Mimo staranności jaką każdy przedsiębiorca wykonuje wystawiając faktury, niestety czasami zdarza się sytuacja, gdy popełni błąd w sporządzonym dokumencie. Głównym rozwiązaniem w przypadku popełnienia błędu jest wystawienie faktury korygującej. W celu wyjaśnienia kto, oraz w jakim przypadku może wystawić fakturę korygującą zapraszam do wpisu.

 • Fakturę korygującą wystawiamy w przypadku błędu liczbowego, który ma wpływ na wartość podatku (np. związany jest z ceną, ilością, stawką podatku VAT).
 • W przypadku błędu związanego z danymi formalnymi przedsiębiorca jest zobowiązany wystawić notę korygująca.

W jakich sytuacji należy wystawić fakturę korygującą?

Faktura korygująca wystawiana jest przez sprzedawcę, gdy po wystawieniu faktury pierwotnej nastąpią sytuacje takie jak:

 • obniżenie ceny przez udzielenie rabatu, opustów i obniżek po dokonaniu sprzedaży,
 • dokonanie zwrotu towaru,
 • dokonanie zwrotu całości lub części zapłaty dokonanej przed dniem sprzedaży,
 • podwyższenie ceny,
 • wystąpienie pomyłki w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Jakie elementy powinna zawierać faktura korygująca?

 • wyraz “FAKTURA KORYGUJĄCA” lub “KOREKTA”,
 • numer kolejny oraz datę jej wystawienia,
 • dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca,
 • przyczynę korekty,
 • jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej.

Jakie informacje powinna zawierać faktura VAT?

Czy potrzebujemy potwierdzenia otrzymania faktury korygującej?

Konieczność otrzymania potwierdzenia odbioru dotyczy faktur korygujących, które zmniejszają podstawę opodatkowania.

Prawidłowe sposoby potwierdzenia odbioru faktury korygującej to m.in:

 • pocztowe potwierdzenie odbioru,
 • elektroniczny dowód otrzymania faktury korekty przesłanego pocztą elektroniczną (e-mail),
 • podpisanie kopii faktury korygującej.

Kto wystawia notę korygującą?

Dzięki nocie korygującej możemy poprawić dane umieszczone na fakturze otrzymanej od kontrahenta. W odróżnieniu do faktury korygującej, nota umożliwia skorygowanie błędów formalnych, które nie wpływają na odliczenia podatku VAT. Do wystawienia noty zobowiązany jest nabywca towaru lub usługi.

Kiedy wystawimy note?

W chwili, gdy zauważymy błąd powinnismy sporządzić notę korygującą w dwóch egzemplarzach. Należy pamietać, że dokument może obejmować jeden lub wszystkie błędy, jakie pojawiły się na fakturze. Ważne jest też, że nota korygująca wymaga akceptacji wystawcy faktury.

Co powinna zawierać nota korygująca?

Sporządzając note korygującą musimy pamietać o zawarciu:

 • wyraz “NOTA KORYGUJĄCA”,
 • numer kolejny i datę jej wystawienia,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów/usług oraz ich adresy i numer NIP,
 • dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura,
 • wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

Jakie pomyłki wykluczają wystawienie noty korygującej?

Notę korygującą można wystawić w sytuacji, gdy otrzymana faktura zawiera pomyłki inne niż:

 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto),
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej
 • zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty
 • podatku (wartość sprzedaży netto),
 • stawkę podatku,
 • sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami
 • podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące
 • poszczególnych stawek podatku,
 • kwotę należności ogółem.

Jak skorygować błędne dane nabywcy?