Od stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorcy będą mieli obowiązek comiesięcznego przesyłania  JPK_VAT. W dzisiejszym wpisie wyjaśniam jakie informacje powinna zawierać struktura JPK_VAT.

Nowe obowiązki dla mikroprzedsiębiorców

Od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorcy będą mieli obowiązek składania JPK_VAT. Struktura powinna zostać przesłana do 25 dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni.
Strukturę JPK_VAT przesyłać będą mikroprzedsiębiorcy, którzy mają obowiązek prowadzić rejestry sprzedaży oraz zakupów VAT, czyli są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni i powinien być wykonywany bez wezwania organu podatkowego.
Kompendium informacji o JPK
struktura JPK_VAT

Struktura JPK_VAT

Od 1 stycznia 2018 r. będzie obowiązywać nowa struktura JPK_VAT, jej wzór wraz z objaśnieniem został zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Nagłówek

Zawiera następujące pola:

 •  kod formularza – w nowej strukturze będzie kod systemowy JPK_VAT oraz wersja schematu 1-0
 • wariant formularza – należy wpisać wartość 3
 • cel złożenia: – jeżeli JPK_VAT składany jest za dany miesiąc po raz pierwszy należy wpisać 0, 1 – pierwsza korekta, 2,3,4….. – kolejne korekty
 • data wytworzenia JPK_VAT – należy wpisać datę oraz godzinę – np. 2017-0224T09:30:47Z
 • data od – data początkowa miesiąca za który składane jest JPK
 • data do – data końcowa miesiąca za który składane jest JPK
 • nazwa systemu – nazwa programu, w którym mikroprzedsiębiorca prowadzi ewidencję VAT

Pole kod formularza zostało dodane przy modyfikacji struktury, nie ma go w schemacie obowiązującym w 2016 r. Inną modyfikacją w nowej strukturze jest usunięcie występujących obecnie pól domyślny kod waluty oraz kod urzędu.

Podmiot JPK_VAT

W tym miejscu w strukturze zawarte są dane identyfikujące podmiot składający JPK_VAT. Zawarte są tutaj następujące pola:

 • NIP – identyfikator podatkowy NIP (należy wpisać bez przerw myślników oraz liter)
 • pełna nazwa – pełna nazwa przedsiębiorcy
 • adres email – adres email mikroprzedsiębiorcy (to pole jest polem fakultatywnym, ale zamieszczenie adresu email przyspieszy kontakt z organem podatkowym, dlatego w mojej opinii warto taką informację zamieścić).

Zmianą w stosunku do obecnie obowiązującej struktury jest usunięcia pola REGON oraz tabeli adres, oraz dodanie pola adres email.

Część szczegółowa struktury

Dalsza część JPK_VAT to część szczegółowa struktury. Obejmuje:

 • strukturę ewidencji sprzedaży
 • pola kontrolne dla ewidencji sprzedaży
 • strukturę ewidencji zakupu
 • pola szczegółowe ewidencji zakupu

Co ważne, ewidencja sprzedaży oraz zakupu VAT powinna uzgadniać się z odpowiednią deklaracją VAT. Pola kwot netto oraz kwot podatku wskazane w strukturze JPK odpowiadają numeracji pól w deklaracji VAT.

Struktura ewidencji sprzedaży

Nazwa pola
Opis pola
LpSprzedazy
Liczba porządkowa wiersza ewidencji sprzedaży
NrKontrahenta
Numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.
W przypadkach, w których zgodnie z ustawą podanie numeru nie jest wymagane, należy wpisać „brak”
NazwaKontrahenta
Imię i nazwisko lub nazwa kontrahenta
AdresKontrahenta
Adres kontrahenta
DowodSprzedazy
Numer dowodu sprzedaży
DataWystawienia
Data wystawienia dowodu sprzedaży
DataSprzedazy
Data sprzedaży, o ile jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. W przeciwnym przypadku – pole puste (pole opcjonalne)
K_10
Kwota netto – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku (pole opcjonalne)
K_11
Kwota netto – Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju (pole opcjonalne)
K_12
Kwota netto – w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy (pole opcjonalne)
K_13
Kwota netto – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0% (pole opcjonalne)
K_14
Kwota netto – w tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129 ustawy (pole opcjonalne)
K_15
Kwota netto – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5% (pole opcjonalne)
K_16
Kwota podatku należnego – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5% (pole opcjonalne)
K_17
Kwota netto – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8% (pole opcjonalne)
K_18
Kwota podatku należnego – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8% (pole opcjonalne)
K_19
Kwota netto – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23% (pole opcjonalne)
K_20
Kwota podatku należnego – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23% (pole opcjonalne)
K_21
Kwota netto – Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (pole opcjonalne)
K_22
Kwota netto – Eksport towarów (pole opcjonalne)
K_23
Kwota netto – Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (pole opcjonalne)
K_24
Kwota podatku należnego – Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (pole opcjonalne)
K_25
Kwota netto – Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy (pole opcjonalne)
K_26
Kwota podatku należnego – Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy (pole opcjonalne)
K_27
Kwota netto – Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy (pole opcjonalne)
K_28
Kwota podatku należnego – Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy (pole opcjonalne)
K_29
Kwota netto – Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy (pole opcjonalne)
K_30
Kwota podatku należnego – Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy (pole opcjonalne)
K_31
Kwota netto – Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy
(wypełnia dostawca) (pole opcjonalne)
K_32
Kwota netto – Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)
(pole opcjonalne)
K_33
Kwota podatku należnego – Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy
(wypełnia nabywca) (pole opcjonalne)
K_34
Kwota netto – Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca) (pole opcjonalne)
K_35
Kwota podatku należnego – Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub
8 ustawy (wypełnia nabywca) (pole opcjonalne)
K_36
Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy (pole opcjonalne)
K_37
Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy (pole opcjonalne)
K_38
Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazanego w poz. 24, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy (pole opcjonalne)
K_39
Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy (pole opcjonalne)

Pola kontrolne dla ewidencji sprzedaży

Kolejnym elementem w strukturze JP_VAT są pola kontrolne:

 •  liczba wierszy sprzedaży – w tym polu należy przedstawić liczbę wierszy z ewidencji sprzedaży za dany okres
 • podatek należny – w tym polu należy wyliczyć podatek wg ewidencji sprzedaży – obliczona tutaj powinna zostać suma z elementów K_16,K_18,K_20,K_24,K_26,K_28,K_30, K_33, K_35,K_36 i K_37 pomniejszona o kwotę elementów K_38,K_39

Struktura ewidencji zakupu

Nazwa pola
Opis pola
LpZakupu
Lp. wiersza ewidencji zakupu
NrDostawcy
Numer, za pomocą którego dostawca (kontrahent) jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej
NazwaDostawcy
Imię i nazwisko lub nazwa dostawcy (kontrahenta)
AdresDostawcy
Adres dostawcy (kontrahenta)
DowodZakupu
Numer dowodu zakupu
DataZakupu
Data wystawienia dowodu zakupu
DataWplywu
Data wpływu dowodu zakupu (pole opcjonalne)
K_43
Kwota netto – Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych (pole opcjonalne)
K_44
Kwota podatku naliczonego – Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych (pole opcjonalne)
K_45
Kwota netto – Nabycie towarów i usług pozostałych (pole opcjonalne)
K_46
Kwota podatku naliczonego – Nabycie towarów i usług pozostałych (pole opcjonalne)
K_47
Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych (pole opcjonalne)
K_48
Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć (pole opcjonalne)
K_49
Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy (pole opcjonalne)
K_50
Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy (pole opcjonalne)

Pola kontrolne dla ewidencji zakupu

Ostatnim elementem struktury jest struktura sum kontrolnych dla ewidencji zakupu. Należą tutaj:

 • liczba porządkowa zakupu – w tym polu należy wskazać liczbę porządkową wiersza ewidencji zakupu
 • liczba wierszy zakupów – w tym polu należy przedstawić liczbę wierszy z ewidencji zakupu za dany okres
 • podatek naliczony – w tym polu należy przedstawić kwotę podatku naliczonego do odliczenia – jest to suma kwot z pozycji K_44, K_46, K_47, K_48, K_49 i K_50.

Wysyłając JPK_VAT za miesiąc styczeń 2018 r. należy zwrócić uwagę, aby został on sporządzony zgodnie z nową, opisaną powyżej strukturą, ponieważ obecna struktura obowiązuje do 31 grudnia 2017 r. (a więc ostatni miesiąc za jaki należy ją stosować to grudzień 2017).
Aby sprawdzić, czy wygenerowana struktura to struktura obowiązująca od 1 stycznia 2018 r. można sprawdzić, czy zawarte jest w niej pole email, jeżeli takie pole występuje, przygotowana została właściwa struktura.
Więcej informacji planowanych o zmianach przepisów pojawi się na bezpłatnych szkoleniach organizowanych w ramach Ogólnopolskiej Akademii inFakt!

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu