Uzyskałem dochód zagranicą – jak rozliczyć go w Polsce?


1 lipca 2021 5 min. czytania

Rozliczenie podatku dochodowego, co do zasady, powinno mieć miejsce w kraju, w którym uzyskiwany jest dochód. Co jednak zrobić, jeżeli część roku pracujesz w Polsce, a część zarabiając poza nią? Poznaj zasady wg których powinieneś się rozliczyć z Urzędem Skarbowym.

Nie ma znaczenia w jakim kraju odprowadziliśmy podatki. Wszystkie wpływy i tak musimy wpisać do rocznego zeznania PIT składanego w Polsce jako kraju stałego zamieszkania. Istnieją dwie formy rozliczeń zależne od naszej rezydencji podatkowej.

Nieograniczony obowiązek podatkowy dotyczy polskich rezydentów podatkowych. Za takich uznaje się podatników, którzy przebywają w Polsce przez więcej niż 183 dni w roku lub Polska jest ich centrum interesów osobistych lub gospodarczych (posiadają tu rodzinę, przyjaciół, kredyty, działalność gospodarczą itd.). W takiej sytuacji wszystkie zarobione pieniądze rozliczamy w Polsce.

Ograniczony obowiązek podatkowy dotyczy wyłącznie polskich nierezydentów, czyli osoby, które to zagranicą mieszkają więcej niż 183 dni w roku lub tam posiadają centrum życiowych interesów. Podatnicy Ci w Polsce rozliczają się z dochodów, które zarobiły w kraju, a z zagranicznych w państwie, w którym pracowały.

Podwójne opodatkowanie – jak go uniknąć?

Reguły dotyczące wyliczeń podatkowych z tytułu pracy zagranicą mogą podlegać modyfikacjom za sprawą umów międzynarodowych pomiędzy Polską a krajem, w którym podjęliśmy pracę. Pamiętać trzeba, że umowa międzynarodowa ma wyższą moc niż ustawa. Umowy te stoją na straży tego, by nie doszło do podwójnego opodatkowania tych samych przychodów. W Polsce stosuje się dwie metody unikania podwójnego opodatkowania.

Zanim w ogóle zaczniemy więc rozliczać dochody z pracy zagranicą, ustalmy czy z krajem, w którym praca była wykonywana, Polska podpisała międzynarodową umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ma to ogromne znaczenie, ponieważ jeśli umowa taka istnieje, o zasadach opodatkowania wymienionych dochodów decydują postanowienia tej umowy.

Natomiast w razie braku umowy należy zastosować przepisy polskiej ustawy podatkowej, a konkretnie – art. 27 ust. 9 i 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na podstawie tych przepisów podatnik osiągający dochody z pracy w kraju, z którym Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, do ich rozliczenia musi zastosować mniej korzystną metodę – odliczenia proporcjonalnego.

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania Polska podpisała z ponad 80 krajami świata, m.in. z: Francją, Grecją, Hiszpanią, USA i Rosją. Pełna lista państw znajduje się na stronach Ministerstwa Finansów.

Zwolnienie podatkowe (metoda wyłączenia z progresją)

Państwo, które zwalnia dany dochód (zagraniczny) od opodatkowania, uwzględnia go przy ustalaniu progów podatkowych dla pozostałych dochodów (uzyskanych w kraju). Oznacza to, że za pomocą specjalnego wzoru zostanie obliczony próg podatkowy (S), którym objęty będzie wyłącznie dochód osiągnięty w Polsce.

Próg ten nazywany jest stopą procentową i oblicza się go wzorem:

S = (podatek od całego dochodu wg. skali podatkowej w Polsce / całkowity osiągnięty dochód) × 100

Kredyt podatkowy (metoda proporcjonalnego odliczenia)

Metoda odliczenia proporcjonalnego nazywana kredytem podatkowym, polega na tym, że w rozliczeniu rocznym PIT od podatku należnego w Polsce potrącamy kwotę równą podatkowi zapłaconemu zagranicą. Takie potrącenie może jednak nastąpić wyłącznie do wysokości określonego limitu (L).

Limit odliczenia podatku zagranicznego obliczamy wg następującego wzoru:

L = Podatek należny za całość wg skali podatkowej w Polsce × (dochód uzyskany w zagranicą / całkowity uzyskany dochód)

Teraz dopiero możemy obliczyć podatek należny do zapłaty w Polsce (PN):

PN = podatek od całkowitego dochodu – podatek zapłacony zagranicą

WAŻNE: jeśli podatek zapłacony zagranicą jest niższy od wyliczonego limitu, podlega odliczeniu w całości. Jeśli natomiast jest wyższy, podlega odliczeniu tylko do wysokości limitu.

Kiedy nie muszę odprowadzać podatku w Polsce?

Jest to możliwe tylko w metodzie wyłączenia z progresją. Zwalnia ona z opodatkowania w Polsce wynagrodzenia uzyskanego zagranicą. Podatnik nie musi składać deklaracji podatkowej, jeśli poza przychodami uzyskanymi zagranicą nie uzyskiwał w kraju innych przychodów.

Natomiast w przypadku zastosowania zasady proporcjonalnego odliczenia – deklarację trzeba złożyć.

Uzyskuję dochód zagranicą – jaki PIT wybrać?

Aby rozliczyć dochody uzyskane zagranicą przy rozliczaniu PIT w Polsce należy załączyć do formularza druk PIT-ZG. Załącznik ten wysyłamy razem ze standardowym formularzem PIT, który nas obowiązuje w Polsce (PIT-36, PIT-36-L, PIT-38 lub PIT-39).

Ta sama zasada obowiązuje podatnika, którego firma zarejestrowana jest w Polsce uzyskuję dochód zagranicą. Podatnik musi wtedy wykazać w Polsce przychody zagraniczne, składając w zależności od formy opodatkowania przychodów w Polsce załącznik PIT-ZG.

Ulga abolicyjna – czym jest i co mi daje?

Ulgę abolicyjną wprowadzono po to, aby zmniejszyć różnice pomiędzy dwoma systemami rozliczeń. Dokładniej mówiąc, polega ona na odliczeniu od należnego podatku różnicy pomiędzy podatkiem obliczonym metodą proporcjonalną, a tym, który byłby obliczony metodą wyłączenia z progresją.

Ulga ta znacząco obniża podatek, który musimy odprowadzić w Polsce. Niestety od 2021 roku zostaje ona znacząco ograniczona wyłącznie dla podatników osiągających dochody poniżej 1360 zł. Na ograniczeniu ulgi stracą więc osoby pracujące w krajach, z którymi łączy nas międzynarodowa ustawa o proporcjonalnym odliczeniu.

Jak rozliczyć dochód zagraniczny z inFaktem

Faktury uzyskane od zagranicznych kontrahentów możesz dodać za pomocą naszej aplikacji mobilnej, logując się do konta z poziomu przeglądarki lub wysyłając je na dedykowany adres mailowy, przypisany do Twojego konta.

  1. Wejdź do aplikacji mobilnej inFaktu.
  2. Kliknij w Dodaj nowy koszt.
  3. Za pomocą aparatu w telefonie zrób zdjęcie biletu lub dokumentu, który chcesz przesłać.
  4. Zostanie ona automatycznie zamieniona na skan i rozczytana.

Zaksięguje je Twój księgowy, który zajmie się również rocznym zeznaniem PIT, uwzględniając najkorzystniejszą dla Twojej firmy metodę odliczenia.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu