Czy dotacja jest przychodem? Jak ją rozliczyć na gruncie VAT i PIT?

Decydując się na rozpoczęcie działalności lub w trakcie jej prowadzenia przedsiębiorca może skorzystać z dotacji z Unii Europejskiej. Oprócz otrzymanych środków podatnik musi zadbać również o prawidłowe rozliczenie dotacji z Unii Europejskiej. Po więcej informacji zapraszam do poniższego wpisu!

Czy otrzymana dotacja stanowi przychód?

Jak wynika z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do źródeł przychodu podatnika zaliczamy otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Otrzymane dotacje w większości podlegają zwolnieniom, które zostały wymienione w art. 21 ust.1 ustawy o PIT. Możemy tutaj wyróżnić między innymi: dotacje ze strony rządów państw obcych, dotacje na realizowanie celu finansowanego z bezzwrotnej pomocy, środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, itd.

Kto ma szanse na dotację z UE?

Rozliczenie dotacji z Unii Europejskiej

Rozliczenie dotacji a podatek VAT

Dla zakupu sfinansowanego dotacją z UE, kwestia to została doprecyzowana w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku VAT. Zgodnie z tym przepisem podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego dla towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych.

Możliwość odliczenia podatku VAT od zakupów dokonanych w ramach dotacji z UE powinna zostać doprecyzowana w regulaminie oraz umowie przyznawanej pomocy.

Rozliczenie dotacji otrzymanej z Urzędu Pracy

Rozliczenie podatku dochodowego PIT

Jak wynika z ustawy o podatku dochodowym, nie stanowią kosztu uzyskania przychodu odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych ze środków z dotacji. Odpisów tych nie ujmujemy w KPiR, zatem zakup środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nie stanowi kosztu uzyskania przychodu.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku zakupu sfinansowanego częściowo dotacją, a w części ze środków własnych. W takiej sytuacji odpisów amortyzacyjnych można dokonywać tylko od wartości środka trwałego, która została pokryta ze środków własnych. W KPiR księgujemy wartość odpisów amortyzacyjnych ustalonych na podstawie wartości majątku trwałego zakupionego ze środków własnych.

Pozostałe wydatki zostały wyłączone z możliwości zaliczenia ich w koszty uzyskania przychodu na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 56 ustawy o PIT. Zgodnie z tym artykułem za koszty uzyskania przychodu nie uważa się wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych m.in. ze środków:

  • rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy,
  • dotacji z budżetu państwa otrzymanych na dofinansowania przedsięwzięć realizowanych w ramach Specjalnego Przedakcesyjnego Programu na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  • dopłat bezpośrednio stosowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej,
  • płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego.

10 sposobów na dofinansowania dla firm