Księgowość pełna czy uproszczona?


19 listopada 2018 3 min. czytania

Pierwszym dylematem z jakim spotykają się osoby chcące rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej jest podjęcie decyzji dotyczącej sposobu prowadzenia księgowości. Księgowość pełna czy uproszczona? Czym różni się księgowość uproszczona od księgowości pełnej? Zapraszam do artykułu opisującego różnice pomiędzy księgowością pełną i uproszczoną.
W myśl art. 24a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów albo księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie dochodu lub straty, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy.
jak pisać o księgowości

Księgowość uproszczona

Zgodnie z powyżej przytoczonym przepisem, w przypadku gdy u przedsiębiorcy nie powstanie obowiązek lub nie zdecyduje się on dobrowolnie na prowadzenie ksiąg rachunkowych jest zobowiązany do prowadzeni ewidencji swoich operacji gospodarczych w sposób uproszczony. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca może prowadzić swoje rozliczenia w oparciu o:

 • podatkową księgę przychodów i rozchodów, w której przedsiębiorca ewidencjonuje wszystkie zdarzenia gospodarcze w celu określenia przychodów oraz kosztów ich uzyskania. Następnie od różnicy pomiędzy przychodami i kosztami, przedsiębiorca opłaca podatek dochodowy według zasad ogólnych lub na podstawie podatku liniowego;
 • ewidencje ryczałtu, polega na ewidencji przychodów z przyporządkowaniem ich do właściwej stawki ryczałtu. Zryczałtowany podatek dochodowy wyliczany jest od przychodu, co oznaczam, że koszty prowadzenia działalności nie mają wpływu na wysokość płaconego podatku;
 • kartę podatkową, głównie przeznaczona dla wąskiej grupy przedsiębiorców wykonujących określone zawody. Przedsiębiorca co miesiąc płaci stawkę podatku określoną w załączniku nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Pełna księgowość

Alternatywą do księgowości uproszczonej jest pełna księgowość. Pełna księgowość opiera się na prowadzeniu ksiąg handlowych, które pozwalają na wyliczenie zobowiązań podatkowych oraz dają pełny obraz finansów przedsiębiorstwa. Głównym celem ksiąg handlowych jest „kontrola” wszystkich zdarzeń gospodarczych w działalności. W księgach rachunkowych dokonuje się ewidencji w oparciu o Ustawę o Rachunkowości. Do zaksiegowania każdej transakcji stosuje się podwójny zapis. W skład pełnej księgowości wchodzi między innymi:

 • prowadzenie na bieżąco ksiąg rachunkowych,
 • ocena stanu i obliczenie aktywów i pasywów,
 • przygotowanie sprawozdań finansowych,
 • szacowanie wyniku finansowego,
 • gromadzenie dowodów księgowych.

Do prowadzenia pełnej księgowości zobowiązane są spółki komandytowe, komandytowo-akcyjne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy także przedsiębiorstw, które w ramach roku podatkowego osiągnęły przychody przynajmniej w wysokości 2 mln euro.

Księgowość pełna czy uproszczona?

Pełna księgowość jest wskaźnikiem statusu firmy, do głównych zalet jej prowadzenia jest bezwątpienia pełny i dokładny obraz finansowy przedsiębiorstwa. Natomiast główną wadą jest wysoki koszt jej prowadzenia oraz stosowanie skomplikowanego systemu księgowań. Z kolei do głównych zalet uproszczonej księgowości należy oszczędność w jej prowadzeniu oraz możliwość skorzystania np. z dedykowanych programów do księgowości. Moim zdaniem wadą w uproszczonej księgowości jest jej mała dokładność.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu