W 2018 roku ulega zwiększeniu kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, składki ZUS będziemy opłacać w formie jednej wpłaty – e-składki i co więcej zmienia się kwota wolna i zmniejszająca podatek. Jak zatem będzie wyglądać rozliczenie pracownika w 2018 roku?

Informacje wstępne

Przypomnę, że minimalne wynagrodzenie pracownika etatowego w 2018 roku będzie na poziomie 2100 brutto

Novum dla płatników będzie także opłacanie składek jednym przelewem (e-składka) na indywidualny numer rachunku składkowego. Zmienia się także system rozliczania tej wpłaty, gdyż będzie ona księgowa na poczet najstarszej zaległości, a dopiero po jej zaspokojeniu na poczet obecnej należności.

Zmienia się sposób płatności składek ZUS, ale nie ulega zmianie sposób finansowania składek ZUS w przypadku zatrudniania pracownika, ich wysokość procentowa, ani sposób ich rozliczania.

Kluczowym dokumentem jeśli chodzi o kolejne informacje jest ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Rozliczenie pracownika w 2018 roku

Kwota wolna od podatku

W 2017 roku po dłuższym czasie podniesiona została kwota wolna od podatku do poziomu 6600 zł, a 2018 rok przynosi kolejny wzrost do kwoty 8000 zł. Kwota 8000 zł to kwota dochodu do opodatkowania (po odliczeniach), przy której podatnik w 2018 nie zapłaci podatku.

Jeżeli nawet w trakcie roku zaliczki na podatek zostaną zapłacone, a w zeznaniu rocznym kwota dochodu nie będzie większa niż 8000 zł, to nadpłata zostanie zwrócona.

Kwota zmniejszająca podatek

Tak jak w mijającym roku – w 2018 kwota zmniejszająca podatek zostanie uzależniona od kwoty dochodu podatnika.

Dochód Kwota zmniejszająca od podatku
od 0 do 8000 zł włącznie 1440 zł
powyżej 8000 zł do 13000 zł włącznie 1440 – [: 883 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) ÷ 5000 zł]
powyżej 13000 zł do 85528 zł włącznie 556,02
powyżej 85528 zł 0

Zaliczki na podatek dochodowy pracownika

Szczególną uwagę należy zwrócić na różnice między podatkiem, a zaliczką na podatek dochodowy. W trakcie roku płacimy zaliczki na podatek dochodowy, a po zakończonym roku w zeznaniu rocznym obliczany jest podatek.

Kwota zmniejszająca podatek jak sama nazwa wskazuje uwzględniana jest dopiero przy wyliczaniu podatku, czyli w zeznaniu rocznym. Jakich zatem wyliczeń dokonywać w trakcie roku ustalając kwotę zaliczek na podatek dochodowy?

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w art. 27 ust. 1b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten określa, że przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy:

  1. w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty 85528  zł – kwota zmniejszająca podatek wynosi 556 zł 02 gr rocznie,
  2. w przypadku podatników, których dochody przekroczą kwotę 85528 zł – zaliczki nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek.

Rozliczenie pracownika

Zaliczkę na podatek dochodowy pracownika obniża się o 1/12 z 556,02 zł, czyli 46,33 zł, gdy podatnik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży oświadczenie, o tym że dochody nie przekroczą kwoty 85 528 zł w skali roku i z danego tytułu chce rozliczać kwotę zmniejszającą podatek. Gdyby miała miejsce sytuacja, że kwota graniczna zostanie w trakcie roku przekroczona, to podatnik zobowiązany jest do poinformowania o tym płatnika w formie pisemnego oświadczenia. Wówczas płatnik pobiera zaliczki począwszy od miesiąca następnego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie bez pomniejszania o kwotę 46,33 zł.

Podsumowując wszystkie powyższe informacje należy stwierdzić, że rozliczenie pracownika w 2018 roku, w stosunku do 2017 roku nie zmieni się. Podział składek wygląda tak, jak do tej pory, kwota zmniejszająca podatek też jest rozliczana na obowiązujących zasadach.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu