Farmaceuta – rozliczenie jednoosobowej działalności gospodarczej

Z roku na rok Polacy coraz więcej środków pieniężnych przeznaczają na zakup lekarstw. Prowadzenie apteki w Polsce jest działalnością regulowaną, w związku z tym nie każdy farmaceuta może sobie założyć aptekę. W artykule poniżej opisane zostaną wszelkie kwestie związane z założeniem i funkcjonowaniem apteki w Polsce.

Podstawowe informacje związane z założeniem apteki

Rodzaje aptek

Zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne apteki dzielą się na następujące rodzaje:

 • ogólnodostępne – przeznaczone do zaopatrywania ludności w produkty lecznicze, leki apteczne, leki recepturowe, wyroby medyczne oraz inne artykuły,
 • szpitalne – zaopatrujące jednostki organizacyjne publicznej służby krwi lub zakłady lecznicze podmiotów leczniczych wykonujących stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne,
 • zakładowe – zaopatrujące w zakładach opieki zdrowotnej, utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej i Ministra Sprawiedliwości, gabinety, pracownie, izby chorych i oddziały terapeutyczne, a także inne przeznaczone dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielenia całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych.

Możliwe formy prowadzenia działalności aptecznej

Przedsiębiorca chcący założyć aptekę może prowadzić ją w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki jawnej lub partnerskiej, gdzie wspólnikami w tych spółkach będą farmaceuci. W przypadku jednoosobowej działalności przedsiębiorca dokonuje rejestracji w CEiDG, natomiast w przypadku pozostałych form prowadzenia działalności aptecznej zgłoszenia należy dokonać w KRS.

Określenie kodu PKD

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) właściwym kodem dla działalności farmaceutycznej będzie kod 47.73.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną wyrobów farmaceutycznych prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach, w tym w aptekach.

Zezwolenie na prowadzenie apteki

Jak wspomniano powyżej prowadzenie apteki w Polsce jest działalnością regulowaną. Zezwolenie na prowadzenie apteki może uzyskać tylko i wyłącznie farmaceuta, który posiada prawo do wykonywania zawodu farmaceuty, czyli magister farmacji z dyplomem ukończenia studiów farmaceutycznych. Wniosek o zezwolenie na prowadzenie apteki należy złożyć w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym. Za udzielenie zezwolenia pobierana jest opłata w wysokości pięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W 2018 roku opłata ta wynosi 10 500 zł.

Zezwolenie nie zostanie wydane jeśli podmiot ubiegający się o nie:

 • prowadzi lub wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, lub zajmuje się
  pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi;
 • prowadzi na terenie województwa więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych;
 • jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której członkowie prowadzą na terenie województwa więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych.

Możliwe formy opodatkowania podatkiem dochodowym

Osoba fizyczna rozpoczynająca prowadzenie apteki może rozliczać się według skali podatkowej (zasady ogólne) lub opłacając podatek liniowy.

Dla początkujących przedsiębiorców na początku dobrym wyborem będą zasady ogólne. Podatek opłacany jest wtedy od wysokości dochodu wg stawki 18% lub 32% dla dochodu przekraczającego kwotę 85 528 zł. Decydując się na wybór tej formy opodatkowania podatnik ma możliwość odliczania kwoty wolnej od podatku, rozliczania się wspólnie z małżonkiem, a także skorzystanie z licznych ulg i odliczeń w rozliczeniu rocznym.

Jeśli chodzi o podatek liniowy to podatek wynosi tutaj 19% i jest liczony od wysokości dochodu. Wartość tego podatku jest stała niezależnie od wysokości osiągniętego dochodu. Wybór tej formy opodatkowania jest dla podatnika opłacalny w momencie, gdy wielkość osiąganych przez niego dochodów przekracza kwotę ok 100 000 zł. W przypadku tej firmy opodatkowania przedsiębiorca nie odlicza kwoty wolnej od podatku, nie może rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, a w rozliczeniu rocznym może skorzystać tylko z nielicznych ulg i odliczeń.

Rejestracja do VAT – czy jest konieczna?

Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Dla tych podatników, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności w trakcie roku limit ten obliczany jest w sposób proporcjonalny według poniższego wzoru:

(wartość limitu, czyli 200 000 zł * liczba dni prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu roku) / liczba dni w danym roku podatkowym

W momencie przekroczenia powyższego limitu w wysokości 200 000 zł podatnik ma obowiązek dokonać zgłoszenia do VAT na wniosku VAT-R.

Dla farmaceuty rozpoczynającego działalność związaną z prowadzeniem apteki, który ponosi niskie koszty oraz w dużej mierze dokonuje sprzedaży dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej korzystnym rozwiązaniem będzie skorzystanie ze zwolnienia z VAT. Jeżeli jednak farmaceuta będzie dokonywał większych zakupów od kontrahentów z zewnątrz to bardziej opłacalne dla niego będzie zgłoszenie się do VAT.

Czy farmaceuta może również skorzystać z przedmiotowego zwolnienia z VAT?

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT zwolnieniu z VAT podlegają usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów: lekarza i lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej, medycznych, oraz lekarza psychologa.

Z kolei według ustawy o działalności leczniczej osoba wykonująca zawód medyczny, to osoba uprawiona na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny. Zasady i warunki wykonywania zawodu farmaceuty zostały opisane w ustawie o izbach aptekarskich. Zatem zawód farmaceuty spełnia warunki wynikające z powyższego artykułu, co oznacza, że farmaceuta może również skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego z VAT bez względu na limit osiąganych przychodów, jeśli świadczy on usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

Kiedy można skorzystać z którego zwolnienia?

Zwolnienie podmiotowe z VAT do limitu obrotu 200 000 zł obowiązuje wszystkich podatników farmaceutów prowadzących aptekę.

Ze zwolnienia przedmiotowego z VAT bez względu na limit osiąganego dochodu mogą korzystać tylko farmaceuci, którzy świadczą usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

Jeżeli zatem farmaceuta w swojej aptece będzie sprzedawał leki, które służą zachowaniu i poprawie stanu zdrowia to będzie mógł korzystać z przedmiotowego zwolnienia z VAT. Jeżeli natomiast sprzedawane będą, np. kosmetyki, które nie mają wpływu na poprawę stanu zdrowia to taki przedsiębiorca będzie mógł skorzystać tylko ze zwolnienia podmiotowego z VAT do limitu obrotu.

Farmaceuta a kasa fiskalna

Według Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwolnieniu z obowiązku ewidencji przychodu na kasie fiskalnej nie podlega świadczenie usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby niewidome posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

W rozumieniu tych przepisów farmaceuta nie jest lekarzem, ani też lekarzem dentystą, więc sprzedaż leków w aptece może podlegać zwolnieniu z ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej do limitu przychodu wynoszącego 20 000 zł. Do wskazanego limitu bierzemy pod uwagę obrót netto, bez podatku VAT.

Zgłoszenie do ubezpieczeń w ZUS

Rozpoczynając prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej przedsiębiorca już na starcie ma możliwość skorzystania z ulgi na start. Preferencja ta polega na tym, że przez okres 6 pełnych miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej nie podlega się obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, opłaca się jedynie składkę zdrowotną.

Po okresie 6 pełnych miesięcy korzystania z ulgi na start przedsiębiorca może skorzystać z preferencyjnych składek ZUS (tzw. małego ZUS-u). Przez okres pełnych 24 miesięcy podatnik opłaca składki społeczne ZUS od niższej podstawy wynoszącej 30% wartości minimalnego wynagrodzenia w danym roku podatkowym.

Z ulgi na start oraz małego ZUS-u nie skorzystają osoby, które wykonują działalność na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywali w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej. Dodatkowo nie skorzystają też z niej osoby, które obecnie prowadzą działalność lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia nowej działalności prowadziły taką działalność.

Jak liczyć 6 miesięcy ulgi na start?

Przetestuj bezpłatnie aplikację inFakt!

 • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7-22
 • Używaj aplikacji www i mobilnej 24h na dobę
 • Udostępniaj faktury księgowemu

Załóż konto

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących artykułu zachęcamy do pozostawienia komentarza. Odpowiedzi udzieli autor wpisu.

Instrukcje dotyczące ujęcia zdarzeń gospodarczych w aplikacji inFakt znajdują się na naszej bazie wiedzy.