40 euro rekompensaty od dłużnika – kiedy można uzyskać?


1 grudnia 2016 4 min. czytania

Pewnie nie raz zdarzyło się każdemu zapomnieć o uregulowaniu swoich zobowiązań w odpowiednim terminie. Nie każdy też wie, że wierzyciel może żądać zwrotu zryczałtowanej rekompensaty w kwocie 40 euro za dochodzenie swoich należności. Kiedy i w jakiej kwocie wierzyciel może zażądać od dłużnika zwrotu 40 euro kosztów windykacji?

Kiedy przedsiębiorca może doliczyć do niezapłaconej faktury 40 euro?

Wierzycielowi, który wywiązał się z umowy czyli wykonał usługę lub dostarczył towar i nie otrzymał w określonym terminie lub po uprzednim wezwaniu do zapłaty płatności przysługuje prawo do skorzystania z rekompensaty. Zadośćuczynieniem jest kwota w wysokości 40 euro, którą wierzyciel może naliczyć już w momencie jednodniowego opóźnienia w uregulowaniu zobowiązania.

Wierzyciel wystawiając fakturę za wykonane usługi bądź sprzedany towar lub wysyłając przypomnienie do zapłaty może na takim dokumencie umieścić informację o obowiązku zapłaty przez dłużnika kwoty 40 euro w przeliczeniu na polskie złote w związku z rekompensatą w przypadku nie wywiązania się z obowiązującego terminu płatności. Wierzyciel nie ma obowiązku informowania kontrahenta o naliczeniu kosztów windykacji, ponieważ nie są one uzależnione od wyroku sądu w tej sprawie. Dla wierzyciela korzystne również będzie naliczenie kwoty rekompensaty dla zobowiązań o niskiej wartości, ze względu na fakt, iż otrzyma on wówczas zwrot środków pieniężnych za wykonaną usługę bądź sprzedany towar oraz dodatkowo otrzyma rekompensatę w kwocie 40 euro. Przykładowo od wystawionej faktury na kwotę 100 zł brutto przedsiębiorca może otrzymać łącznie około 276 zł po uwzględnieniu rekompensaty (przyjmując kurs euro po 4,40 zł).

Czy nota odsetkowa stanowi koszt firmy?

Dłużnik w euro

W jaki sposób naliczyć 40 euro tytułem rekompensaty?

Zgodnie z Art. 10 Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych wierzycielowi, bez konieczności wezwania dłużnika przysługuje kwota 40 euro z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w terminie od pierwszego dnia nabycia prawa do odsetek ustawowych. Równowartość kwoty 40 euro przelicza się według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, zwykle jest to pierwszy dzień po upływie terminu płatności.

Co jednak w przypadku, gdy koszty odzyskiwania należności przekraczają wartość 40 euro?

W momencie, gdy wierzyciel ponosi dodatkowe koszty windykacyjne związane z odzyskaniem swoich należności ma prawo ubiegać się o ich zwrot. Wierzycielowi przysługuje również zwrot kosztów postępowania sądowego, pomniejszonych o przysługującą kwotę 40 euro.

Nowe odsetki od zaległości w 2016 roku

Kiedy korzystne będzie doliczenie 40 euro przez wierzyciela do niezapłaconej faktury?

Dla wierzyciela korzystnym rozwiązaniem będzie doliczanie wspomnianej wyżej kwoty do faktur o dość niskiej wartości, których pełna kwota transakcji nie przekracza 40 euro. Przedsiębiorca wówczas przy transakcji opiewającej na niską wartość dodatkowo otrzyma rekompensatę za zwłokę w dokonaniu płatności przez dłużnika, dzięki czemu otrzyma więcej środków. W momencie, gdy wartość z faktury przekracza kwotę 40 euro, zryczałtowana opłata jest zwracana wraz z kosztami windykacyjnymi i postępowania sądowego.

Komu przysługuje ulga na złe długi?

Czy wierzyciel ma obowiązek naliczyć rekompensatę w wysokości 40 euro?

Zryczałtowana opłata naliczana przez sprzedawcę dłużnikowi w wysokości 40 euro nie należy do obowiązków wierzyciela. Jest to bowiem prawo, które mu przysługuje i z którego może skorzystać, w przypadku, gdy kontrahent nie dokonał płatności w wyznaczonym terminie. Kwota ta ma na celu zrekompensowanie wierzycielowi dochodzenia w celu odzyskania swoich należności lecz nie jest to obowiązek, który musi stosować każdy wierzyciel w przypadku opóźnieniach w płatnościach ze strony dłużnika. Pamiętajmy jednak o tym, że wierzyciel ma do tego prawo w każdym momencie współpracy, jeśli tylko dłużnik spóźnia się z dokonaniem zapłaty. Taka praktyka może być stosowana w przypadku dłużników, którzy unikają opłacania swoich zobowiązań oraz w sposób ciągły spóźniają się z uregulowaniem swoich długów.

Kiedy dokonać wpłaty by uniknąć zaległości?

Chcesz kontrolować termin faktur w prosty sposób?

  • Przetestuj inFakt za darmo.
  • Wystaw fakturę, dodaj koszt, opłać podatek wprost z inFaktu przez stronę www lub aplikację na smartfon.
  • Otrzymasz bezpłatne wsparcie specjalistów.
  • A gdy Twoje potrzeby wzrosną – inFakt zapewni Ci osobistą księgową lub księgowego.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu