Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego


12 lipca 2017 4 min. czytania

Komu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego? Jakie dokumenty złożyć, aby je otrzymać? Jaka jest podstawa do jego wyliczenia?

Podmioty uprawnione

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje osobie podlegającej ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu :

 • stosunku pracy,
 • pracy nakładczej,
 • bycia członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,
 • wykonywania pracy odpłatnie na podstawie skierowania do pracy, gdy odbywana jest kara pozbawienia wolności lub osoba jest tymczasowo aresztowany,
 • umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług,
 • umowy uaktywniającej, np. z niania,
 • prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy przy jej prowadzeniu,
 • bycia osobą duchowną,
 • odbywania służby zastępczej.

Prawo do świadczenia rehabilitacyjnego mają osoby, które:

 1. wyczerpały okres pobierania zasiłku chorobowego, są nadal niezdolne do pracy oraz dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy,
 2. wykorzystały okres pobierania zasiłku chorobowego, starają się o rentę z tytułu niezdolności do pracy, a także lekarz orzecznik ustalił, że dalsze leczenie lub rehabilitacja rokuje odzyskanie zdolności do pracy.

Zasiłek ten nie należy się osobom, które pobierają :

 • emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • zasiłku dla bezrobotnych,
 • zasiłku przedemerytalnego,
 • świadczenia przedemerytalnego,
 • urlopu dla poratowania zdrowia,
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. 

Ponadto świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego nie przysługuje :

 • za okresy, w których osoba zachowuje prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych,
 • w okresie urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego,
 • w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności,
 • za cały okres świadczenia, jeśli niezdolność do pracy powstała w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia, co stwierdza prawomocne orzeczenie sądu,
 • za miesiąc kalendarzowy, w którym wykonywana była praca zarobkowa albo osoba wykorzystywała okres, na który świadczenie zostało przyznane, niezgodnie z jego celem,
 • jeśli po wyczerpaniu zasiłku chorobowego osoba wróciła do pracy, w której ma ubezpieczenie chorobowe albo ma zapewnione prawo do świadczeń za okres choroby,
 • jeśli osoba podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego

Wysokość 

Wysokość świadczenia wynosi:

 • 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych 3 miesięcy (90 dni),
 • 75% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za pozostały okres,
 • 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, jeśli osoba pobiera świadczenie w czasie ciąży.

Kwestie te zostały uregulowane w art. 19 ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Podstawę wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego stanowi podstawa wymiaru zasiłku chorobowego, wyliczana odpowiednio dla pracowników i innych osób.

Dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia tego świadczenia podlega waloryzacji wskaźnikiem waloryzacji  obowiązującym w kwartale, w którym przypada pierwszy dzień okresu, na który świadczenie zostało przyznane.

Dokumentacja

Aby otrzymać świadczenie rehabilitacyjne w ZUS należy złożyć :

 • wniosek o świadczenie rehabilitacyjne (formularz ZUS Np-7),
 • zaświadczenie o stanie zdrowia (formularz ZUS OL-9), które wypełni lekarz,
 • wywiad zawodowy z miejsca pracy (formularz ZUS N-10) – nie jest konieczny, jeśli niezdolność do pracy powstała po okresie ubezpieczenia.

Ponadto jeśli to ZUS będzie wypłacał świadczenie, płatnik składek składa formularz:

 • ZUS Z-3 – w przypadku pracownikiem,
 • ZUS Z-3b – w przypadku osoby wykunującej działalność pozarolniczą, współpracuj z osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub osoby duchownej,
 • ZUS Z-3a – w pozostałych sytuacjach.

Jeśli ubezpieczony stara się o świadczenie po ustaniu ubezpieczenia, to składa formularz ZUS Z-10  w którym oświadcza, że:

 • nie pracujesz zarobkowo i nie masz na tej podstawie ubezpieczenia chorobowego albo prawa do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby,
 • nie masz ustalonego prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
 • nie podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu