Umowa zlecenie do 200 zł – podatek liczymy inaczej

Niewielkie zlecenia objęte są zupełnie innym sposobem liczenia podatku, jeśli wynagrodzenie nie przekracza 200 zł brutto. Umowa zlecenie do 200 zł to 18% zryczałtowany podatek dochodowy.

Umowa zlecenie do 200 zł – podatek liczymy inaczej

Zlecenie czy dzieło – podstawowe różnice

Wielu z nas traktuje umowę zlecenie i umowę o dzieło jako bardzo podobne formy zatrudnienia. Warto mieć jednak na uwadze, że istnieją pomiędzy nimi zasadnicze różnice, które mają ścisły związek z rezultatem wykonywanej pracy.

Umowa zlecenie – jej celem jest przede wszystkim staranne wykonanie powierzonego zadania, gdzie to właśnie sposób realizacji jest ważniejszy niż efekt końcowy.

Zazwyczaj zlecenia nie można przekazać do wykonania osobom trzecim (chyba, że umowa wskazuje inaczej), wynagrodzenie jest przyznawane nie za efekt końcowy jako taki, lecz za staranne wykonywanie obowiązków, konieczne jest opłacanie składek ZUS społecznych i zdrowotnych (z wyjątkiem np. studentów).

Etat i zlecenie a ZUS w 2016 roku

Umowa o dzieło – celem tej umowy jest realizacja konkretnego dzieła, gdzie nacisk kładziony jest na efekt końcowy, a nie na sposób jego wykonywania.

Zadanie można przekazać osobom trzecim (chyba, że umowa wskazuje inaczej), wynagrodzenie uwarunkowane jest od realizacji powierzonego zadania, nie ma obowiązku opłacania składek ZUS.

Umowa ta z reguły wiąże się z przeniesieniem praw autorskich na osobę zlecającą wykonanie dzieła.

Umowa zlecenie do 200 zł – inaczej liczysz podatek

Z reguły umowa zlecenie i umowa o dzieło, jeśli nie przekraczają kwoty 200 zł brutto, objęte są zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 18% od kwoty brutto, gdzie nie potrąca się kosztów uzyskania przychodu ani nie odlicza składki zdrowotnej od zaliczki na podatek.

Przy ustalaniu takiej zaliczki koszty uzyskania przychodu nie są brane w ogóle pod uwagę. Dotyczy to jednak takich umów, które nie są zawarte z osobą pracującą równolegle na etacie u tego samego pracodawcy.

Zryczałtowany podatek dochodowy należy zapłacić do urzędu skarbowego do 20. dnia miesiąca po miesiącu, w którym został pobrany.

Należy także złożyć do US PIT-8AR do końca stycznia w kolejnym roku.

PIT 8AR i 4R – termin złożenia w urzędzie skarbowym

20% i 50% koszty uzyskania przychodów – kiedy?

A jak generalnie wygląda sposób naliczania kosztów uzyskania przychodu od umów zleceń i o dzieło, niezależnie od ich wysokości?

20% koszty uzyskania przychodów nalicza się przede wszystkim od przychodów uzyskanych z wykonywanej osobiście działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, gdzie nie mamy do czynienia z przeniesieniem praw autorskich.

50% koszty uzyskania przychodów nalicza się z kolei m. in. od:

  • zapłacenia twórcy za przeniesienie prawa własności lub praw autorskich,
  • opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku,
  • wszelkich innych przychodów, które wiążą się z wykonaniem czynności, która jest przedmiotem praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych.

Należy pamiętać, że w ciągu roku podatkowego podwyższone (czyli 50%) koszty uzyskania przychodów nie mogą przekroczyć kwoty 42 764 zł.

Umowa zlecenie i o dzieło w kosztach firmy

Załóż bezpłatne konto i korzystaj!

  • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7 – 22
  • Czytaj praktyczny newsletter
  • Testuj księgowość online i fakturowanie – za darmo!

Załóż konto

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość: info@infakt.pl.