Kiedy należy wysłać JPK VAT? Ile wynosi mandat za niewysłanie pliku w terminie?


6 maja 2018 4 min. czytania

Od stycznia 2018 obowiązek wysyłki JPK_VAT dotyczy wszystkich czynnych podatników VAT. Plik należy wysłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej  do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej do 25 go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Jaka jest kara za niezłożenie JPK_VAT w terminie? Sprawdźmy!

Co to jest JPK?

Ministerstwo Finansów wprowadziło Jednolity Plik Kontrolny w dniu 1 lipca 2016 roku. Na początku obowiązywał tylko duże przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 02 lipca o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie wszystkich 7 struktur. Małe i średnie przedsiebiorstwa zostały objęte obowiązkiem składania jedej ze struktur JPK_VAT od 01 stycznia 2017, natomiast mikroprzedsiębiorstwa od 01 stycznia 2018. Pozostałe 6 struktur zaczną obowiązywać małych, średnich i mikro przedsiębiorców od 01 lipca 2018. Jednolity Plik Kontrolny składa się z następujących struktur:

 • JPK_VAT – ewidencje zakupu i sprzedaży VAT
 • JPK_KR – księgi rachunkowe
 • JPK_PKPIR – podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR)
 • JPK_EWP – ewidencja przychodów (ryczałt)
 • JPK_FA – faktury sprzedaży VAT
 • JPK_WB – wyciąg bankowy
 • JPK_MAG – magazyn

Pierwszą ze struktur JPK_VAT składają czynni podatnicy VAT – bez wezwania organu podatkowego – do 25 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Pozostałe struktury składane są na żądanie organów podatkowych przez podatników będących przedsiębiorcami prowadzącymi księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych.
Warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czym właściwie jest JPK? Jest to zbiór danych w postaci elektronicznej przekazywanych do organu podatkowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych. JPK_VAT przekazywany jest wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej dostępnej na w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów. W prostszych słowach JPK_VAT to rodzaj informacji podatkowej, do której złożenia zobowiązany jest każdy czynny podatnik VAT. Niewywiązanie się z tego obowiązku może być potraktowane jako naruszenie obowiązków podatkowych i skutkować podjęciem przez organy podatkowe czynności wyjaśniających oraz zainicjowaniem procedur przewidzianych w kodeksie karnym skarbowym. Wynika to m.in. z komunikatu MF odnośnie obowiązków dotyczących JPK_VAT.
Zaokrąglenia kwot

Jaka kara za niezłożenie JPK_VAT?

Niezłożenie informacji podatkowej w terminie może spowodować sankcje karno-skarbowe określone w art. 80 Kodeksu karnego skarbowego. MF potwierdziło w odpowiedzi na interpelację poselską nr 19414 z dnia 27.02.2018, iż JPK_VAT ma charakter informacji podatkowej a niewywiązanie się z obowiązków JPK_VAT traktowane jest jak wykroczenie. Za wykroczenie skarbowe może być nałożona grzywna określona kwotowo:

 • od 210 zł do 4.200 zł (kara nałożona mandatem)
 •  od 210 zł do 21.000 zł (kara nałożona nakazem sądu)
 • od 210 zł do 42.000 zł (kara nałożona wyrokiem sądu)

Ministerstwo podkreśliło, iż wysokość grzywny ustala się z uwzględnieniem sytuacji majątkowej, rodzinnej oraz możliwości zarobkowych sprawcy. Więcej na temat kary grzywny znajdziesz tu.
Jednocześnie MF wskazało, iż w przypadku pozostałych 6 struktur, które przekazywane są na żądanie zastosowanie mają przepisy Ordynacji Podatkowej dotyczące wezwań (art. 155-160) oraz kar porządkowych (art. 262-263). Jeżeli przedsiębiorca bezzasadnie odmówi udostępnienia JPK lub nie przedstawi JPK w wyznaczonym terminie, organ podatkowy może nałożyć karę porządkową do wysokości 2.800 zł (wysokość obowiązująca w 2018 roku).
Co istotne dla podatników, MF wskazało, że w początkowym okresie wdrażania JPK w grupie mikroprzedsiębiorców urzędy skarbowe będą nastawione przede wszystkim na informowanie, edukowanie i pomoc przedsiębiorcom w prawidłowym wypełnieniu nowego obowiązku, a nie na karanie. W odpowiedzi na interpelację czytamy:
„Podatnicy, którzy w ustawowym terminie nie wywiążą się z obowiązku przesłania JPK_VAT, otrzymają powiadomienia w zakresie obowiązujących przepisów. Brak reakcji na powiadomienia i kolejne nie wywiązanie się z nałożonego przepisami prawa obowiązku będzie skutkowało sankcjami karnymi – skarbowymi.”.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu