Ewidencja wyposażenia i karta przychodów pracowników od 2019 nie są już obowiązkiem ryczałtowców

Aneta Socha-Jaworska

Jakie zmiany w ryczałcie obowiązują od 2019 roku? Jakich obowiązków nie muszą już spełniać ryczałtowcy? Po szczegóły zapraszam do wpisu.

Najważniejsze zmiany w ryczałcie, jakie obowiązują od 2019 r. to:

  • likwidacja obowiązku: prowadzenia kart przychodów dla pracowników, ewidencji wyposażenia, sporządzania spisu z natury na koniec i początek roku podatkowego,
  • dłuższy termin na zmianę formy opodatkowania i złożenia zeznania podatkowego,
  • nowy sposób informowania naczelnika US o zmianie częstotliwości wpłat zaliczek na kwartalne lub miesięczne,
  • zapłata zaliczki za grudzień lub IV kwartał w terminie do końca lutego.

Karta przychodów

Od 2019 r. ryczałtowcy zatrudniający pracowników nie muszą już dla nich prowadzić kart przychód. Karta przychodu jest to imienny indywidualny dokument, który jest prowadzony przez pracodawcę, który dokonuje wypłaty wynagrodzenia. Na ich podstawie ustala się zaliczki na podatek od wypłaconych pensji.

Nowy termin na zmianę formy opodatkowania

Od tego roku przedsiębiorcę, który chce dokonać zmiany formy opodatkowania działalności obowiązują nowe terminy. Ryczałtowiec, który chce z nowym rokiem dokonać zmiany na:

  • kartę podatkową ma na to czas do 20. stycznia,
  • zasady ogólne lub podatek liniowy, zgłoszenia dokonuje w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód w danym roku podatkowym.

Zmiana częstotliwości rozliczeń

Warto pamiętać, że przedsiębiorca może rozliczać ryczałt:

  • miesięcznie, gdy w poprzednim roku podatkowym osiągnął przychód nie większy niż 250.000 euro,
  • kwartalnie, gdy w poprzednim roku przychody nie przekroczyły kwoty 25.000 euro.

Kwoty wyrażone w EUR przeliczamy na PLN według średniego kursu EUR ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Od 2019 roku podatnicy, o tym czy w danym roku będą zaliczki wpłacać miesięcznie, czy kwartalnie będą informować naczelnika urzędu skarbowego w zeznaniu rocznym, składanym za dany rok. PIT będzie służyć jako zawiadomienie o wyborze sposobu opłacania podatku. Oznacza to, że podatnik od 2019 roku może wpłacać zaliczkę miesięcznie lub kwartalni, a dopiero składając zeznanie poinformuje o tym, jaką przyjął formę.

Termin złożenia zeznania

Od zeznań składanych za 2019 r. w 2020 r. mamy nowy termin na złożenie PIT-28. Jak wskazują przepisy przedsiębiorcy mają obowiązek złożenia PIT w terminie od dnia 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Jeśli podatnik złoży przed 15.02, to uznaje się je za złożone w dniu 15 lutego danego roku.

Zmiany w ryczałcie od 2019 roku

Ewidencja wyposażenia

Od 2019 r. osoby rozliczające się na ryczałcie nie muszą prowadzić ewidencji wyposażenia. Przypomnę, że ewidencja wyposażenia powinna zawierać składniki majątku, niezaliczone do ŚT, których wartość przekracza 1500 zł.

Zaliczka za grudzień

Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca/kwartału, a za miesiąc grudzień/IV kwartał – w terminie złożenia zeznania, czyli do końca lutego.

Spis z natury

Ryczałtowiec spis z natury będzie sporządzał tylko w sytuacji likwidacji działalności lub wystąpienia wspólnika ze spółki. Od 2019 roku podatnicy nie mają obowiązku sporządzania spisu na koniec roku podatkowego.