Rozliczenie PIT, złożenie druku spis z natury – o czym trzeba pamiętać, po zakończeniu roku podatkowego?

Dla przedsiębiorcy jednoosobowej działalności gospodarczej, koniec roku podatkowego następuje wraz z końcem roku kalendarzowego. O czym musi pamiętać przedsiębiorca na końcu i początku roku podatkowego?

 • W spisie z natury wykazujemy wartość nie-sprzedanych towarów i materiałów handlowych;
 • Zapłata składek ZUS za grudzień w terminie do 10 stycznia, rozliczana jest w roku podatkowym 2021;
 • Zwolnienie z opłacania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku, nie zwalania nas z obowiązku rozliczenia podatku dochodowego
 • Zeznanie roczne należy złożyć w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia
 • Rozliczenie straty podatkowej ma wpływ na wysokość dochodu oraz podatku dochodowego do zapłaty

Dla przedsiębiorców jednoosobowej działalności gospodarczej, wraz z końcem roku kalendarzowego następuje koniec roku podatkowego. Oznacza to, że nadszedł czas rozliczenia podatku dochodowego za rok 2020.

Spis z natury na koniec roku podatkowego 2020

Jednym z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy na koniec roku podatkowego jest określenie w spisie z natury wartości nie-sprzedanych towarów i materiałów. Wykazujemy w nim wszystkie towary i materiały handlowe zakupione i nie sprzedane w tym samym roku podatkowym. Wartość spisu z natury ma wpływ na podstawę opodatkowania, od której wyliczony jest podatek dochodowy za cały rok 2020.

Co powinien zawierać spis z natury?

Spis z natury powinien zawierać minimum:

 • imię i nazwisko przedsiębiorcy,
 • datę sporządzenia spisu,
 • numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,
 • szczegółowe określenie towaru i innych składników ze spisu,
 • jednostkę miary,
 • ilość stwierdzoną w czasie spisu oraz cenę w złotych i groszach za jednostkę miary,
 • wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,
 • łączną wartość spisu z natury
 • klauzulę “Spis zakończono na pozycji…”,
 • podpisy osób sporządzających spis oraz podpis przedsiębiorcy

Należy pamiętać, że spis z natury przygotowuje każdy przedsiębiorca, który rozlicza się według zasad ogólnych, podatku liniowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jeżeli przedsiębiorca nie sprzedaje towarów, wówczas musi sporządzić zerowy spis z natury.

Rozliczenie składek ZUS

W rozliczeniu rocznym przedsiębiorca rozlicza zapłacone w 2020 roku składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. Ważne aby pamiętać, że część przedsiębiorców korzystała z zwolnienia z opłacania składek z uwagi na pandemią spowodowaną COVID. W praktyce oznacza to, że w zeznaniu rocznym uwzględnią mniejszą wartość składek ZUS.

Zwolnienie z wpłacania zaliczek do kwoty 1000 zł

Zgodnie z art. 44 ust. 15 ustawy o PIT rozliczając się na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym, przedsiębiorcy nie muszą wpłacać zaliczek jeżeli podatek nie przekracza 1000 zł . Natomiast warto pamiętać, że jest to tylko mechanizmu “odroczenia” terminu płatności podatku. Dodatkowo zgodnie z tzw. tarczą antykryzysową, przedsiębiorcy, którzy ponieśli negatywne konsekwencje z powodu COVID-19 mogli skorzystać z odroczenia terminu wpłaty zaliczek maksymalnie do 20 grudnia 2020. Podobnie jak w pierwszym przypadku należy pamiętać, że było to jedynie odroczenie terminu wpłaty zaliczek, a nie zwolnienie z tego obowiązku.

Strata podatkowa za lata ubiegłe

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym przedsiębiorca może pomniejszyć dochód o wartość straty uzyskanej z tego samego źródła. Podatnik w 2020 r. będzie mógł:

 1. obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty, albo
 2. obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 000 000 zł, nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.

Zmiana formy opodatkowania

Przedsiębiorca może wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Aby tego dokonać musi złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania. Oświadczenie należy złożyć w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowy. Jeżeli pierwszy przychód został osiągnięty w grudniu, wówczas zawiadomienie należy złożyć do końca tego samego roku podatkowego.

ZUS plus nowa podstawa

Globalna pandemia spowodowana COVID miała wpływ na obniżenie dochód wielu przedsiębiorstw. Część z nich będzie mogła skorzystać w 2021 roku z tzw. ZUS plus, czyli opłacania składek ZUS wyliczanych od dochodu. Dla części przedsiębiorców może to oznaczać „powrót” do wartości preferencyjnego ZUS. Wyrejestrowanie się z dużego ZUS i zarejestrowanie się z kodem 05 90 lub 05 92 jest możliwe w terminie najpóźniej do 1 lutego 2021 r.