Do jednego z obowiązków przedsiębiorcy należy sporządzanie spisu z natury. Jak zaksięgować spis z natury w KPiR. Kiedy w trakcie roku podatkowego wartość spisu z natury zmniejsza dochód do opodatkowania?

Dokładne informacje na temat sporządzania spisu z natury znajdują się w tym artykule.

Spis z natury w KPiR

Remanent czyli spis z natury jest zarówno pierwszą jak i ostatnio pozycją w KPiR. Spis z natury zawiera informację na temat posiadania przez przedsiębiorstwo towarów handlowych na dzień jego sporządzenia. Towary wykazane w spisie mają duży wpływ na rozliczenie roczne podatku. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że jeżeli w trakcie roku przedsiębiorca zakupił towary, które nie zostały sprzedany w tym samym roku, nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodu.

Nie oznacza to natomiast, że przedsiębiorca straci prawo do rozliczenia zakupu w działalności gospodarczej. Zakupione towar, które przedsiębiorca wykaże w spisie z natury, rozliczymy w roku ich sprzedaży. Warto zaznaczyć, że przedsiębiorca nie będzie uwzględniał w kosztach towarów wykazanych w spisie w momencie ich sprzedaży. Wartość sprzedanych towarów, przedsiębiorca uwzględni w zeznaniu rocznym.

„Rozliczenie” spisu z natury

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, u przedsiębiorców, którzy osiągają dochody z działalności gospodarczej rozliczających się na podstawie KPiR, dochodem jest:

„(…) różnica pomiędzy przychodem a kosztami uzyskania powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków”

Co do ogólnej zasady, spis z natury w KPiR wykazuje się oraz księguje się na dzień 31 grudnia. Najczęściej spis z natury na ostatni dzień roku staje się remanentem początkowym kolejnego roku.

Spis z natury w KPiR

Aby określić wysokość dochodu za dany rok podatkowy z uwzględnieniem różnic remanentowych, przedsiębiorca powinien:

  • określić wysokość przychodu za dany rok podatkowy
  • ustalić wysokość kosztów uzyskania przychodu
  • sporządzić spis z natury na ostatni dzień roku podatkowego następnie:
    • do wartości spisu z natury sporządzanego na początek roku dodać zakupione towary i materiały w trakcie roku;
    • następnie pomniejszyć otrzymaną wartość o wartość spisu z natury sporządzanego na koniec roku podatkowego

Wartością dochodu będzie różnica pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania, powiększona lub pomniejszona o różnicę remanentową.