Jak rozliczyć różnice kursowe na ryczałcie?

Joanna Grochala

Na rok 2022 jako formę opodatkowania wybrałeś ryczałt? Wystawiasz fakturę w walucie obcej? Pamiętaj, by rozliczyć różnice kursowe.

Kiedy powstaje różnica kursowa?

Różnica kursowa powstaje, jeśli jednocześnie spełnione zostaną dwa warunki:

  1. Przychód ze sprzedaży wyrażony jest w walucie obcej.
  2. Zapłata za usługę czy towar dokonana została w walucie obcej.

Jakie różnice kursowe występują?

Rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, mamy obowiązek wykazać różnice kursowe, ale tylko te związane z naszą sprzedażą.

Rozróżniamy dodatnie różnice kursowe, czyli te na plus. Wykazuje się po stronie przychodu, zwiększając przychód.  

Mamy też do czynienia z ujemnymi różnicami kursowymi. Wykazuje się je również po stronie przychodu, jednak ze znakiem minus, zmniejszając tym samym przychód. 

Jaka stawkę ryczałtu zastosować do różnic kursowych?

Należy pamiętać, że zarówno do rozliczenia dodatnich różnic kursowych, jak i ujemnych należy stosować tę samą stawkę podatku, co dla usługi, której te różnice kursowe dotyczą. Jeżeli na przykład różnice kursowe powstały w związku ze sprzedażą oprocentowaną 12%, to należy je opodatkować również stawką 12%.

Jak wyliczyć różnice kursowe? 

Do wyliczeń różnic kursowych należy porównać dwie wartości:

  • Wartość przychodu: czyli wartość, jaką powinniśmy otrzymać,
  • Wartość przychodu rzeczywiście otrzymana: czyli ile wpłynęło na nasze konto.

Kurs jaki należy przyjąć do przeliczeń, to średni kurs NBP  z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, oraz wpływu zapłaty za fakturę.

Różnice kursowe na przykładzie

Pan Marek prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym. W ramach tej działalności sprzedał 7 lutego 2022  r. towar od kontrahenta z Danii, któremu wystawił fakturę na kwotę 12 000 euro w dniu sprzedaży.

Wartość faktury powinna zostać przeliczona na złote według kursu średniego NBP z  6 lutego 2022 r. Kurs ten wynosił 3,90 zł . Wyniosła zatem 3,90 zł * 12 000 euro = 46 800 zł. 

Zapłata za fakturę nastąpiła natomiast 15.02.2022. Kurs z 14 lutego wynosił 3,88 zł. Pan Marek otrzymał  zatem równowartość 12 000 euro w wysokości  46 560 złotych (12 000 euro * 3,88zł). 

Ponieważ przychód należny jest wyższy od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, powstaje więc ujemna różnica kursowa 12 000 euro (3,90-3,88 zł) = 240 zł.

Różnicę Pan Marek wykazuje po stronie przychodu ze znakiem minus tzn. zmniejsza swój przychód do opodatkowania.