Na ile przed porodem można skorzystać z zasiłku macierzyńskiego i jak wnioskować o wypłatę?

W celu otrzymania zasiłku macierzyńskiego z tytułu działalności trzeba dopełnić odpowiednich formalności w ZUS-ie. Sprawdź od kiedy przysługuje zasiłek macierzyński i jakie dokumenty trzeba złożyć.

Od którego momentu przysługuje zasiłek macierzyński kobiecie prowadzącej działalność?

Kobiety prowadzące działalność podlegające dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu nabywają prawo do wypłaty zasiłku macierzyńskiego. Wysokość świadczenia jest zróżnicowana w zależności od wysokości opłacanych składek społecznych. Warto mieć na uwadze, że w przypadku zasiłku macierzyńskiego nie obowiązuje okres wyczekiwania.

Zgodnie z przepisami kobieta może skorzystać prawa do zasiłku jeszcze przed narodzinami dziecka. Zasiłek macierzyński przysługuje najwcześniej do 6 tygodni przed przewidywaną datą porodu. Jeżeli kobieta jeszcze przed porodem pobierze przez określony czas część zasiłku macierzyńskiego, to po narodzinach dziecka należeć będzie się jej pozostała część świadczenia (za pozostały okres urlopu macierzyńskiego), aż do wykorzystania przysługującego jej pełnego wymiaru zasiłku.

Kobieta chcąca skorzystać z tej opcji powinna poinformować ZUS o przewidywanej dacie porodu. W przeciwnym wypadku zasiłek macierzyński wypłacany będzie począwszy od dnia przyjścia dziecka na świat. Okres pobierania świadczenia rozpoczyna się najpóźniej z dniem narodzin. Może się zdarzyć, że ubezpieczona rodząca przedwcześnie, przebywająca w dniu porodu na L4 i otrzymująca z tego tytułu zasiłek chorobowy, począwszy od dnia narodzin dziecka rozpoczyna okres pobierania zasiłku macierzyńskiego. Zasiłek chorobowy w takiej sytuacji wypłacany będzie do dnia poprzedzającego dzień porodu. Nie ma znaczenia kiedy była przewidywana data porodu, istotny jest faktyczny dzień przyjścia dziecka na świat.

Planujesz ciążę? Dowiedz się jak otrzymać 73 000 zł zasiłku macierzyńskiego

Jakie dokumenty trzeba dostarczyć do ZUS-u, aby dostać zasiłek macierzyński?

Kobiety posiadające firmę powinny zadbać o przekazanie do ZUS-u wszystkich dokumentów, niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka.

W celu otrzymania zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego przedsiębiorcza mama powinna dostarczyć do ZUS-u następujące dokumenty:

 1. Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego wraz z podaniem jego wymiaru i daty rozpoczęcia.
 2. Zaświadczenie lekarskie wskazujące przewidywaną datę porodu – w przypadku ubiegania się o wypłatę zasiłku przysługującego za okres przypadający jeszcze przed dniem porodu.
 3. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka – w przypadku wnioskowania o otrzymanie zasiłku przysługującego za okres począwszy od dnia porodu.
 4. Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3b.

Osoba prowadząca działalność może od razu ubiegać się o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. W przypadku wnioskowania o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego należy wraz z wnioskiem złożyć oświadczenie o braku zamiaru korzystania przez drugiego z rodziców dziecka z zasiłku w okresie objętym wnioskiem.

Wszystkie formularze, które należy dostarczyć w celu uzyskania zasiłku macierzyńskiego można pobrać ze strony internetowej ZUS-u.

Jak uzyskać wysoki zasiłek macierzyński na nowych zasadach? Ubezpieczenie poniżej 12 miesięcy

Jakie dokumenty trzeba złożyć w celu uzyskania zasiłku macierzyńskiego z tytułu działalności

Jakie terminy obowiązują przedsiębiorcę w odniesieniu do wypłaty świadczenia?

Roszczenie o wypłatę zasiłku macierzyńskiego przedawnia się po upływie 6 miesięcy licząc od ostatniego dnia okresu, za który należny jest kobiecie zasiłek macierzyński. Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy fakt niezgłoszenia roszczenia o wypłatę świadczenia wynika z przyczyn niezależnych od przedsiębiorcy. W takim wypadku termin zostaje przesunięty do 6 miesięcy licząc od dnia, w którym ustała przeszkoda wstrzymująca zgłoszenie roszczenia.

Wniosek o wypłatę zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego trzeba dostarczyć do jednostki ZUS-u przez rozpoczęciem korzystania z zasiłku macierzyńskiego za ten okres.

Jak długo czekamy na rozpatrzenie wniosku o udzielenie zasiłku macierzyńskiego?

Wniosek złożony do ZUS-u powinien zostać rozpatrzony do 30 dni od dnia dostarczenia wymaganych dokumentów. Jeżeli decyzja będzie pozytywna to zasiłek macierzyński przekazywany jest na konto bankowe podane w formularzu ZUS Z-3b. W przeciwnym wypadku decyzja odmowna powinna zostać przekazana do 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów. Kobiecie przysługuje wówczas odwołanie do Sądu Rejonowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, ma na to miesiąc czasu, licząc od dnia doręczenia odmownej decyzji.

Jak długo ZUS wypłaca zasiłek macierzyński?

Zasiłek macierzyński dla kobiet prowadzących działalność wypłacany jest za okres urlopu macierzyńskiego, który wynosi:

 • 20 tygodni (140 dni) – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
 • 31 tygodni (217 dni) – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
 • 33 tygodni (231 dni) – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
 • 35 tygodni (245 dni) – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
 • 37 tygodni (259 dni) – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Dodatkowo przedsiębiorcza mama ma prawo do wypłaty świadczenia za okres urlopu rodzicielskiego, który wynosi:

 • 32 tygodnie –  w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
 • 34 tygodnie – w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.

Podsumowując, zasiłek macierzyński dla osoby prowadzącej działalność przysługuje łącznie przez 52 tygodnie. Kobieta ma do wyboru dwie możliwości:

 1. Przez pierwsze 26 tygodni otrzymujemy 100 % podstawy wymiaru zasiłku, a przez kolejne 26 tygodni 60 %.
 2. Przez pełne 52 tygodnie dostajemy 80 % podstawy wymiaru zasiłku.

80 % wypłacane będzie wtedy, gdy złożymy w jednostce ZUS wniosek o pełen wymiar zasiłku ( 52 tygodnie ) w ciągu 21 dni po porodzie. Jeżeli wniosek o zasiłek macierzyński w pełnym wymiarze będzie złożony po upływie 21 dni po porodzie, to przez pierwsze 26 tygodni kobieta otrzyma 100 %, a przez pozostałe 26 tygodni 60 % podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego.

Jeżeli natomiast dostarczymy początkowo wniosek jedynie o 20 tygodni, to za ten czas zasiłek wypłacany będzie w wysokości 100 %. Później oczywiście możemy złożyć drugi wniosek o wypłatę świadczenia za okres urlopu rodzicielskiego – przez 6 tygodni otrzymamy 100%, a przez pozostałe 26 tygodni 60%.

Co zrobić z firmą podczas urlopu macierzyńskiego?

W działalności gospodarczej nie istnieje pojęcie urlopu macierzyńskiego. Kobieta może kontynuować prowadzenie działalności gospodarczej lub ją zawiesić, poświęcając swój czas na odpoczynek i opiekę nad dzieckiem. W przypadku decyzji o połączeniu wczesnego macierzyństwa z biznesem, wystarczające będzie opłacanie przez przedsiębiorczą mamę składki zdrowotnej. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego finansuje budżet państwa za pośrednictwem ZUS-u.

Prowadzenie firmy w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego

Załóż bezpłatne konto i korzystaj!

 • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7-22
 • Czytaj praktyczny newsletter
 • Testuj księgowość online i fakturowanie – za darmo!

Załóż konto

Zapraszamy do komentowania lub pisania do nas: info@infakt.pl.