Amortyzacja ulepszenia środka trwałego

Wykorzystując środki trwałe w działalności gospodarczej często dochodzi do sytuacji, w której podatnik dokonuje ulepszenia środka trwałego. Jak prawidłowo powinna być zaewidencjonowana amortyzacja ulepszenia środka trwałego?

Czym jest ulepszenie środka trwałego?

Zgodnie z art. 22g ust. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku gdy środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 10.000 zł.
Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma poniesionych wydatków na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację  przekracza 10.000 zł w danym roku podatkowym oraz wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.
amortyzacja ulepszenia środka trwałego

Amortyzacja ulepszenia środka trwałego

Co do ogólnej zasady wyrażonej w art. 22h ust. 1, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych począwszy od kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały został wprowadzony do ewidencji środków trwałych, do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub, w którym postawiono je w stan likwidacji. Przy czym, podatnicy dokonują wyboru jednej z metod amortyzacji przed rozpoczęciem amortyzacji, którą mają obowiązek stosować do czasu pełnego zamortyzowania środka trwałego.
Amortyzacja ulepszenia środka trwałego odbywa się w formie kontynuowania, metody amortyzacji określonej dla danego środka trwałego wybranej przed rozpoczęciem amortyzacji.

Ulepszenie a limit jednorazowej amortyzacji

W przypadku gdy podatnik skorzysta z jednorazowej amortyzacji środka trwałego, a ulepszenie ma miejsce w tym samym roku podatkowym, podatnik ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wartość ulepszenia w formie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. Warto zaznaczyć, że jednorazowa amortyzacja podlega limitom określonym w art. 22k ustęp 7-13, którego wartość wynosi 50 tys. euro w ramach pomocy de minimis oraz określonym w art. 22k ustęp 14-21 wynoszącym 100 000 zł od nabytych fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 KŚT.
W przypadku gdy ulepszenie środka trwałego oddanego do użytkowania w tym samym roku co dokonane ulepszenie, spowoduje przekroczenie limitów określonych w art 22k, podatnik dokonuje odpisu jednorazowego do wysokości limitu, natomiast dla nadwyżki określą metodą amortyzacji i dokonuje odpisów amortyzacji od kolejnego miesiąca po miesiącu dokonania ulepszenia.
Przykład 1
Podatnik uprawniony do skorzystania z jednorazowe amortyzacji w styczniu 2018 roku dokonał zakupu maszynę o wartości 150 tys zł, następnie w kwietniu dokonał ulepszenia danego środka trwałego na wartość 80 tys zł. Limit jednorazowej amortyzacji w 2018 roku wynosi 216 000 zł. Do kosztów uzyskania przychodu w formie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego zostanie zaliczona kwota 66 000 zł, natomiast dla wartości 14 000 zł, podatnik jest zobowiązany określić metodę amortyzacji i dokonywać odpisów według wybranej metody

Amortyzacja degresywna

W przypadku ulepszenia środka trwałego amortyzowanego metodą degresywną, wzrost wartości początkowej nastąpi dopiero w kolejnym roku podatkowym. Podatnik stosujący metodę degresywną, dokonuję odpisów amortyzacyjnych w pierwszym roku podatkowym od wartości początkowej ustalanej na zasadach ogólnych, następnie w kolejnych latach podatkowych dokonuje odpisów amortyzacyjnych od wartości ustalanej zawsze na początku kolejnego roku podatkowego. Od danej zasady nie ma wyjątku, przez co zwiększenie wartości środka trwałego jest możliwe jedynie na początku kolejnego roku podatkowego.
Przykład 2
Podatnik uprawniony do skorzystania z jednorazowej amortyzacji w styczniu 2017 roku zakupił maszynę o wartości 250 000 zł. Wartość 216 000 zł, została zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w formie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. Dla wartości 34 000 zł, podatnik wybrał degresywną metodę amortyzacji. W czerwcu podatnik dokonał ulepszenia środka trwałego na wartość 40 000 zł. Ulepszenie środka trwałego spowoduje wzrost wartości środka trwałego dopiero z dniem 1 stycznia 2018 roku. Od tego momentu, podatnik będzie dokonywał odpisów amortyzacji od podwyższonej wartości
Warto też zapoznać się z zmianami jakie zostały wprowadzone w zakresie amortyzacji od 2018r. Informacje na ten temat znajdują się tutaj.