Zasady składania zeznania rocznego dla podatników na zasadach ogólnych


22 marca 2018 13 min. czytania

Znaczna większość podatników płaci podatek na zasadach ogólnych, co oznacza że musi złożyć PIT-37 lub PIT-36. W nawiązaniu do przeprowadzonego szkolenia pt. Zeznania roczne na zasadach ogólnych w dzisiejszym artykule przedstawiam pytania i odpowiedzi zadane przez uczestników.

Zeznania na zasadach ogólnych – pytania i odpowiedzi

Kompendium przydatnych informacji nt. zeznań rocznych na zasadach ogólnych za 2017 znajduje się tutaj.

Co to jest wniosek o łączne opodatkowanie dochodów, czy nie wystarczy składać wspólnego PIT-36?

Wniosek o łączne opodatkowanie dochodów oznacza właśnie złożenie wspólnego zeznania np. PIT-36 i można powiedzieć sprowadza się do zaznaczenia w polu 6. kwadratu 2 lub 3 – w zależności od konkretnej sytuacji.

Kiedy możemy odliczyć sobie ulgę na bilety okresowe?

Rozliczenie biletów okresów jest to koszt, który może być odliczony u pracowników zamiast standardowych lub podwyższonych kosztów uzyskania przychodu. Aby roliczyć wydatki na bilety miesięczne trzeba dysponować biletami imiennymi lub fakturami na daną osobę. Dokumentów tych nie dołącza się do zeznania rocznego, a przechowuje dla celów dowodowych. Powyższej zasady nie stosuje się w przypadku, gdy pracownik otrzymywał zwrot kosztów dojazdu (z wyjątkiem, gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu).

Czy osoba, która rezygnuje z IKZE musi zrobić korektę zeznań?

Tak, jeśli osoba nie chce rozliczać ulgi na IKZE, która została uwzględniona w złożonym już zeznaniu rocznym, to musi skorygować PIT. Przypomnę, że korekty można dokonać tylko do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego, które wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku bądź termin zwrotu nadpłaty.

Czy w przypadku gdy osoba fizyczna otrzymuje dochody z zagranicy wypłacane przez podmiot zagraniczny – czyli bez pośrednictwa płatnika w rozumieniu polskich przepisów podatkowych – jest obowiązany do składnia pit i odprowadzania zaliczek w terminie do 20 dnia następującego po miesiącu w którym dochód został‚ udostępniony do jego dyspozycji?

Jeżeli mówimy o sytuacji, kiedy dana osoba mieszka w Polsce i osiąga przychody w Polsce, ale od zagranicznego podmiotu, to zgodnie z art. 44 ust. 1a ustawy o PIT musi samodzielnie do 20. dnia kolejnego miesiąca po miesiącu uzyskania przychodu opłacać zaliczki na podatek dochodowy. Co więcej ta osoba po zakończonym roku podatkowym zobowiązana jest do złożenia zeznania rocznego PIT-36 z tych przychodów. Zostało to potwierdzone także w wyroku WSA w Warszawie z 6.6.2014 r., III SA/Wa 2970/13.

Mam pytanie odnośnie ulgi przysługującej osobie niepełnosprawnej na leki. Z tego co pamiętam, może ona z niej skorzystać?

Ulga na leki jest jedną z ulg limitowanych rehablitacyjnych, która przysługuje osobie niepełnosprawnej. Odliczeniu podlegają wydatki w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi w danym miesiącu, a kwotą 100 zł. Wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie np. faktur.

Czy darowizna w pierwszej linii pokrewieństwa trzeba gdzieś rozliczać, czy wystarczy zgłoszenie do US?

Jak wskazuje art. 4a ustawy o spadkach i darowiznach, w takiej sytuacji mamy zwolnienie z opodatkowania. Aby z niego skorzystać, konieczne jest spełnienie określonych warunków, czyli złożenie stosownego wniosku SD-Z2 lub dokumentowanie otrzymania darowizny pieniężnej za pośrednictwem rachunku bankowego. Podatnik który spełnia warunki do zwolnienia nie rozlicza się z tej darowizny, czyli z tytułu jej otrzymania nie składa żadnego PIT-a.

Jeżeli działalność gosp. została założona pod koniec listopada zeszłego roku i w zeszłym roku nie było żadnych dochodów czy w takiej sytuacji trzeba się rozliczać lub wysyłać coś do US?

Tak, trzeba złożyć zeznanie roczne. Termin i formularz zależy od formy opodatkowania działalności gospodarczej. Podatnicy prowadzący działalność opodatkowana na ryczałcie składają PIT-28 do końca stycznie, natomiast osoby rozliczające się na zasadach ogólnych PIT-36, a na podatku liniowym PIT-36L do końca kwietnia.

Jak rozliczyć dochód z zagranicy?

Dokładne informacje dostępne są tutaj.

Czy przysługuje ulga prorodzinna na dziecko pełnoletnie, które w 2017 r. zdało maturę i we wrześniu 2017 r. założyło działalność gospodarczą, która na koniec 2017r. wykazała stratę? Jeżeli tak to za ile miesięcy?

Jeżeli rodzice utrzymują to dziecko, to przysługuje im ulga na nie. Co do maturzysty, który który nie kontynuuje nauki, ulga przysługuje łącznie z miesiącami wakacyjnymi, czyli do sierpnia (za 8 miesięcy).
Zeznania roczne na zasadach ogólnych

Na jakim druku powinna złożyć zeznanie roczne osoba, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (KPiR) oraz w minionym roku podejmowała prace dorywcze na umowę zlecenie oraz umowę o dzieło w tym prawa autorskie?

Jeśli działalność opodatkowana była na zasadach ogólnych, to podatnik składa PIT-36 i na nim ujmuje przychody z działalności i wszystkich pozostałych umów. Natomiast gdy działalność rozliczana była według podatku liniowego, to z działalności składany jest PIT-36L, a wszystkie pozostałe wymienione wyżej przychody wykazuje się na PIT-37.

Czy kobieta, która mieszka z partnerem, bez ślubu to może rozliczać się jako osoba samotnie wychowująca dziecko?

W mojej opinii w opisanej sytucji nie są spełnione warunki określone w ustawie do rozliczenia, jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Czy przy Internecie i rehabilitacji muszą być faktury?

Zacznę od ulgi na Internet – aby z niej skorzystać należy posiadać dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet zawierające w szczególności: dane identyfikujące odbiorcę usługi, dane sprzedającego (dostawcy usług internetowych), rodzaj zakupionej usługi i kwotę zapłaty (np. faktury VAT, rachunki, dowód wpłaty, potwierdzenie przelewu).
W przypadku ulgi rehabilitacyjnej jest podobnie. Mianowicie należy posiadać dokumenty potwierdzające poniesienie danego wydatku np. faktury, rachunki z których będzie wynikać kto, kiedy, komu, ile oraz za co zapłacił. Jedynie w przypadku wydatków limitowanych związanych z:

 • opłaceniem przewodników osób niewidomych zaliczonych do I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narzą- du ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
 • utrzymaniem psa asystującego,
 • używaniem samochodu osobowego

nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających wysokość wydatków. Jednak na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnik jest obowiązany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności wskazać z  imienia i  nazwiska osoby, które opłacono w  związku z pełnieniem przez nie funkcji przewodnika, okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego.

Małżeństwo  prowadzi najem prywatny na zasadach ogólnych. Jedna osoba prowadzi jdg, ma kpir, nie jest vatowcem, zasady ogólne. Druga osoba ma swoje dochody z tyt. stosunku pracy PIT11, 8C, będzie uwzględniać ulgę na dziecko. Czy małżonek posiadający jdg może rozliczyć się sam tylko z działalności (pit36), pozostawiając uwzględnienie najmu w całości małżonkowi? (W sumie było takie pismo składane do US informujące o tym, że rozliczenie najmu będzie na tego małżonka w całości, jednakże chciałabym się upewnić czy nie zaszły jakieś zmiany)?

Nie ma w tym temacie zmian. Zostało złożone oświadczenia, zatem jeden z małżonków składa zeznanie roczne i rozlicza cały najem.

Jeżeli rozliczam się z ulgi za Internet i wniosek wysyłam przez Internet to jak mam dołączyć faktury do tego pit-u za ten Internet jeżeli przez aplikacje nie mogę tego zrobić czy w takiej sytuacji będę musiał‚ udać się osobiście do US z tymi fakturami?

Faktur się nie dołącza do zeznania rocznego. Są one udostępniane tylko na wezwanie urzędu skarbowego, w sytuacji np. kontroli.

17 letnie dziecko miało umowę zlecenia, otrzymało PIT-11. Czy musi rozliczyć się na PIT-37, czy dochód rozlicza rodzic na PIT-36? Rodzic ma działalność gospodarczą.

Przepisy określają, że rodzic nie dolicza do swoich dochodów, dochodów małoletnich dzieci z tytułu pracy. Zgodnie z wykładnią językową pod pojęciem pracy należy tutaj rozumieć wszelkie czynności i to niezależnie od tego, czy są wykonywane w ramach umowy o pracę, czy umowy zlecenie, czy dzieło.
Oznacza to, że ten rodzic nie dolicza do swoich dochodów, dochodów dziecka.  Należy złożyć odrębne zeznanie PIT-37 na imię i nazwisko dziecka. Zeznanie takie wypełniają i podpisują w imieniu dziecka rodzice.

Czy dobrze rozumiem – dochody małoletniego do 14 r.ż. z tytułu wykonania umowy o dzieło podlegają  doliczeniu do dochodów rodzica, zaś po ukończeniu 14 r.ż. – z tego samego tytułu umowa o dzieło  małoletni rozlicza samodzielnie?

Nie. Argmuentując swoją odpowiedź, zacznę od tego że mówiąc o małoletnim należy mieć na uwadzę osobę poniżej 18 roku życia, nie ma dodatkowego podziału tutaj. Dochody z umowy o dzieło, jak wyżej wspomniałam są traktowane jako praca, zatem należy złożyć odrębne zeznanie PIT-37 na imię i nazwisko dziecka. Zeznanie takie wypełniają i podpisują w imieniu dziecka rodzice.

Renta rodzinna na nieletnie dziecko przychodzi na nazwisko matki, PIT11 z ZUS także jest na jej nazwisko. Na jakim PIT rozlicza się ta Pani?

Zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy o PIT,  jeżeli matka pobiera pożytki z tej renty, czyli korzysta z tych środków, to do swoich dochodów musi doliczyć dochody dziecka. Składa PIT-36 oraz załącznik PIT/M.

Mam pytanie odnośnie rozliczenia na PIT-37. Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, jest na ryczałcie czyli rozlicza działalność na PIT-28, dodatkowo jest na etacie i dostał PIT-11. Wiadomo że żoną rozliczać się nie może na PIT-37 ale chce odliczyć uczące się dziecko, ale problem jest taki ze dochód jego przekracza 56 tyś. czy może skorzystać z odliczenia dziecka które wychowuje razem z żoną? Czy może podwyższyć limit do 112tyś. i odliczyć dziecko? Żona w ogóle się nie rozlicza (nie ma dochodów).

Jeżeli małżonkowie pozostawali w związku małżeńskim przez cały 2017 i ich łączne dochody nie przekroczyły kwoty 112 tysięcy złotych to mogą skorzystać z ulgi na dziecko, nie ma tu znaczenia fakt że nie mogą się razem rozliczyć. Jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, do limitu 112 tyś. zł wlicza się dochody pomniejszone o składki społeczne:

 • opodatkowane na zasadach ogólnych,
 • uzyskane z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych opodatkowane wg stawki 19%
 • oraz dochody z działalności i/lub działów specjalnej produkcji rolnej opodatkowane liniowo.

Przychód z działalności opodatkowanej na ryczałcie nie jest wliczany do tego limitu, czyli ten podatnik będzie miał prawo do ulgi na dziecko. Skorzysta z niej składając PIT-37.

Gdzie uwzględniam dochód osiągnięty z sprzedanych obligacji?

Właściwy jest tutaj formularz PIT-38.

Czy jeśli osoba fizyczna wykonuje umowę o dzieło poza granicami RP i płatnikiem wynagrodzenia jest zagraniczny podmiot, to jest to dochód otrzymywany bez pośrednictwa płatnika? Czy ma prawo do zastosowania ryczałtowych kosztów uzyskania przychodów 20%?

Jeśli dochody uzyskiwane są za zagranicą, to w tym kraju powinny być rozliczane, według zasad tam obowiązujacych. Podatnik nie korzysta z 20% kosztów uzyskania przychodu, gdyż te uregulowania dotyczą dochodów uzyskiwanych na terytorium Polski.

Czy dochody uzyskiwane z tytułu umowy o dzieło/z tytułu praw autorskich otrzymywane od podmiotów gospodarczych z zagranicy przy wykonywaniu ich przedmiotów za granicą powinny być wyszczególnione w PIT 36/37 w polach dotyczących dochodów z umów o dzieło praw autorskich otrzymywane od płatników polskich?

Nie. Rozliczenie odbywa się na zasadach opisanych tutaj.

Czy małżonków, którzy wychowują jedno dziecko i mają rozdzielność majątkową obowiązuje limit dochodów do ulgi prorodzinnej? Mąż ma dochody z udziałów w spółce jawnej i łącznie ich dochody przekraczają 112 tys. zł‚. Pani upiera się że ma prawo do ulgi, ponieważ jej dochody są niższe 56 tyś.

W przepisach przy uldze na jedno dziecko bada się dwie rzeczy, czy małżonkowie za cały rok za który chcą skorzystać z ulgi na dziecko byli małżeństwem i czy ich sumaryczny dochód nie przekracza kwoty 112 000 zł. Jeśli w opisanej sytuacji małżonkowie pozostawali w związku małżeńskim przez cały 2017, to ze względu na przekroczenie limitu nie mogą skorzystać z ulgi na dziecko.
Należy pamiętać, że do limitu 112 000 zł wlicza się, dochody:

 • opodatkowane na zasadach ogólnych,
 • uzyskane z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych opodatkowane wg stawki 19%
 • oraz dochody z działalności i/lub działów specjalnej produkcji rolnej opodatkowane liniowe,
 • pomniejszone o składki społeczne.

Co w sytuacji kiedy podatnik ma przychody z dwóch stosunków pracy poza miejscem zamieszkania i jeden z pracodawców dopłaca do biletów miesięcznych. Czy część kwoty poniesionej przez podatnika może być uwzględnione w kosztach uzyskania przychodu?

W mojej opinii podatnik ma prawo odliczyć od przychodu te kwoty faktycznie przez siebie poniesione. Oczywiście musi pamiętać o tym, aby posiadać bilety imienne lub faktury na dany wydatek wystawione na siebie. Należy też zbadać, czy te koszty faktycznie poniesione bedą wyższe niż roczne podwyższone koszty tego pracownika 2502,56 zł, bo tylko wówczas jest to zysk dla pracownika.

Jak rozliczyć nienależnie pobrany podatek przez Urząd Pracy w 2016 roku (z tytułu stażu)? W tym roku przyszło pismo z UP, iż można o ta kwotę obniżyć podatek w rozliczeniu rocznym. Bardzo proszę o podpowiedź jak to zrobić w PIT-37. Podatnik osiąga przychody ze stosunku pracy.

Nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów, wynikająca z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy otrzymane w okresieod 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, stąd też pismo z UP.
Są dwie drogi odzyskania nadpłaconego podatku : skorygowanie zeznania za 2016 lub wykazanie nadpłaty podatku w zeznaniu za 2017 rok. Według mnie lepszym rozwiązaniem będzie wykazanie tego w PIT-37 składanym za 2017 rok.  Kwotę nadpłaconej zaliczki należy wykazać w polu 63. Należy pamiętać, aby wypełnić tylko to pole, pola 59-62 pozostawiamy puste.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu