Kiedy dofinansowanie z Urzędu Pracy stanowi przychód a kiedy nie? Jak zaksięgować w KPiR zakup towarów ze środków z dotacji?

Decydując się na rozpoczęcie działalności gospodarczej można skorzystać ze wsparcia finansowego oferowanego przez Urzędy Pracy. O tym w jaki sposób należy przeprowadzić rozliczenie dotacji otrzymanej z Urzędu Pracy przeczytacie poniżej. Zapraszam!

  • Dotacja przyznana na podjęcie działalności gospodarczej jest zwolniona z podatku.
  • Dofinansowanie może otrzymać osoba zarejestrowana jako bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy, absolwent centrum integracji społecznej lub absolwent klubu integracji społecznej.

Otrzymana dotacja – czy stanowi przychód?

Osoby fizyczne mające własny plan na biznes mogą starać się o bezzwrotną pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Pomoc ta finansowana jest ze środków budżetu państwa i dedykowana jest dla osób posiadających status osoby bezrobotnej. O tym kto może otrzymać dofinansowanie można przeczytać tutaj.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności są: dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Jak wynika z powyższego zapisu otrzymana dotacja stanowi dla podatnika przychód, za wyjątkiem dofinansowania otrzymanego na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Dotacja przyznana na założenie działalności gospodarczej nie stanowi przychodu

Ustawodawca przewidział jednak wyjątek w opodatkowaniu dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Jak wynika z art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są: jednorazowe środki przyznane na podjęcie działalności, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Reasumując dotacja otrzymana z Urzędu Pracy na założenie działalności gospodarczej nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej, otrzymanej kwoty nie wykazujemy w KPiR.

Warunki otrzymania dotacji z Urzędu Pracy

Rozliczenie dotacji otrzymanej z Urzędu Pracy

Zakupy finansowane z dotacji i ich rozliczenie w kosztach

Kosztami uzyskania przychodu są wydatki poniesione na osiągnięcie przychodu lub zachowanie źródła przychodu. Każdy poniesiony koszt powinien mieć również związek z prowadzoną działalnością gospodarczą.

To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia przed organami skarbowymi, że dany wydatek ma związek z prowadzoną działalnością, a także wpływ na wzrost lub zachowanie przychodu.

Rozliczenie zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Nie stanowią kosztu uzyskania przychodu odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych ze środków z dotacji. Odpisów tych nie należy ujmować ich w KPiR.

W sytuacji, gdy zakup sfinansowany był w części dotacją, a w części ze środków własnych, to w kosztach można ująć tylko tę część odpisów amortyzacyjnych, która dotyczy składnika majątku pokrytego ze środków własnych. W KPiR księgujemy wartość odpisów amortyzacyjnych ustalonych na podstawie wartości majątku trwałego zakupionego ze środków własnych.

Rozliczenie zakupu wyposażenia, towarów i materiałów oraz pozostałych wydatków

Sposób rozliczenia pozostałych wydatków i kosztów sfinansowanych z dotacji jest uzależniony od zapisu w umowie zawartej pomiędzy przedsiębiorcą a Urzędem Pracy. W umowie będzie wykazane, czy zakup wyposażenia, towarów, materiałów oraz pozostałych wydatków może stanowić koszt uzyskania przychodu.

Zakup wyposażenia oraz pozostałe wydatki księgujemy w kolumnie 13 KPIR, natomiast zakup towarów i materiałów w kolumnie 10 KPiR.

Jak pozyskać dotacje z Powiatowego Urzędu Pracy?

Rozliczenie dotacji a podatek VAT

Kwestia rozliczenia podatku VAT powinna być uregulowana w umowie o przyznanie dotacji zawartej pomiędzy Urzędem Pracy, a przedsiębiorcą.

W przypadku odliczenia podatku VAT od zakupów finansowanych ze środków z dotacji, podatnik zobowiązany będzie do zwrot podatku naliczonego do właściwego Urzędu Pracy. Innym prostszym rozwiązaniem jest nie odliczanie tego podatku. O rezygnacji z odliczania podatku VAT należy powiadomić właściwy Urząd Pracy, z którym podpisana została umowa.

W związku z powyższym w kosztach podatkowych przedsiębiorca może ująć tylko wartość netto z faktur za dokonane zakupy. Dla rozliczenia w kosztach nie ma znaczenia, czy podatnik rezygnuje z odliczania podatku VAT, czy też decyduje się go odliczyć, a następnie zwrócić kwotę podatku naliczonego do Urzędu Pracy.

10 sposobów na dofinansowania dla firm