Które roczne zeznanie podatkowe należy złożyć?

Z końcem kwietnia mija ostateczny termin, w którym trzeba złożyć roczne zeznanie podatkowe za 2014 r. W tym kontekście pewnych kłopotów niekiedy nastręcza choćby prawidłowe wypełnienie deklaracji. Ale nie tylko. Problematyczny może bowiem okazać się sam wybór właściwego zeznania.

Kiedy należy złożyć roczne zeznanie podatkowe?

Do tego, by złożyć roczne zeznanie podatkowe zobligowane są wszystkie osoby, które w minionym roku uzyskały jakikolwiek przychód. Dotyczy to również sytuacji, kiedy zarobek nie przekroczył kwoty wolnej od podatku (3091 zł). W przypadku takiego zeznania podatek wyniesie 0 zł, a odprowadzone zaliczki zostaną zwrócone. Odpowiedniego druku nie trzeba składać w przypadku nieuzyskania żadnych przychodów.

O tym, który formularz należy wypełnić i złożyć w urzędzie skarbowym decyduje źródło pochodzenia zarobionych pieniędzy. Co za tym idzie wszelkie formalności związane z rozliczeniem rocznym najlepiej rozpocząć od odpowiedniego zakwalifikowania uzyskanych przychodów. Może bowiem dość do sytuacji, że konieczne stanie się sporządzenie nie jednego, ale kilku formularzy podatkowych.

Które roczne zeznanie podatkowe należy złożyć_

W jakich sytuacjach składa się PIT-36 i PIT-36L?

Podstawowymi formularzami składanymi przez przedsiębiorców są PIT-36 oraz PIT-36L. Oczywiście każdy właściciel firmy składa tylko jeden z wymienionych. O tym, który dokładnie decyduje wybór formy opodatkowania. Kiedy przedsiębiorca zdecyduje się na zasady ogólne (18 lub 32%) musi złożyć druk PIT-36. Jeśli jednak jest opodatkowany liniowo (19%) sporządza PIT-36L.

Należy także pamiętać, że PIT-36 składa się również w przypadku uzyskania przychodów m.in.:

  • z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na zasadach ogólnych,
  • od których dana osoba była zobowiązana samodzielnie opłacać zaliczki na podatek,
  • ze źródeł zagranicznych,
  • z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani pracodawca ani pracownik nie mieli obowiązku odprowadzania zaliczek w ciągu roku podatkowego.

Co istotne przedsiębiorcy rozliczający się według zasad ogólnych mogą skorzystać z ulg, np. internetowej czy na dzieci. Oczywiście konieczne jest spełnienie warunków pozwalających na zastosowanie konkretnych preferencji. Mają oni również możliwość rozliczania się wspólnie z małżonkiem. Wymienione opcje są niedostępne przy stosowaniu podatku liniowego.

W przypadku przedsiębiorców, którzy łączą działalność opodatkowaną liniowo z pracą na etacie konieczne jest rozliczenie na dwóch osobnych formularzach: PIT-36L dla działalności oraz PIT-37 dla dochodów z etatu. Z kolei roczne zeznanie podatkowe PIT-36 daje możliwość jednoczesnego rozliczenia działalności i etatu.

Kto nie prowadzi działalności składa PIT-37

Najczęściej składanym w Polsce zeznaniem jest PIT-37. Taki druk należy wypełnić w przypadku uzyskania w Polsce przychodów rozliczanych za pośrednictwem pracodawcy (zleceniodawcy) i opodatkowanych skalą podatkową. Generalnie odnosi się to do osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

PIT-37 odnosi się więc do przychodów osiąganych np.:

  • z etatu,
  • z emerytur lub rent krajowych,
  • ze stypendiów,
  • z działalności wykonywanej osobiście (np. z umów zlecenia),
  • ze świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy (np. zasiłku dla bezrobotnych) lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • z praw autorskich i innych praw majątkowych.

Do prawidłowego wypełnienia PIT-37 konieczne jest zgromadzenie formularzy PIT-11 ze wszystkich źródeł zarobków w ubiegłym roku.

Przedsiębiorca zatrudniający pracowników zobligowany jest przesłać im wszelkie konieczne formularze najpóźniej do końca lutego. Obowiązkiem pracodawcy jest uwzględnienie w PIT-11 wszelkich dochodów zatrudnionej osoby – także odnoszących się do różnego rodzaju nieodpłatnych świadczeń, np. abonamenty medyczne.

Konieczne może być również złożenie PIT-38 lub PIT-39

Rozważając wybór PIT do wypełnienia należy również wziąć pod uwagę dwa inne sposoby osiągania przychodu, które wykazuje się na drukach PIT-38 lub PIT-39. Pierwszy formularz przeznaczony jest dla osób prywatnie zajmujących się obrotem papierami wartościowymi lub zbywających udziały w spółkach.

Takie roczne zeznanie podatkowe składają wszyscy, którzy uzyskali prywatnie (poza działalnością) przychody z tytułu np. sprzedaży papierów wartościowych (akcje, obligacje), pochodnych instrumentów finansowych (kontrakty terminowe, opcje), udziałów w spółkach z osobowością prawną.

Do prawidłowego rozliczenia deklaracja PIT-38 niezbędny jest formularz PIT-8C. Dana osoba powinna go otrzymać od biura maklerskiego, w którym posiada rachunek inwestycyjny.

W przypadku sprzedaży domu lub mieszkania konieczne jest rozliczenie na formularzu PIT-39. Należy jednak pamiętać, że na tym druku rozlicza się ze sprzedaży nieruchomości wybudowanej lub zakupionej najpóźniej w 2008 r. Deklaracja nie dotyczy przedsiębiorców, którzy sprzedają nieruchomości stanowiące majątek firmy.

Wszystkie wymienione formularze można złożyć przez Internet bez konieczności posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Chcesz rozliczyć rok w prosty sposób?

Sprawdź, jak łatwo wystawisz e-fakturę

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.