10 pytań przedsiębiorców o ryczałt

Bardzo często ryczałt ewidencjonowany jest uważany przez przedsiębiorców za preferencyjną formę rozliczania podatku. Zainteresowanie tą formą rozliczania przyciągają  niskie stawki podatku oraz „minimum” formalności. Dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności, ryczałt nasuwa wiele pytań. W dzisiejszym artykule zapraszam do zapoznania się z 1o pytaniami powiązanymi z ryczałtem, kierowanymi przez przedsiębiorców do inFakt.

1. Ryczałt – kto może skorzystać?

Z rozliczenia w formie ryczałtu mogą skorzystać osoby, które rozpoczynają prowadzenie działalności lub przedsiębiorcy o ile w roku poprzednim:

 • uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 250.000 euro, lub
 • uzyskali przychody wyłącznie z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250 tys. euro.

W Przypadku osób prywatnych, którzy dokonują rozpoczęcia prowadzenia działalności a w roku poprzednim nie korzystali z karty podatkowej, mogą płacić ryczałt bez względu na wysokość osiąganych przychodów.

2. Kto nie może skorzystać z ryczałtu?

Z ryczałtu nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim przekroczyli limit 250.000 euro.  Dodatkowo z ryczałtu nie mogą skorzystać podatnicy, którzy:

 • opłacający podatek w formie karty podatkowej lub korzystają z okresowego zwolnienia z podatku dochodowego,
 • osiągają przychody z prowadzenia aptek lub
  • działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw,
  • w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
  • prowadzą działalność w zakresie wolnych zawodów wykonywanych osobiście przez lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych na godziny, jeśli działalność ta nie jest wykonywana na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej,
  • świadczą usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o zryczałtowany podatku dochodowym. Np. usług reklamowych, finansowych lub ze sportem,
  • handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,
 • wytwarzają wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym,
 • podejmują wykonywanie działalności po zmianie działalności wykonywanej w formie:
  • samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,
  • w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,
  • samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

– jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Ryczałt

3. Co ze sprzedażą leków dopuszczonych w obrocie poza aptecznym, jak się do tego ma ryczałt?

W ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, zostały wymienione czynności, których świadczenie wyklucza prawo do skorzystania z ryczałtu. Między innymi nie możemy osiągać przychodów z tytułu prowadzenia aptek. Wykluczone zostały także usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej pozostałych określonych towarów do których został przypisany kod PKWiU 46.18. Dany kod PKWiU zawiera między innymi usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej wyrobów farmaceutycznych i medycznych, perfumeryjnych, kosmetycznych i toaletowych oraz środków czyszczących. Oznacza to, że przedsiębiorca, który ma zamiar dokonywać sprzedaży hurtowej leków dopuszczonych w obrocie poza aptecznym nie będzie mógł skorzystać z ryczałtu. Natomiast przedsiębiorca, który będzie dokonywał sprzedaży detalicznej może korzystać z tej formy opodatkowania

4.Czy na ryczałcie nie musimy mieć kasy fiskalnej jeśli zapłata następuje tylko za pośrednictwem banku lub poczty?

Warto zaznaczyć, że sama kwestia wybrania opodatkowania w formie ryczałtu nie przesądza o obowiązku posiadania kasy fiskalnej lub prawie do zwolnienia z kasy fiskalnej. Zwolnienia określa rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień dot. kas rejestrujących. Między innymi zwolnione z obowiązku ewidencjonowania są:

 • dostawy towarów w systemie wysyłkowym. Jeżeli otrzymamy w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. A z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana;
 • świadczenie usług na rzecz osób prywatnych. Jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. A z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła

Oznacza to, że można skorzystać z wyżej wymienionych zwolnień, pod warunkiem, że świadczone przez nas usługi nie zostały „odgórnie wykluczone z prawa do zwolnienia”. Dodatkowo jesteśmy zobligowani do prowadzenia „Ewidencji bezrachunkowej”, z której wynika powiązanie konkretnej płatności z konkretnym świadczeniem.

5. Czy jest jakiś limit przychodu miesięcznego po którego przekroczeniu musimy mieć kasę fiskalną?

Wcześniej wspomniane rozporządzenie dot. zwolnień z kasy fiskalnej, zawiera także informację o zwolnieniu podmiotowym. W przypadku gdy przedsiębiorca rozpoczyna prowadzenie sprzedaży na rzecz osób prywatnych, może skorzystać z zwolnienia do wysokości 20 tys zł rocznie. Należy pamiętać, że limit liczymy proporcjonalnie do upływu roku. Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca rozpoczyna sprzedaż na rzecz osoby prywatnej z dniem 1 czerwca wówczas jego limit wynosi 10 tys. zł. Po przekroczeniu tej kwoty należy ewidencjonować sprzedaż stosując kasę fiskalną. Limit liczymy narastająco w następujący sposób:

20.000 zł / 365 dni * ilość dni pozostałych do końca roku, liczone od dnia pierwszej sprzedaży na rzecz osoby prywatnej.

Odnosząc się do pytania, nie istnieje limit miesięczny tylko limit roczny. Podobnie jak w odpowiedzi na pytanie 4 z zwolnienia możemy skorzystać, jeżeli nie dotyczy nas „odgórne wykluczenie z prawa do zwolnienia”.

6. Co w przypadku gdy nie mamy kasy fiskalnej a kupujący chce potwierdzenie zakupu.

Korzystając ze zwolnienia z kasy fiskalnej, klientowi możemy wystawić np. imienny rachunek, potwierdzenie zamówienia i płatności lub podobne. Dokument powinien zawierać podstawowe dane mp. strony transakcji, wartość zamówienia, numer zamówienia, daty.

7. Czy możemy mu wysłać imienną fakturę elektroniczną?

Tak, faktura elektroniczna będzie prawidłowym dokumentem potwierdzającą transakcję.

8. Do jakiej kwoty przychodu w ciągu roku możemy być na ryczałcie?

Przedsiębiorcy, który nabył prawo do ryczałtu w danym roku podatkowym nie obowiązuje już żaden limit na ten rok. Oznacza to, że bez względu na osiągane przychody, do końca roku będzie rozliczał się na podstawie ryczałtu. Jeżeli w trakcie tego roku przekroczy limit 250.000 euro, to od nowego roku tracimy prawo do ryczałtu.

9. Co w sytuacji gdy prowadzi się działalność na ryczałcie i równocześnie jest się zatrudnionym na etacie?

Po zakończonym roku podatkowym, przedsiębiorca do 31.01 rozlicza się z ryczałtu składając PIT-28 wraz z załącznikami. Natomiast przychody z umowy o pracę rozlicza na PIT-37 w terminie do ostatniego dnia kwietnia.