Od czego zależy, to kto wypłaca zasiłek? Jak wygląda to w przypadku poszczególnych płatników? Co należy zrobić, gdy zasiłek wypłacany jest na przełomie roku?

Kto będzie wypłacał zasiłki w 2017 roku_

Na wstępie warto zaznaczyć, że prawo do zasiłku chorobowego osoba ubezpieczona nabywa po upływie :

 • 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeśli podlega obowiązkowo pod to ubezpieczenie,
 • 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeśli podlega dobrowolnie temu ubezpieczeniu.

Prawo do zasiłku macierzyńskiego, opiekuńczego przysługuje bez okresu wyczekiwania, od pierwszego dnia podlegania pod ubezpieczenie chorobowe, po spełnieniu warunków do jego przyznania.

Za czas przebywania na zwolnieniu lekarskim przysługuje wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy.

Kto jest płatnikiem zasiłku?

Prawo do zasiłków i ich wysokość ustalają oraz wypłaty dokonują:

 • płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do ubezpieczenia powyżej 20 ubezpieczonych (z wyjątkiem osób uprawnionych do zasiłku po ustaniu ubezpieczenia)
 • ZUS :
  • ubezpieczonym, których płatnik składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych,
  • ubezpieczonym prowadzącym dg i osobom z nimi współpracującym,
  • duchownym,
  • osobom uprawnionych do zasiłku po ustaniu ubezpieczenia,
  • ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu w Polsce z tytułu zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego.

Zostało to określone w art. 61 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa.

Liczbę ubezpieczonych, ustala się według stanu na dzień 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego, a w stosunku do płatników składek, którzy na ten dzień nie zgłaszali nikogo do ubezpieczenia chorobowego – według stanu na pierwszy miesiąc, w którym dokonali takiego zgłoszenia.

Zasiłek chorobowy przysługuje nie dłużej niż przez 182 dni, a w przypadku gruźlicy albo gdy niezdolność do pracy przypadającej w okresie ciąży, nie dłużej niż przez 270 dni. Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego.

Gdy do wypłaty zasiłku obowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, płatnik składek przedkłada zaświadczenie zawierające zestawienie składników wynagrodzenia lub przychodu, stanowiących podstawę wymiaru zasiłku, którego wzór określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Jeżeli zasiłek wypłacany jest przez ZUS, do jego wypłaty niezbędne jest dodatkowo zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku:

 • ZUS Z-3 – w przypadku pracowników,
 • ZUS Z-3b – przypadku ubezpieczonych prowadzących pozarolniczą działalność, ubezpieczonych współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz duchownych,
 • ZUS Z-3a – w przypadku pozostałych ubezpieczonych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych kontynuuje po dniu 31 grudnia podjętą wcześniej wypłatę zasiłku, nawet jeżeli od dnia 1 stycznia płatnik składek jest zobowiązany do wypłaty zasiłków.