MF wydłużyło terminy składania sprawozdań finansowych za rok 2021

10 marca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministerstwa Finansów dot. sprawozdań finansowych za rok 2021. Zgodnie z prośbą środowiska przedsiębiorców i księgowych wydłużono pierwotne terminy.

Pierwotny termin – do kiedy trzeba było złożyć sprawozdanie finansowe?

Cały proces zatwierdzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego powinien zostać przeprowadzony w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego (czyli do 30 czerwca, jeżeli rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym).

Spółki zarejestrowane w KRS mają 3 miesiące na sporządzenie sprawozdania finansowego od dnia bilansowego. Jeśli rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, termin na sporządzenie sprawozdania upływa 31 marca.

Następnie sprawozdanie zatwierdzają w terminie do 3 miesięcy odpowiednie organy w firmie np.: walne zgromadzenie wspólników, wszyscy wspólnicy. Zatwierdza też je właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej.

Co zmienia rozporządzenie Ministerstwa Finansów?

Wydłużeniu ulegają terminy przypadających w 2022 r. sporządzeń, zatwierdzeń i przekazania sprawozdań finansowych dla:

 • jednostek sektora prywatnego (z wyłączeniem jednostek nadzorowanych przez KNF działających na rynku finansowym) oraz organizacji pozarządowych – o 3 miesiące;
 • jednostek sektora finansów publicznych – o 1 miesiąc;
 • podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe, w zakresie przekazania sprawozdania finansowego Szefowi KAS – o 3 miesiące (na przeprowadzenie całego procesu sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdania podatnik ma w tym roku 9 miesięcy, licząc od dnia sporządzenia bilansu rocznego).

Rozporządzenie dotyczy tylko sprawozdań składanych za rok 2021 w roku 2022. Nie będzie to zmiana trwała obowiązując w latach przyszłych.

Kto musi składać sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe to dokument zawierający podstawowe informacje o rocznej działalności przedsiębiorstwa ujęte pod względem finansowym. Dzień, na który sporządza się sprawozdanie finansowe nazywa się dniem bilansowym. Przykładowo jeżeli rok obrotowy firmy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, to dzień bilansowy wypada 31 grudnia.

Obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych mają:

 • firmy, które muszą prowadzić księgi rachunkowe, zgodnie z ustawą o rachunkowości, na przykład ze względu na wysokość przychodów lub status prawny
 • firmy, które dobrowolnie wybrały księgi rachunkowe prowadzone zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Obowiązek ten może dotyczyć zarówno spółki kapitałowej (na przykład spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), spółki osobowej (na przykład spółki jawnej), jak też osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Forma prowadzenia działalności gospodarczej nie ma znaczenia. Liczy się to jaka metoda ewidencjonowania przychodów i kosztów funkcjonuje w firmie.

Nowość: inFakt dla Spółek
Księgowość dla Spółek

Zamów indywidualną ofertę cenową dla Twojej spółki.

  Kto nie musi składać sprawozdania finansowego?

  Spółki jawne lub spółki partnerskie nie muszą sporządzać sprawozdania finansowego, jeśli mają przychody mniejsze niż 2 mln euro rocznie.

  Składają jednak we właściwym Krajowym Rejestrze Sądowym oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego. Mają na to 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy.

  Oświadczenie takie można złożyć drogą elektronicznąRepozytorium Dokumentów Finansowych. Złożenie go on-line zwalnia jednocześnie z obowiązku wniesienia płatnego wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców wzmianki o braku obowiązku sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego na portalu S24. Dzieje się to automatycznie.

  Co powinno znaleźć się w sprawozdaniu finansowym?

  Sprawozdanie finansowe sporządzasz po polsku i w walucie polskiej. Składa się ono z:

  • bilansu – wykazuje się stany aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy,
  • rachunku zysków i strat – wykazuje się oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy,
  • informacji dodatkowej – która zawiera między innymi opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym przyjętych metod wyceny i zmian w stosunku do roku ubiegłego.

  Do sprawozdania finansowego trzeba dołączyć:

  • uchwałę zatwierdzającą dokumenty,
  • sprawozdanie z działalności (jeśli jest wymagane),
  • uchwałę o podziale zysku lub pokryciu straty,
  • opinie/sprawozdanie biegłego rewidenta (jeżeli sprawozdanie finansowe podlegało badaniu).

  Za niezłożenie sprawozdania finansowego grozi:

  • grzywna nałożona na kierownika jednostki (np. członka zarządu),
  • kara ograniczenia wolności kierownika jednostki od miesiąca do 2 lat,
  • postępowanie przymuszające,
  • rozwiązanie spółki i wykreślenie z KRS,
  • ustanowienie kuratora.

  Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu