Pomoc de minimis jest pewnego rodzaju wsparciem finansowym dla małych i średnich przedsiębiorców. Może być udzielana w formie dotacji, jak również na umorzenie zobowiązać wobec ZUS lub urzędu skarbowego. Po więcej informacji zapraszam do wpisu.

Czym jest pomoc de minimis?

Zasady przyznawania pomocy de minimis uregulowano w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. Koncepcja przyznawanej pomocy wywodzi się z założenia, iż pomoc o względnie niskiej wartości nie jest w stanie zakłócić konkurencji lub wpłynąć na handel między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej.

O formie i wielkości przyznawanej pomocy decyduje Państwo Członkowskie UE. Dostępne są następujące formy pomocy:

 • szkolenia,
 • inwestycje,
 • gwarancje kredytowe,
 • jednorazowa amortyzacja środków trwałych,
 • umorzenie zaległości podatkowych lub składkowych.

Przyznawana pomoc de minimis ma swój limit kwotowy. Warto wcześniej się dowiedzieć, jaki limit otrzymanej pomocy de minimis przysługuje danemu przedsiębiorcy. Informacje te dostępne są w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK).

10 sposobów na dofinansowania dla firm

Kwota przyznawanej pomocy

Maksymalna kwota pomocy jaka może być udzielona jednemu przedsiębiorstwu od jednego państwa członkowskiego na przestrzeni 3 lat wynosi 200 tys. EUR. Dla niewielkich firm z sektoru transportu drogowego towarów, kwota ta została ograniczona do 100 tys. EUR. Z limitu 100 tys. EUR zostało wyłączone świadczenie usług zintegrowanych, w których sam transport jest tylko jednym z elementów usługi, np. usług przeprowadzkowych, pocztowych lub kurierskich albo usług obejmujących zbieranie i przetwarzanie odpadów.

Warunki otrzymania dotacji z Urzędu Pracy

 

Jak obliczyć wartość otrzymanej pomocy?

Przykład:

Przedsiębiorca w marcu bieżącego roku wystąpił z wnioskiem o przyznanie pomocy de minimis. Pierwszym krokiem jest weryfikacja, czy w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzednich latach poprzedzających dzień złożenia wniosku, taka pomoc została mu przyznana, a jeśli została to w jakiej wysokości. Łączna wysokość przyznanej pomocy nie może przekroczyć w tym okresie 200 tys. EUR lub 100 tys. EUR, jeśli pomoc ta dotyczy transportu drogowego towarów.

Jak wynika z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednorazowy odpis amortyzacyjny stanowi pomoc de minimis. Jednorazowo odpisów amortyzacyjnych można dokonać od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobowych. Łączna wartość jednorazowych odpisów nie może przekroczyć w danym roku kwoty 50 tys. EUR.

W związku z powyższym, jeśli przedsiębiorca wnioskuje o przyznanie pomocy de minimis, to w oświadczeniu powinien zawrzeć informację o skorzystaniu z możliwości jednorazowej amortyzacji. W oświadczeniu tym należy podać kwotę otrzymanej pomocy w roku bieżącym oraz w dwóch poprzednich latach.

Kto ma szanse na dotację z UE?

Kto nie może otrzymać pomocy de minimis?

Do grup wykluczonych z możliwości otrzymania pomocy de minimis zaliczamy:

 • przedsiębiorców działających w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000;
 • podatników zajmujących się produkcją podstawową produktów rolnych;
 • przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzenia do obrotu rolnych, jeżeli wielkość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą, bądź jej udzielenie uzależnione jest od faktu przekazania jej w części lub całości producentom podstawowym;
 • działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;
 • pomoc uwarunkowaną pierwszeństwem korzystania z produktów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy.

Kredyt i pożyczka na start DG

Sprawdź swoją wiedzę na temat:

Czym jest pomoc de minimis?

Jaka jest maksymalna kwota przyznawanej pomocy de minimis?

Prawidłowo ! Błędnie

Czy jednorazowa amortyzacja środków trwałych jest jedną z form pomocy de minimis?

Prawidłowo ! Błędnie

Czy przedsiębiorcy zajmujący się produkcją podstawową produktów rolnych mogą skorzystać z pomocy de minimis?

Prawidłowo ! Błędnie

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu