Ulga termomodernizacyjna w PIT. Kto może z niej skorzystać?

Czym jest ulga z tytułu termomodernizacji? W jakiej wysokości obowiązuje? Dowiedz się więcej o uldze dedykowanej właścicielom jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Cel wprowadzenia ulgi termomodernizacyjnej

Ulga termomodernizacyjna w praktyce ma zachęcić właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych do inwestycji pomagających oszczędzić utratę i wydatkowanie energii gospodarstwa domowego oraz umożliwić przejście na korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Można więc uznać, że jest to ulga proekologiczna. Ulgę rozliczamy w roku, w którym ponieśliśmy koszty związane z termomodernizacją. Jeśli przewyższają one nasz dochód, mamy prawo ją rozliczyć nawet do 6 lat.

Jakie budynki i modernizacje uprawniają do ulgi?

Ustawa precyzuje dwa ważne pojęcia, które pomogą zrozumieć do kogo skierowana jest ulga i jakich działań modernizacyjnych może dotyczyć.

Za budynek mieszkalny jednorodzinny uważa się budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne jest natomiast:

 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,
 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione wyżej, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,
 • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych wyżej,
 • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Jak rozliczamy ulgę termomodernizacyjną?

Co do samej ulgi termomodernizacyjnej, to przysługiwać będzie:

 • jako odliczenie od dochodu (na ryczałcie od przychodu) właścicielowi lub współwłaścicielowi budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
 • na zasadach ogólnych, podatku liniowym i ryczałcie,
 • na wszelkie wydatki poniesione w związku z termomodernizacją,
 • również na budynki, których budowa zostanie zakończona w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek,
 • w wysokości kosztów nie przekraczającej 53 000 zł łącznie,
 • w oparciu o pełną kwotę faktury z naliczonym podatkiem VAT (w przypadku faktury bez VAT w oparciu o kwotę netto),
 • wydatki powinny być zgodne z aktualnym wykazem wydanym na drodze rozporządzenia przez Ministerstwo Finansów.

Kiedy dokonuje się odliczenia z tytułu ulgi?

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Jeśli podatnik nie będzie miał wystarczającego dochodu lub przychodu, to odliczenia może skorzystać z ulgi w kolejnych latach. Maksymalny okres wynosi 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

W przypadku niezrealizowania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w ciągu 3 lat, wcześniej odliczone kwoty trzeba doliczyć do roku podatkowego, w którym upłynął ten termin.

Kiedy nie będzie możliwe skorzystanie z ulgi?

Skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej nie będzie możliwe, gdy wydatki zostały:

 • sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie,
 • zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych.

Odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały sfinansowane z innego źródła, niż środki właściciela lub współwłaściciela budynku.

Przewodnik po ulgach – darmowy eBook inFaktu

W związku z rozliczeniem PIT stworzyliśmy eBooka, który w prosty sposób tłumaczy wszystkie ulgi oraz jak je zastosować. Znajdziesz w nim wiele porad i odpowiedzi: