Kiedy zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, a kiedy firma? Kiedy na L4 przysługuje wynagrodzenie chorobowe?


12 sierpnia 2016 4 min. czytania

Jak wyliczyć wynagrodzenie chorobowe? Za ile dni przysługuje? Czy otrzyma je każdy pracownikowi? Jaki jest jego wymiar? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w tym artykule.

Zanim przejdę do omawiania kwestii wynagrodzenia chorobowego pracownika, przytoczę definicję pracownika. Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 26.06.1974 r. kodeksu pracy – pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Wynagrodzenie chorobowe

Odnosząc się do art. 92 § 1 kodeksu pracy należy zauważyć, że pracownikowi za czas :

  1. chorobowy lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną – trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia – trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego – pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu
  2. wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży – w okresach wskazanych wyżej – pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia
  3. poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów – w okresach wskazanym – pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.

Wynagrodzenie chorobowe nie przysługuje, gdy pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego.
W przypadku pracownika ubezpieczenie chorobowe jest obowiązkowe, co oznacza że nabywa on prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia – art. 11. ust 1. ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 4. ust.1. ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Zasiłek chorobowy

W art. 92 § 4. kodeksu pracy ustawodawca wskazał, że za niezdolność do pracy trwającą łącznie w skali roku dłużej niż 33 dni pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy. W odniesieniu do osób, które ukończyły 50 rok życia, zasiłek wypłacany jest po przekroczeniu 14 dni. Świadczenie to jest wypłacane przez ZUS.
 Świadczenia chorobowe pracownika

Wyliczenie wynagrodzenia

Wynagrodzenie chorobowe oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy – art. 92 § 1 kodeksu pracy.
Zatem bazując na art. 36 § 1 ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa należy zauważyć, że podstawę wymiaru zasiłku chorobowego pracownika stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jak wskazano w § 2 jeśli niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia. Przez wynagrodzenie należy rozumieć przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe – art. 3 pkt 3 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Co istotne podstawę wymiaru zasiłku chorobowego ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia uzyskanego u płatnika składek w okresie nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, w trakcie którego powstała niezdolność do pracy. Co oznacza, że jeśli mamy przerwę w ubezpieczeniu, podstawę liczymy na nowo.
Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za jeden dzień niezdolności do pracy stanowi jedna trzydziesta część wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku.
Sposób wyliczenia wynagrodzenia najlepiej przedstawić na przykładzie, zatem przyjmijmy wynagrodzenie zasadnicze pracownika w wysokości 2100 zł brutto. Otrzymywał je w tej samej wysokości w przeciągu 12 miesięcy poprzedzających chorobę. Liczba dni choroby to 10.
(2100 * 12) : 12 = 2100 – podstawa wymiaru
2100 : 30 = 70 – norma za dzień pracy
70 * 10 = 700
2100 – 700 = 1400 – wynagrodzenie brutto za czas pracy
2100 – 13,71% = 1812,09
1812,09 * 80% = 1449,67
1449,67 : 30 = 48,32 – wynagrodzenie za 1 dzień choroby
48,32 * 10 = 483,20 – wynagrodzenie za cały okres choroby

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu