Czym różni się remont od ulepszenia – przykłady. Jak rozliczać te dwa rodzaje modernizacji środka trwałego?

Aneta Socha-Jaworska

Często przedsiębiorcy zastanawiają się, jak rozliczyć koszty które ponoszą na wprowadzony już środek trwały. Remont czy ulepszenie środka trwałego? W tym wpisie postaram się przybliżyć ten temat.

Remont środka trwałego

Remont jest to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

[art. 3 pkt. 8 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane]

Ulepszenie środka trwałego

Ulepszenie, inaczej modernizacja środka trwałego ma na celu nie tyle przywrócenie pierwotnego stanu danego środka trwałego, ale poprawienie jego stanu. Przepisy wskazują, że chodzi tutaj o:

  • przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację,
  • przy której wydatki przekraczają 10.000 zł,
  • i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania.

Jeśli wszystkie powyższe przesłanki są spełnione, to możemy mówić o ulepszeniu.

[art. 22g ust. 17 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych]

Remont czy ulepszenie środka trwałego

Ważne w tym kontekście jest też wyjaśnienie MF z dnia 13 marca 1995 [PO 3-722-160/94].

Do wydatków na ulepszenie środków trwałych zalicza się wydatki na ich:

  1. przebudowę, czyli zmianę (poprawienie) istniejącego stanu środków trwałych na inny,
  2. rozbudowę, tj. powiększenie (rozszerzenie) składników majątkowych, w szczególności zaś budynków i budowli, linii technologicznych, itp.,
  3. rekonstrukcję, tj. odtworzenie (odbudowanie) zużytych całkowicie lub częściowo składników majątkowych,
  4. adaptację, tj. przystosowanie (przerobienie) składnika majątkowego do wykorzystania go w innym celu niż było jego pierwotne przeznaczenie albo nadanie temu składnikowi nowych cech użytkowych,
  5. modernizację, , tj. unowocześnienie środków trwałych.

Jeżeli ulepszenie środków trwałych jest wynikiem wymiany części składowych lub peryferyjnych, wydatki na nabycie tych części zwiększają wartość początkową środków trwałych tylko wówczas, gdy ich jednostkowa cena nabycia przekracza 10.000 zł (obecnie). Gdy ta cena jest równa lub niższa niż 10.000 zł, wydatki na nabycie poszczególnych części składowych lub peryferyjnych stanowią koszt uzyskania przychodów w dacie poniesienia wydatku.

W razie poniesienia wydatków (nakładów) związanych z konkretnym środkiem trwałym, gdy nie zwiększa się jego wartość użytkowa, wydatki te są traktowane jako wydatki na remont i w całości stanowią koszt uzyskania przychodów w dacie poniesienia. Dotyczy to również – bez względu na cenę nabycia – wydatków na nabycie części składowych lub peryferyjnych o tych samych właściwościach użytkowych (technicznych).

Rozliczenie remontu i ulepszenia ŚT

Przedsiębiorców możemy podzielić na tych, którzy są zwolnieni z VAT i czynnych podatników VAT. Podatnik zwolniony dokonuje księgowań w kwocie brutto, natomiast VAT-wiec odlicza VAT, a kwota netto rozlicza w podatku dochodowym.

Oznacza to, że koszt remontu u podatnika:

  • zwolnionego z VAT jest księgowany bezpośrednio do kosztów,
  • czynnego rozbijany jest na dwie części – kwota VAT-u jest odliczana, a wartość netto księgowana jest do kosztów.

Przy ulepszeniu, wydatek u przedsiębiorcy, który: