbiorca towaru niebezpiecznego.