Zmiany w ZUS od 2020. Czym jest ZUS Plus?

Prowadząc działalność gospodarczą przedsiębiorca podlega pod przepisy między innymi ustawy o PIT, VAT oraz ZUS. Dla przedsiębiorców ZUS stanowi jedno z największych obciążeń w prowadzonej JDG. Od nowego roku zgodnie z planowanymi zmianami przedsiębiorcy będę mogli skorzystać z ZUS Plus. Czym jest mały ZUS Plus?

Preferencje w zakresie ZUS

W 2019 roku w odniesieniu do rozliczeń z ZUS, do preferencji w zakresie rozliczania składek przedsiębiorcy należą:

  • ulga na start, polegająca na opłacaniu jedynie składki zdrowotnej;
  • mały ZUS czyli preferencji w zakresie niższej podstawy na ubezpieczenia społeczne. Dzięki czemu część przedsiębiorców w 2019 mogła opłacać składki społeczne w wysokości 213,57 zł;
  • ZUS od przychodów. Baza wiedzy na temat ZUS od przychodu znajduje się tutaj.

ZUS od przychodu adresowany jest do przedsiębiorców, których roczny przychód nie przekracza poziomu 30-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Oznacza to, że średniomiesięczny przychód przedsiębiorcy nie mógł przekraczać 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia. Z danych ZUS wynika, że z tego rozwiązania skorzystało w 2019 roku 186 tys. przedsiębiorców.

ZUS Plus

W 2020 roku zgodnie z Projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, część przedsiębiorców będzie mogła skorzystać z płacenia tzw. ZUS Plus. Proponowanie rozwiązanie ZUS Plus, jest tak naprawdę rozszerzeniem obecnie funkcjonującego ZUS od przychodu. Zmiany umożliwiają skorzystanie z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne. Zmiana kierowana jest do przedsiębiorców, którzy osiągnęli w poprzednim roku kalendarzowym przychód nie wyższy niż 120 tys. zł.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wyliczona będzie zgodnie z wysokością przeciętnego miesięcznego dochodu z działalności gospodarczej osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. Co więcej podstawa opłacania składek nie będzie mogła być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku. Dodatkowo podstawa nie będzie mogła być wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na dany rok kalendarzowy.

Dla przedsiębiorców rozliczających się na ryczałcie lub według karty podatkowe dochodem osiągniętym w poprzednim roku kalendarzowym:

  • będzie połowa odpowiednio osiągniętego przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej lub
  • połowa wartości sprzedaży podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT, bez kwoty tego podatku.

Przeciętny miesięczny dochód

Przeciętny miesięczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym jest obliczany według następującego wzoru:

Rd / Ld * 30

  • Rd – roczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym
  • Ld – liczba dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym

Wyliczony dochód należy zaokrąglić do pełnych groszy w górę jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 grosza, lub w dół, jeśli jest niższa.

Zapłacone składki społeczne przedsiębiorcy mogą stanowić koszty uzyskania przychodu lub mogą obniżać dochód do opodatkowania. Gdy przedsiębiorca zaliczy składki na ubezpieczenia społeczne do KUP, to roczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, liczony na potrzeby określenia podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych na kolejny rok, powinien zostać powiększony o ich wysokość.