Ulga na dziecko w rozliczeniu PIT. Czy przysługuje wyłącznie rodzicom biologicznym?

Ulga prorodzinna nie jest limitowana liczbą posiadanych dzieci, natomiast w określonych sytuacjach rodzic może stracić do niej prawo. Czy obowiązuje również opiekunów prawnych i rodziny zastępcze?

Kto może skorzystać z ulgi na dziecko?

Jest to najpopularniejszy rodzaj ulgi dla rodziców i opiekunów prawnych dostępny w ramach opodatkowania na zasadach ogólnych. Może ją zastosować tylko jeden z rodziców/opiekunów za każdy miesiąc, w którym przynajmniej przez jeden dzień sprawował władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego lub rodziny zastępczej.

Warunkiem jest nieprzekraczanie wspólnego dochodu (po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne) łącznie w wysokości 112 tys. zł. Dla rodziców niepozostających w związku małżeńskim (nawet jeśli tylko przez część roku) limitem jest 56 tys. zł.

Spełniając warunki, podatnik może uzyskać za rok 2021:

  • do 1 112,04 zł rocznie (92,67 zł mies.) na wychowywanie pierwszego i drugiego dziecka (na każde z nich),
  • do 2 000,04 zł rocznie (166,67 zł mies.) na trzecie dziecko,
  • do 2 700,00 zł rocznie (225,00 zł mies.) na czwarte i każde kolejne dziecko.

Kiedy rodzic lub opiekun traci do niej prawo?

Ulga jest nielimitowana liczbą posiadanych dzieci. Prawo do niej tracimy jednak z chwilą sądowego ograniczenia lub odebrania praw rodzicielskich. Jednocześnie zyskujemy do niej prawo z chwilą prawnego przysposobienia lub przekazania praw (np. jako rodzic zastępczy, adopcyjny).

Jak długo można korzystać z ulgi na dziecko?

Ulga prorodzinna dotyczy również starszych dzieci w określonych sytuacjach:

  • Odliczenie dotyczy dzieci: małoletnich oraz do 25. roku życia, jeśli pobierają zasiłek pielęgnacyjny, rentę socjalną lub się uczą. 
  • W przypadku dzieci, które po 18. roku życia podejmują pracę, odliczenie obowiązuje, jeśli uzyskują one do 3 089 zł dochodu rocznie.
  • W chwili utracenia praw nad dzieckiem (przeniesienia praw na innego opiekuna), każdy z nich może odliczyć tylko proporcjonalną część ulgi, wyłącznie za dni, w których pełnił władzę rodzicielską / opiekę nad dzieckiem.

Niezbędne mogą być dodatkowe dokumenty

Aby rozliczyć ulgę, należy udowodnić, że posiadamy dzieci. W tym celu w załączniku PIT/0 do PIT-37 / PIT-36 podajemy liczbę dzieci oraz ich numery PESEL lub pełne dane łącznie z datą urodzenia. Może się okazać, że organy podatkowe zażądają w ramach kontroli przedstawienia dodatkowych dowodów. W tym celu należy okazać odpowiedni dokument, którym jest:

  • odpis aktu urodzenia dziecka,
  • zaświadczenie sądu rodzinnego o ustanowieniu opiekunem prawnym dziecka,
  • odpis orzeczenia sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą,
  • dla pełnoletniego dziecka zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły / kontynuowaniu nauki.

Co jeśli ulga jest wyższa niż dochód?

Jeśli podatek od dochodu rodzica jest niższy niż przysługująca mu ulga na dziecko, może on wnioskować o zwrot niewykorzystanej ulgi prorodzinnej. W przypadku zwrotu nie może on jednak przekroczyć kwoty składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne podlegających odliczeniu w zeznaniu PIT rodziców.

Przewodnik po ulgach – darmowy eBook inFaktu

W związku z rozliczeniem PIT stworzyliśmy eBooka, który w prosty sposób tłumaczy wszystkie ulgi oraz jak je zastosować. Znajdziesz w nim wiele porad i odpowiedzi: