Stawki ryczałtu w 2021. Dla kogo?

Aktualnie obowiązuje osiem stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – od 2 do 17 procent. Jego wysokość zależy od wykonywanej przez nas działalności. Jakie stawki ryczałtu stosować w 2021 r. dla poszczególnych przychodów w bieżącym roku?

Ryczałt jest jedną z form opodatkowania przedsiębiorców lub osób fizycznych obok opodatkowania na zasadach ogólnych, zgodnie z podatkiem liniowym lub kartą podatkową. Uchodzi on za uproszczoną formę rozliczeń i jest dostępny jedynie dla wybranych obszarów działalności. Opodatkowaniu ryczałtem podlegają wyłącznie przychody osiągane z:

  • pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • umów najmu, podnajmu, dzierżawy i innych o podobnym charakterze,
  • działalności osób duchownych,
  • tytułu art. 20 ust. 1c ustawy PIT.

Warunkiem koniecznym są także przychody z działalności gospodarczej nie większe niż 2 mln euro. Kwota ta z początkiem tego roku, z korzyścią dla ryczałtowców, uległa znacznemu zwiększeniu z 250 tys. euro 

Zmiany w stawkach ryczałtu w 2021

Stawki ryczałtu w 2021 roku zmieniły się za sprawą nowelizacji z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadziła wiele istotnych modyfikacji dla ryczałtowców w stosunku do obowiązującej przez 22 lata ustawy z 20 listopada 1998 r. 

Oprócz nowych stawek ryczałtu (jest ich obecnie osiem, a nie jak dawniej – siedem), jedną ze zmian jest modyfikacja definicji wolnych zawodów, która poszerza katalog zawodów uprawnionych do korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu.

Kolejna ważna zmiana dotyczy, jak już wspomnieliśmy, limitu przychodów, warunkującego wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Ustawodawca wprowadził także wiele nowych regulacji związanych ze wsparciem podatników w walce z pandemią COVID-19.

Ryczałt 2021 – aktualna wysokość stawek

W przypadku ryczałtu stawki uzależnione są od rodzaju kategorii przychodów. Dla przychodów uzyskiwanych przez przedstawicieli wolnych zawodów stawka ryczałtu została obniżona z 20% do 17%. Prawo do płacenia ryczałtu zyskali między innymi: adwokaci, notariusze, radcy prawni, doradcy podatkowi, księgowi, architekci, fizjoterapeuci, inżynierowie budownictwa, psychologowie i fizjoterapeuci, którzy dotychczas nie mogli wybrać tej formy opodatkowania.

W wyniku zmiany przepisów pojawiła się także nowa stawka w wysokości 15% dla przychodów m.in. z tytułu świadczenia usług doradztwa podatkowego, reklamowych, kulturalnych i rozrywkowych, badania rynku, architektonicznych i inżynierskich, czy rachunkowo-księgowych. 

Stawka 10% dotyczy przychodów z kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (dotychczas obszar ten nie był objęty ryczałtem), 8,5% (do kwoty 100 tys. zł) oraz 12,5% (kwoty powyżej) m.in. dla wynajmu nieruchomości własnych lub dzierżawionych, 5,5% m.in. dla przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych czy przewozu ładunków. 

3% to stawka m.in. dla działalności gastronomicznej (oprócz sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc.). Sprzedaż własnych produktów roślinnych czy zwierzęcych objęty jest stawką 2 proc

Warto pamiętać, że jednym z istotnych wymogów skorzystania z tej formy opodatkowania jest prowadzenie ewidencji, na podstawie której będzie można poświadczyć przychód do opodatkowania.