Czym różni się metoda kasowa ujmowania kosztów od metoda kasowa dla celów VAT? Dlaczego nieraz nie opłaca się kupować dużej ilości towaru na koniec roku?

W jednoosobowej działalności gospodarczej rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. O czym warto pamiętać na koniec roku podatkowego. Jak obniżyć podatek za rok 2019?

  • Wartość niesprzedanych towarów i materiałów handlowych zwiększają dochód do opodatkowania.
  • Zapłata składek za grudzień do końca roku 2019 obniża podatek dochodowy o ok. 455 zł (Duży ZUS).
  • Zwolnienie z wpłacania zaliczek do kwoty 1000 zł jest mechanizmem „odraczającym” termin płatności.
  • Wygenerowana strata podatkowa w latach ubiegłych może zostać odliczona od dochodu w tym samym źródle.
  • Złożenie zeznania rocznego do 20 stycznia może znieść obowiązek wpłaty zaliczki na ostatni okres rozliczeniowy.

Ważnym elementem prowadzenia działalności gospodarczej jest koniec roku podatkowego. Warto pamiętać o kilku aspektach, które mogą przełożyć się na wysokość podatku podatku dochodowego.

Ostatni dzwonek na koszty firmowe

Na samym początku warto zaznaczyć, że metoda kasowa ujmowania kosztów nie jest tym samym co metoda kasowa dla celów VAT. Najczęściej spotykaną ewidencją kosztów jest tak zwana metoda uproszczona (metoda kasowa) ujmowania kosztów. Metoda kasowa polega na ujęciu kosztu uzyskania przychodów w KPiR w dniu ich poniesienia. Co oznacza, że koszty księgujemy w tym roku, w którym zostały poniesione. Bez różnicy jest czy dotyczą one roku bieżącego czy też następnego. Kosztów nie dzielimy na koszty pośrednie i bezpośrednie. Dlatego warto zastanowić się jakie koszty, przedsiębiorca będzie musiał ponieść w najbliższym czasie. Uregulowanie „przyszłych zobowiązań” oraz otrzymanie faktury pozwoli na rozliczenie kosztów w bieżącym roku podatkowym.

Dla przykładu wykup abonamentu księgowego, którego koszt wynosi 190 zł netto miesięcznie „z góry na 6 miesięcy”, powoduje obniżenie podatku dochodowego o około 205 zł. Do tego warto zaznaczyć, że faktura otrzymana za 6 miesięcy pozwala obniżyć VAT należny o 258 zł dla czynnego podatnika VAT.

W tym kontekście warto zainteresować się specjalną ofertą inFakt.

Spis z natury na koniec roku 2019

Prowadząc działalność gospodarczą w zakresie handlu, bardzo często przedsiębiorcy myślą o „zatowarowaniu” na koniec roku. Zazwyczaj jest to spowodowane np. wyprzedażami partii towarów, dodatkowymi rabatami obniżkami lub specjalnymi ofertami. Zakupiony towar staje się wówczas kosztem w roku 2019 dzięki czemu przedsiębiorca ucieka od „zapłaty podatku dochodowego”. Często też przedsiębiorca liczy na zwrot zapłaconych zaliczek w trakcie roku.

Natomiast w rzeczywistości zakup dużej ilości towaru na koniec roku może wiązać się z zapłatą dużego podatku dochodowego. Dzieje się to za sprawą „spisu z natury„, którego sporządzenie jest obowiązkiem przedsiębiorcy. Przedsiębiorca ma obowiązek wykazać w nim wszystkie towary i materiały handlowe zakupione i nie sprzedane w tym samym roku podatkowym. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 24 ust. 2 dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem a kosztami uzyskania powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów i materiałów handlowych, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego. W celu wytłumaczenia działania spisu z natury opiszę to na przykładzie.

Przykład 1

Przedsiębiorca w roku 2019 uzyskał przychody w wysokości 100.000 zł, poniósł koszty 30.000 zł. W związku z wysokim dochodem w grudniu zakupił towary na kwotę 50.000 zł, których nie sprzedał. Z uwagi na rozpoczęcie działalności w 2019 roku remanent początkowy wynosił 0 zł. Dla uproszczenia pomijam kwestię ZUS.

Dochód do opodatkowania:

(Przychód) – (KUP) + (remanent na dzień 31.12.2019)

100.000 zł – 80.000 zł + 50.000 zł = 70.000 zł

Przedsiębiorca będzie zobowiązany do zapłaty podatku od kwoty 70.000 zł (18% = 12.600 bez ZUS i kwoty zmniejszającej). Warto pamiętać, że zakup towarów jest dużym obciążeniem finansowym a mimo to nie ma wpływu na PIT omówiony w przykładzie. Dokonując zatowarowania na koniec roku warto pamiętać o skutkach podatkowych. Towary wykazane w spisie z natury będą miały wpływ na rozliczenie podatku w roku ich sprzedaży.

Rozliczenie składek ZUS

Do jednego z głównych obciążeń przedsiębiorcy należy regulowanie zobowiązań z tytułu składek ZUS. W ciągu roku przedsiębiorca płacący „duży ZUS”, przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kwotę ok. 15 700 zł. Zapłacone składki społeczne, przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, księgując je do KPiR w kolumnie 13. Podobnie z opłaconą składką na fundusz pracy. Jeżeli przedsiębiorca nie zaliczy składek społecznych do KPiR wówczas zapłacone składki społeczne może odliczyć od dochodu przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy. Natomiast składka zdrowotna, zmniejsza wyliczony podatek (zaliczkę) o 7,75% podstawy tej składki.

Ważną informacją jest, że przedsiębiorca ma prawo rozliczyć składki w danym roku podatkowym jedynie w przypadku ich opłacenia. Oznacza to, że należne składki za dany miesiąc, które nie zostały opłacone nie zmniejszają naszych zobowiązań podatkowych. Warto więc na koniec roku podatkowego sprawdzić wszystkie przelewy do ZUS, aby zmniejszały zobowiązanie za dany rok podatkowy.

Składki ZUS za grudzień

Przedsiębiorca opłacający składki wyłącznie za siebie, reguluje zobowiązania w terminie do 10 dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni. W praktyce oznacza to, że składka należna za grudzień powinna zostać opłacona w terminie do 10 stycznia. Pomimo tego, że składka jest należna za grudzień 2019, opłacenie jej w styczniu 2020, zmniejszy zobowiązania podatkowe w roku 2020. Warto więc rozważyć zapłacenie składki za grudzień w grudniu. Pozwoli to na obniżenie podatku łącznie o około 455 zł.

Zwolnienie z wpłacania zaliczek do kwoty 1000 zł

Zgodnie z art. 44 ust. 15 ustawy o PIT rozliczając się na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym, przedsiębiorcy nie muszą wpłacać zaliczek jeżeli podatek nie przekracza 1000 zł . Natomiast warto pamiętać, że jest to tylko mechanizmu “odroczenia” terminu płatności podatku. Niewpłacone zaliczki zostaną rozliczone w zeznaniu rocznym, co może spowodować obowiązek zapłaty podatku.

Strata podatkowa za lata ubiegłe

Wyliczając przewidywany podatek za rok 2019 na koniec roku podatkowego, należy pamiętać o odliczeniu przysługującej straty. Zgodnie z ustawą o PIT przedsiębiorca może pomniejszyć dochód o wartość straty uzyskanej z tego samego źródła. Odliczenia może dokonać :

  • w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. Z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty albo
  • obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5.000.000 zł. Nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.

Ostatnia zaliczka na podatek dochodowy

Składając zeznanie roczne w 2020 roku, przedsiębiorca nie będzie mógł skorzystać na wcześniejszym rozliczeniu PIT. Dotychczas termin płatności ostatniej zaliczki na podatek dochodowy za grudzień/kwartał IV przypadał na 20 stycznia. W przypadku złożenia zeznania rocznego w terminie do 20 stycznia, przedsiębiorca rozliczający się na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym mógł uniknąć płacenia zaliczki za ostatni okres rozliczeniowy. Obecnie zgodnie z art. 45. 1 podatnicy są obowiązani składać US zeznanie roczne, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.

Planując rozliczenie na koniec roku podatkowego warto pamiętać o powyższych elementach.