MF wydłużyło terminy składania sprawozdań finansowych za rok 2021

10 marca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministerstwa Finansów dot. sprawozdań finansowych za rok 2021. Zgodnie z prośbą środowiska przedsiębiorców i księgowych wydłużono pierwotne terminy.

Pierwotny termin – do kiedy trzeba było złożyć sprawozdanie finansowe?

Cały proces zatwierdzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego powinien zostać przeprowadzony w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego (czyli do 30 czerwca, jeżeli rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym).

Spółki zarejestrowane w KRS mają 3 miesiące na sporządzenie sprawozdania finansowego od dnia bilansowego. Jeśli rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, termin na sporządzenie sprawozdania upływa 31 marca.

Następnie sprawozdanie zatwierdzają w terminie do 3 miesięcy odpowiednie organy w firmie np.: walne zgromadzenie wspólników, wszyscy wspólnicy. Zatwierdza też je właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej.

Co zmienia rozporządzenie Ministerstwa Finansów?

Wydłużeniu ulegają terminy przypadających w 2022 r. sporządzeń, zatwierdzeń i przekazania sprawozdań finansowych dla:

 • jednostek sektora prywatnego (z wyłączeniem jednostek nadzorowanych przez KNF działających na rynku finansowym) oraz organizacji pozarządowych – o 3 miesiące;
 • jednostek sektora finansów publicznych – o 1 miesiąc;
 • podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe, w zakresie przekazania sprawozdania finansowego Szefowi KAS – o 3 miesiące (na przeprowadzenie całego procesu sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdania podatnik ma w tym roku 9 miesięcy, licząc od dnia sporządzenia bilansu rocznego).

Rozporządzenie dotyczy tylko sprawozdań składanych za rok 2021 w roku 2022. Nie będzie to zmiana trwała obowiązując w latach przyszłych.

Kto musi składać sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe to dokument zawierający podstawowe informacje o rocznej działalności przedsiębiorstwa ujęte pod względem finansowym. Dzień, na który sporządza się sprawozdanie finansowe nazywa się dniem bilansowym. Przykładowo jeżeli rok obrotowy firmy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, to dzień bilansowy wypada 31 grudnia.

Obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych mają:

 • firmy, które muszą prowadzić księgi rachunkowe, zgodnie z ustawą o rachunkowości, na przykład ze względu na wysokość przychodów lub status prawny
 • firmy, które dobrowolnie wybrały księgi rachunkowe prowadzone zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Obowiązek ten może dotyczyć zarówno spółki kapitałowej (na przykład spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), spółki osobowej (na przykład spółki jawnej), jak też osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Forma prowadzenia działalności gospodarczej nie ma znaczenia. Liczy się to jaka metoda ewidencjonowania przychodów i kosztów funkcjonuje w firmie.

Kto nie musi składać sprawozdania finansowego?

Spółki jawne lub spółki partnerskie nie muszą sporządzać sprawozdania finansowego, jeśli mają przychody mniejsze niż 2 mln euro rocznie.

Składają jednak we właściwym Krajowym Rejestrze Sądowym oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego. Mają na to 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy.

Oświadczenie takie można złożyć drogą elektronicznąRepozytorium Dokumentów Finansowych. Złożenie go on-line zwalnia jednocześnie z obowiązku wniesienia płatnego wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców wzmianki o braku obowiązku sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego na portalu S24. Dzieje się to automatycznie.

Co powinno znaleźć się w sprawozdaniu finansowym?

Sprawozdanie finansowe sporządzasz po polsku i w walucie polskiej. Składa się ono z:

 • bilansu – wykazuje się stany aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy,
 • rachunku zysków i strat – wykazuje się oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy,
 • informacji dodatkowej – która zawiera między innymi opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym przyjętych metod wyceny i zmian w stosunku do roku ubiegłego.

Do sprawozdania finansowego trzeba dołączyć:

 • uchwałę zatwierdzającą dokumenty,
 • sprawozdanie z działalności (jeśli jest wymagane),
 • uchwałę o podziale zysku lub pokryciu straty,
 • opinie/sprawozdanie biegłego rewidenta (jeżeli sprawozdanie finansowe podlegało badaniu).

Za niezłożenie sprawozdania finansowego grozi:

 • grzywna nałożona na kierownika jednostki (np. członka zarządu),
 • kara ograniczenia wolności kierownika jednostki od miesiąca do 2 lat,
 • postępowanie przymuszające,
 • rozwiązanie spółki i wykreślenie z KRS,
 • ustanowienie kuratora.