Jako obliczyć wartość początkową środka trwałego, kupionego na kredyt, z uwzględnieniem prowizji i odsetek?

Prowizja bankowa jest nieodłącznym elementem kredytu. Jak ją rozliczyć, gdy kredyt przeznaczony jest na zakup środka trwałego?

Prowizja bankowa a zakup środka trwałego

Jednym z warunków koniecznych do spełnienia, aby móc wprowadzić dany środek trwały do ewidencji  jest fakt, by w dniu przyjęcia do używania był on kompletny i zdatny do wykorzystania w firmie. Często przystosowanie takiego zakupu, aby możliwe stało się użytkowanie go w prowadzonej działalności gospodarczej, wymaga poniesienia dodatkowych wydatków.

Wartość początkową nowego środka trwałego stanowi cena nabycia. Jest to kwota należna zbywcy, powiększona o wszystkie wydatki związane z zakupem, naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania.

Do tej sumy nie należy wliczać podatku VAT, który podlega odliczeniu. Przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia z VAT, którym nie przysługuje przywilej odliczenia tego podatku, sumują również kwotę VAT dla celów ustalenia wartości początkowej.

Niezwykle istotną rolę w określaniu wartości początkowej danego składnika majątku odgrywa data przyjęcia go do użytkowania w działalności gospodarczej.

W przypadku sfinansowania zakupu kredytem wszelkie koszty związane z jego udzieleniem, które zostały naliczone do momentu oddania środka trwałego do używania, są składową wartości początkowej danego składnika majątku. Wartość ta natomiast stanowi podstawę dokonywanych odpisów amortyzacyjnych, czyli bazę do późniejszego rozliczenia kosztów podatkowych.

Przykładem wydatku zwiększającego wartość początkową składnika majątku może być prowizja bankowa, a także koszty ubezpieczenia kredytu oraz cześć odsetek naliczonych przez bank przed dniem wprowadzenia środka trwałego do ewidencji.

Kwota prowizji od kredytu, nawet jeżeli zostałaby faktycznie zapłacona później niż w dniu oddania środka trwałego do używania, w dalszym ciągu zwiększa jego wartość początkową.

Dwa dokumenty, pióra piszące i monety

Linia kredytowa jako sposób finansowania zakupów firmowych

Po przekazaniu środka trwałego do używania koszty związane z obsługą kredytu zaciągniętego na jego zakup będą stanowiły już bieżące koszty podatkowe. Należy je ewidencjonować oddzielnie w Podatkowej Książce Przychodów i Rozchodów.

Sprawdź jak wprowadzić środek trwały w aplikacji inFakt

Amortyzacja środka trwałego

Poprzez odpisy amortyzacyjne wydatek na zakup środka trwałego ujmowany jest w kosztach podatkowych. W zależności od rodzaju wprowadzanego składnika majątku, jego stanu (nowy czy używany), statusu przedsiębiorcy i innych czynników możemy zastosować różne metody i stawki amortyzacji.

Każdy przypadek należy rozpatrzyć indywidualnie i dobrać najlepsze dla siebie rozwiązanie. Rozliczenie zużycia środków trwałych ma wpływ na rozłożenie kosztów w czasie, a tym samym wysokość podatku dochodowego do zapłaty.

Warto sprawdzić jak ustalić stawkę amortyzacji, oraz kiedy opłaca się skorzystać z przywileju jednorazowej amortyzacji.

Załóż testowe konto i korzystaj za darmo!

  • Kontaktuj się z naszymi specjalistami od poniedziałku do soboty w godzinach 7 – 22.
  • Przekonaj się, że wystawianie faktur i dbanie o porządek w dokumentach jest proste!

Załóż konto

Nie wiesz, jak rozliczyć prowizję od kredytu? Zostaw komentarz lub napisz: info@infakt.pl.