Wywóz odpadów i śmieci z prywatnego mieszkania używanego do celów firmowych – rozliczenie kosztów


22 czerwca 2017 4 min. czytania

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą w swoim prywatnym mieszkaniu mają możliwość rozliczania w kosztach działalności pewnej części wydatków ponoszonych w związku z użytkowaniem nieruchomości na cele firmowe. Czy opłata za wywóz śmieci i odpadów może również stanowić koszt działalności?

Opłata za wywóz śmieci i odpadów – czy może stanowić koszt?

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym przedsiębiorca może zaliczyć w koszty firmowe tylko te wydatki, które są związane z prowadzoną działalnością oraz mają wpływ na wzrost lub zabezpieczenie źródła przychodu. Ważne jest również to, że wydatek taki nie może znajdować się w katalogu kosztów zamkniętych, czyli tych których nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Czy wydatek związany z opłaceniem nieczystości może stanowić koszt?

Właściciele nieruchomości położonych na terenie danej gminy/miasta zobowiązani są do ponoszenia opłat związanych z gospodarowaniem przez gminę/miasto odpadami komunalnymi. Obowiązek taki powstaje za każdy miesiąc, w którym dana nieruchomość jest zamieszkała przez mieszkańców, a w przypadku gdy posesja nie jest zamieszkiwana to obowiązek uiszczania opłaty powstaje za każdy miesiąc, w którym powstały odpady komunalne.

Wysokość opłat uchwalana jest przez Radę Gminy/Miasta i jest ona zróżnicowana w zależności od tego czy jest to budynek mieszkalny, czy też niemieszkalny.

W przypadku budynków mieszkalnych wysokość opłaty ustalana jest na podstawie liczby mieszkańców danego budynku lub ilości zużytej wody. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku budynków niemieszkalnych, wysokość opłaty stanowić tutaj będzie iloczyn pojemników z odpadami powstałymi na terenie danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami za pojemnik o danej pojemności przyjętej przez gminę/miasto.

Rozpatrzmy teraz trzy sytuacje:

 1. Budynki mieszkalne – w takim przypadku opłata za wywóz nieczystości ustalana jest w oparciu o liczbę mieszkańców lub ilość zużytej wody. Jej wysokość ustalana jest na posiedzeniu Rady Gminy/Miasta, a następnie opublikowana w ustawie.
 2. Budynki mieszkalne i niemieszkalne – taka sytuacja ma miejsce w przypadku, gdy przedsiębiorca z całego mieszkania wydziela pod działalność jedno pomieszczenie. Wówczas wysokość opłaty stanowi suma opłat wyliczonych dla części mieszkalnej i niemieszkalnej. Do kosztów działalności przedsiębiorca zalicza tylko tę część związaną z użytkowaniem budynku na cele firmowe, czyli wydatki związane z częścią niemieszkalną.
 3. Budynki niemieszkalne – wysokość opłaty stanowi tutaj iloczyn pojemników z odpadami oraz stawki opłaty przyjętej przez gminę/miasto. W tym przypadku przedsiębiorca do kosztów zalicza pełną wartość dokonanej opłaty.

Opłata skarbowa – czy może stanowić koszt?

Śmieciarka

W jaki sposób można dokonać opłaty?

Przedsiębiorca może dokonać opłaty za wywóz nieczystości poprzez wybór jednej z dostępnych form płatności:

 • przelewem na wskazany numer rachunku bankowego,
 • dokonanie wpłaty w kasie urzędu gminy/miasta.

Liczba dostępnych form płatności uzależniona jest od danej jednostki gminy/miasta. W obu tych przypadkach podatnik otrzymuje potwierdzenie dokonania opłaty. W przypadku przelewu bankowego jest to wydruk potwierdzenia przelewu, natomiast w przypadku dokonania opłaty w placówce gminy/miasta podatnik otrzymuje potwierdzenie dokonania opłaty.

Jakie zaszły zmiany w zakresie podatku dochodowego od 2017 roku?

Księgowanie w KPiR

Opłata za wywóz śmieci i odpadów stanowi dochód gminy i przeznaczona jest na cele związane z interesem publicznym. Na podstawie ustawy VAT gmina jest zwolniona z opodatkowania, co oznacza, że wartość opłaty za nieczystości nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wydatek związany z poniesieniem opłaty księgujemy w kolumnie 13 KPiR „Pozostałe wydatki”. W celu zaliczenia wydatku podatnik powinien posiadać również potwierdzenie zapłaty.

Zmiany w KPiR – mniej obowiązków przedsiębiorcy!

W jaki sposób należy to zaksięgować w aplikacji inFakt?

Ze względu na to, że podatnik nie otrzymuje faktury za poniesiony wydatek to wartość opłaty księgujemy Dowodem Wewnętrznym.

Poniesioną opłatę w aplikacji należy wprowadzić poprzez zakładkę Koszty -> Dodaj inny koszt -> Dowód wewnętrzny kosztowy. W pozycji „Kategoria” wybieramy opcję „Inne koszty”. Uzupełniamy następnie Opis kosztu oraz podajemy wartość poniesionego wydatku. Jako datę przyjmujemy dzień poniesienia wydatku zgodny z potwierdzeniem zapłaty. W dokumentacji księgowej załączamy również potwierdzenie zapłaty.

Zapraszamy na nasz kanał na YouTube oraz bazę wiedzy!

Załóż testowe konto i korzystaj za darmo

 • Przekonaj się, jak proste jest wystawianie faktur i dbanie o porządek w dokumentach.
 • Dodatkowo otrzymasz bezpłatne wsparcie specjalistów na infolinii.
 • Wypróbuj naszą wielokrotnie nagradzaną aplikację mobilną.
 • A gdy Twoje potrzeby wzrosną –  rozpocznij przez inFakt współpracę z dedykowaną księgową lub księgowym.

Załóż konto

Masz pytania? Odpowiemy w komentarzu.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu