Amortyzacja jednorazowa – dlaczego warto ją stosować?

Katarzyna Leszkiewicz

Amortyzacja jednorazowa nie jest nowym przywilejem w polskim prawie podatkowym, jednak nie każdy przedsiębiorca wie na czym polega. Tymczasem korzystający z niej przedsiębiorcy mogą jednorazowo zaliczać w koszty wydatki firmowe o wysokiej wartości, tym samym skutecznie obniżając podatek dochodowy w danym roku.

Amortyzacja – czym jest i kiedy się ją stosuje?

Zakupy „na firmę” o wartości poniżej 3 500 zł można jednorazowo zaliczać w koszty. Z kolei „wrzucanie w koszty” wydatków droższych od 3 500 zł musi być rozłożone w czasie – proces ten nazywany jest amortyzacją. Amortyzacja polega na comiesięcznym, stopniowym zaliczaniu w koszty wydatków na zakupy firmowe o wartości powyżej 3 500 zł. Tańsze wydatki można amortyzować, ale nie trzeba. Amortyzacji nie podlegają towary, czyli artykuły zakupione w celu dalszej sprzedaży w stanie nieprzetworzonym.

Wysokość odpisów amortyzacyjnych (miesięcznych ujęć w kosztach) oraz związana z nią długość okresu amortyzacji są zależne od wybranej metody amortyzacji oraz od rocznych stawek amortyzacyjnych. Istnieje kilka metod amortyzacji, a najpopularniejszą z nich jest metoda liniowa, polegająca na zaliczaniu w koszty co miesiąc takiej samej części wydatku na zakup firmowy. Z kolei roczne stawki amortyzacyjne, które znajdują się w załączniku do ustawy o podatku dochodowym, informują o tym jaki procent wydatku na składnik majątku firmy można rocznie zaliczyć w koszty.

Aby obliczyć wysokość odpisu amortyzacyjnego w miesiącu, należy podzielić roczną stawkę amortyzacyjną przez 12, a następnie pomnożyć wynik przez wartość zakupu firmowego. Proces amortyzacji kończy się w momencie gdy suma odpisów amortyzacyjnych jest równa całości wydatku na składnik majątku firmy.

W skrócie

Amortyzacja jednorazowa:

  • W praktyce zaprzecza idei amortyzacji – zakup rozlicza się jednorazowo zamiast „na raty”
  • Przysługuje małym podatnikom i nowym przedsiębiorcom
  • Ma roczny limit – w 2013 r. wynosi on 205 000 zł, czyli równowartość 50 000 euro
  • Nie dotyczy samochodów osobowych

Przykład

Przedsiębiorca kupuje laptopa za 4 000 złotych i podejmuje decyzję o amortyzowaniu go metodą liniową. Oznacza to, że będzie dokonywał odpisów amortyzacyjnych laptopa stawką 30% na rok, co z kolei oznacza, że przez 40 miesięcy będzie mógł co miesiąc zaliczyć 100 zł w koszty.

Szczególna metoda amortyzacji – amortyzacja jednorazowa

Amortyzacja jednorazowa przeczy idei amortyzacji. Zamiast systematycznie dokonywać odpisów amortyzacyjnych, przedsiębiorca może jednorazowo ująć w kosztach wydatek na zakup firmowy korzystając ze stawki 100%. W praktyce amortyzacja jednorazowa oznacza natychmiastowe zaliczenie wydatku na zakup składnika majątku firmy w koszty – przedsiębiorca nie musi się martwić o odpisy amortyzacyjne w przyszłych latach.

Przykład

Przedsiębiorca tak jak w poprzednim przykładzie kupuje laptopa za 4 000 zł, lecz tym razem podejmuje decyzję o amortyzowaniu go metodą jednorazową. Oznacza to, że dokona jednokrotnego odpisu amortyzującego stawką 100%, co z kolei oznacza, że w roku, w którym kupił laptopa będzie mógł zaliczyć pełne 4 000 zł w koszty.

Kto może skorzystać z amortyzacji jednorazowej?

Możliwość skorzystania z amortyzacji jednorazowej jest ograniczona. Przysługuje nowym przedsiębiorcom oraz małym podatnikom. W przypadku nowych przedsiębiorców, ten przywilej przysługuje im w roku rozpoczęcia działalności gospodarczej, bez względu na wartość obrotów ich firm. Z kolei małym podatnikiem jest przedsiębiorca, u którego wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 1,2 mln euro. Aby skorzystać z amortyzacji jednorazowej przedsiębiorca samodzielnie sprawdza czy ten przywilej mu przysługuje – nie jest potrzebny żaden wniosek do urzędu skarbowego.

Jednakże z amortyzacji jednorazowej nie mogą skorzystać nowi przedsiębiorcy lub mali podatnicy:

  • którzy w roku rozpoczęcia działalności gospodarczej lub w ciągu ostatnich dwóch pełnych lat kalendarzowych prowadzili działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej,
  • których małżonkowie w roku rozpoczęcia działalności gospodarczej lub w ciągu ostatnich dwóch pełnych lat kalendarzowych prowadzili działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej,
  • którzy zostali utworzeni w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników,
  • którzy zostali utworzeni w wyniku przekształcenia spółki lub spółek niemających osobowości prawnej,
  • którzy zostali utworzeni przez osoby fizyczne, które wniosły do kapitału nowej działalności gospodarczej poprzednio prowadzone przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o łącznej wartości przekraczającej równowartość w złotych 10 000 euro.

Wykresy i checklista

Co można zamortyzować jednorazowo?

Nie wszystkie składniki majątku firmy, które podlegają amortyzacji można jednorazowo zaliczyć w koszty. Jednorazowo można amortyzować np. maszyny i urządzenia, narzędzia i przyrządy oraz środki transportu – z amortyzacji jednorazowej wyłączone są jednak samochody osobowe.

Roczny limit amortyzacji jednorazowej

Możliwość korzystania z amortyzacji jednorazowej jest jednak ograniczona. Roczny limit zastosowania amortyzacji jednorazowej wynosi w 2013 roku 205 000 zł, czyli równowartość 50 000 euro. Co ważne, w ramach rocznego limitu jednorazowej amortyzacji można dokonywać odpisów amortyzacyjnych wielu składników majątku firmy. Co więcej, w rocznym limicie nie uwzględnia się odpisów amortyzacyjnych zakupów firmowych o wartości nieprzekraczającej 3 500 zł.

W sytuacji, w której wartość zakupu przekracza limit amortyzacji jednorazowej, przedsiębiorca może go zamortyzować do wartości rocznego limitu amortyzacji jednorazowej, a w kolejnym roku (lub kolejnych latach) dokonuje odpisów amortyzacyjnych na przykład metodą liniową. Przedsiębiorca ma również prawo do amortyzacji jednorazowej tylko części nowego zakupu – w takim przypadku w następnym roku (lub następnych latach) nie może pozostałej część zamortyzować jednorazowo, zatem dokonuje odpisów amortyzacyjnych stosując na przykład metodę liniową. Oczywiście niewykorzystany roczny limit amortyzacji jednorazowej nie „przechodzi” na kolejne lata.

Kiedy dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych?

Odpisy amortyzacyjne na zasadach amortyzacji jednorazowej dokonuje się w danym roku podatkowym, jednak nie wcześniej niż w miesiącu, w którym składniki majątku firmy zostały wprowadzone do majątku firmowego (czyli kupując komputer w maju i chcąc go zamortyzować jednorazowo, można zrobić to już w maju lub w późniejszych miesiącach, aż do grudnia). Dodatkowo, odpisów amortyzacyjnych można dokonywać w stałych ratach co miesiąc, w stałych ratach co kwartał lub jednorazowo, oczywiście do końca roku podatkowego.

Amortyzacja jednorazowa z księgowymi inFakt

Nie jesteś pewien, czy przysługuje Ci amortyzacja jednorazowa? A może nie wiesz jak jej dokonać od strony formalnej? W takim razie przyda Ci się konto inFakt.

Mając konto inFakt.pl można w każdej chwili dzwonić lub e-mailować do księgowych, aby zasięgać porad. Dzięki temu żadna kwestia związana z amortyzacją nie będzie problemem 🙂