Po zmianach w 2019 przedsiębiorca ma dwa sposoby na rozliczenie straty z działalności. Przeczytaj wyjaśnienie i zobacz przykłady

Aneta Socha-Jaworska

Obecnie stratę można rozliczyć tylko w ramach źródła, z którego powstała w okresie od 2 lat do maksymalnie 5. W tym opracowaniu powiem, jak będzie wyglądać rozliczenie straty na nowych zasadach od 2019 r.

Rozliczenie straty na nowych zasadach od 2019 r.

Ustawa o uproszczeniach dla przedsiębiorców w swym zapisie, zawiera między innymi uregulowania odnośnie nowego sposobu rozliczenia straty. Obecnie wysokość straty nie ma znaczenia, zgodnie z przepisami rozliczenie jej nie może nastąpić wcześniej, niż po dwóch latach. Można ją odliczyć od dochodu w trakcie roku lub w zeznaniu rocznym.

Sam sposób rozliczenia starty, czyli to samo źródło i odliczenie od dochodu w trakcie roku lub w PIT pozostanie w 2019 r. bez zmian. Natomiast podatnik w 2019 r. o straty poniesione w roku podatkowym, będzie mógł:

  1. obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty, albo
  2. obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 000 000 zł, nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.

Zmiana będzie dotyczyć zarówno podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i prawnych.

Strata w praktyce

Rozliczenie straty na nowych zasadach jest już pewne i będzie wyglądać, jak we wskazanych niżej przykładach.

Nowe rozliczenie będzie mieć zastosowanie do strat powstałych począwszy od 2019 r. 

Przykład 1 – Pan Tomasz w 2019 r. wygeneruje stratę w wysokości 100 000 zł. W 2020 r. w styczniu wygeneruje dochód w wysokości 150 000 zł i będzie mógł jednorazowo od dochodu odliczyć całą stratę. Do opodatkowania pozostanie kwota 50 000 zł.
Przykład 2 – Pani Karolina w 2019 r. wygenerowała stratę w wysokości 6 000 000 zł. W 2020 r. może rozliczyć maksymalnie 5 000 ooo zł tej straty, a pozostała kwota (nadwyżka powyżej 5 mln) podlega rozliczeniu w pozostałych latach – minimalnie dwóch (50%), a maksymalnie w ciągu pięcioletniego okresu.

Rozliczenie straty na nowych zasadach

Uzasadnienie

Jak wskazano w uzasadnieniu – możliwość dokonania jednorazowego rozliczenia straty (w ramach limitu 5 mln zł) pozwoli szybciej poprawić sytuację finansową przedsiębiorcy, który z różnych przyczyn poniósł stratę (np. z powodu podjęcia ryzyka biznesowego czy też dokonania dużych nakładów inwestycyjnych). Pozwoli na obniżenie podatku w znacznym wymiarze już w kolejnym roku podatkowym, zamiast rozbijania rozliczenia na mniejsze kwoty i rozciągania go w czasie. Skorzystanie z takiej formy rozliczenia będzie zależało wyłącznie od wyboru przedsiębiorcy, który nadal będzie mógł rozłożyć rozliczenie na dotychczasowych zasadach przez pięć kolejnych lat podatkowych.