Kto może się starać o dofinansowanie z PUP? Jak długo trzeba prowadzić działalność, aby nie zwracać dotacji?

Wielu przedsiębiorców wie i stara się o różne formy dofinansowań swojej działalności. W tym wpisie omówię warunki otrzymania dotacji z Urzędu Pracy. Zapraszam do lektury.

Czym jest dofinansowanie?

Dla przypomnienia przez dofinansowanie rozumiemy formę wsparcia która jest udzielana osobom bezrobotnym, absolwentom integracji społecznej oraz absolwentom klubów integracji społecznej, którzy planują rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Osoba która będzie ubiegać się o dofinansowanie powinna spełniać następujące warunki:

 • jest zarejestrowana jako bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy lub jest absolwentem centrum integracji społecznej albo absolwentem klubu integracji społecznej,
 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówiła bez uzasadnienia przyczyny przyjęcia propozycji zatrudnienia, innej pracy, szkolenia, stażu, prac społecznie użytecznych itp.
 • nie przerwała z własnej woli szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych, indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja lub innej formy pomocy,
 • w sytuacji gdy została skierowania podjęła szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne lub inną formę pomocy,
 • nie otrzymała dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
 • nie prowadziła działalności gospodarczej i nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • nie była w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • nie złożyła wniosku do innego urzędu.

Warunki otrzymania dotacji z Urzędu Pracy

Pozostałe warunki

 • złożony wniosek musi być zgodny z wymaganiami wskazanymi przez UP,
 • zakupione środki trwałe i wyposażenie zakupione ze środków trzymanych z dofinansowania nie mogą zostać sprzedane w trakcie trwania umowy,
 • jeżeli współmałżonek prowadził działalność w okresie 12 m-cy o takim samym profilu – otrzymania dotacji nie będzie możliwe,
 • jako osoba bezrobotna musimy założyć działalność gospodarczą w terminie określonym w umowie o dofinansowanie i prowadzić ją przez okres co najmniej roku.

Uwaga!

Każdy Powiatowy Urząd Pracy tworzy swój wewnętrzny regulamin przyznawania wsparcia finansowego. W jednym urzędzie może być on bardziej rygorystyczny niż w innym, lub maksymalna kwota wsparcia różni się w wysokości. Pierwszym i najważniejszym krokiem jest wybranie się do Urzędu Pracy w mieście powiatowym zgodnym ze na swoim miejscem zamieszkania lub pobytu, lub ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. W Urzędzie należy zapoznać się z regulaminem uzyskania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.