Czego dotyczy deklaracja PIT-8AR?

Deklarację PIT-8AR należy składać do końca stycznia następnego roku podatkowego, więc mamy nadzieję, że ci przedsiębiorcy, którzy zobowiązani byli do przesłania jej za 2023 r., nie zapomnieli o wypełnieniu obowiązku. Jednak na przyszłość – przeczytajcie, kto i kiedy składa ten dokument.

PIT-8AR – kiedy składamy?

PIT-8AR jest deklaracją składaną przez przedsiębiorców zobligowanych do wyliczenia, pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 12% pobiera się w przypadku, gdy:

  • miesięczna suma należności określona w umowie lub umowach (zlecenie/o dzieło) nie przekracza wartości 200 zł,
  • zleceniobiorcą jest osoba niebędąca pracownikiem płatnika.

Deklarację PIT-8AR składa się w związku z przychodami osiąganymi między innymi z następujących tytułów:

  • wygranych w grach, konkursach i zakładach wzajemnych,
  • umowa zlecenie/o dzieło, jeżeli kwota należności określona w umowie nie przekracza wartości 200 zł,
  • świadczeń otrzymywanych przez rencistów i emerytów,
  • świadczeń pieniężnych otrzymywanych po zwolnieniu ze służby przez funkcjonariusza mundurowego oraz żołnierza,
  • wynagrodzeniami za udzielnie pomocy Policji, Straży Granicznej, organom kontroli skarbowej.

Dla zleceniobiorców, którzy są objęci zryczałtowanym podatkiem dochodowym zakłady pracy nie wystawiają dokumentu PIT-11. Deklarację PIT-8AR przedsiębiorcy składają tylko do urzędu skarbowego, nie przekazują już jej dla osób, którym wypłacają należność.

W sytuacji, gdy od wynagrodzenia z tytułu np. umowy zlecenie potrącane są składki ZUS, to wówczas zleceniodawca wystawia oświadczenie o wielkości potrąconych składek, tak aby zleceniobiorca mógł sobie je odliczyć w zeznaniu rocznym.

Deklaracja PIT-4R – kiedy składamy?

Deklaracja podatkowa

Termin złożenia deklaracji – jaki obowiązuje?

Deklarację PIT-8AR składamy do urzędu skarbowego w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku po danym roku podatkowym. Osoby fizyczne PIT-8AR składają do urzędu skarbowego właściwego dla swojego miejsca zamieszkania, natomiast osoby prawne do urzędu skarbowego właściwego dla siedziby firmy bądź miejsca prowadzenia działalności.

Aktualne wersje deklaracji znajdziemy zawsze na stronie Ministerstwa Finansów.

Jak sprawdzić czy PIT dotarł do urzędu skarbowego?

PIT-8AR – w jakiej formie składamy?

PIT-8AR składamy wyłącznie w formie elektronicznej.

Jak złożyć deklarację elektronicznie?

Jedna deklaracja za wielu zleceniobiorców

Zleceniodawca sporządza zawsze tylko jeden formularz PIT-8AR niezależnie od tego ilu zleceniobiorcom wypłacał należności. Na dokumencie tym ujmuje bowiem wszystkie kwoty zaliczek odprowadzone w poszczególnych miesiącach danego roku podatkowego do urzędu skarbowego.

Zapłata podatku po rozliczeniu PIT.

W jaki sposób wpisujemy zaliczki w PIT-8AR?

Przedsiębiorcom czasami sprawia problem kwestia właściwego wypełnienia deklaracji PIT-8AR. Temat ten dotyczy głównie należnych zaliczek, które wpłacamy do urzędu skarbowego. Jak zatem poprawnie uzupełnić formularz, aby urząd skarbowy nie miał zastrzeżeń co do złożonego kwestionariusza?

W złożonym dokumencie płatnik podatku wykazuje wszystkie należne zaliczki. Co to oznacza w praktyce?

Zgodnie z przepisami zaliczki na podatek dochodowy wpłacamy do urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, za który są one należne. Na przełomie roku pojawia się taka sytuacja, że zaliczkę za miesiąc grudzień płacimy w terminie do 20 stycznia roku następnego. Zaliczka ta należna za miesiąc grudzień uwzględniana jest w PIT-8AR w miesiącu grudniu, czyli miesiącu za który jest ona należna.

Jakie są konsekwencje złożenia PIT po terminie?

Załóż bezpłatne konto i korzystaj!

  • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7-22
  • Czytaj praktyczny newsletter
  • Testuj księgowość online i fakturowanie – za darmo!

Załóż konto

Wypełniasz deklarację PIT-8AR i masz pytania? Napisz do nas na: info@infakt.pl.