Jak uzyskać dotację na rozpoczęcie działalności w 2021?


23 stycznia 2021 6 min. czytania

Jeśli planujesz rozpocząć działalność gospodarczą powinieneś zwrócić uwagę na wsparcie finansowe, jakie można uzyskać z Powiatowego Urzędu Pracy, tym bardziej, że po spełnieniu określonych warunków jest to dotacja bezzwrotna. Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się jak uzyskać dotację z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Ważne!

Każdy Powiatowy Urząd Pracy tworzy swój wewnętrzny regulamin przyznawania wsparcia finansowego. Może się okazać, iż w jednym urzędzie jest on bardziej rygorystyczny niż w innym, albo jeden proponuje maksymalną kwotę wsparcia w wysokości 18 000 zł, a inny 25 000 zł. Dlatego też najważniejszym krokiem jest wybranie się do urzędu pracy w mieście powiatowym ze względu na swoje miejsce zamieszkania lub pobytu, albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Tam powinieneś zapoznać się z regulaminem uzyskania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej i wnikliwie go przeanalizować.

Wysokość dotacji

Każdego roku kwota wsparcia, jaką może uzyskać bezrobotny na rozpoczęcie działalności gospodarczej zmienia się. Jest ona bowiem uzależniona od wysokości średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Maksymalna kwota takiego wsparcia mieści się pomiędzy 4-krotnością, a 6-krotnością tego wynagrodzenia. Jako, że w I kwartale 2017 roku przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 4 353,55 zł, bezrobotny mógłby w odniesieniu do tej kwoty otrzymać maksymalnie jej sześciokrotność, tj. 26 121,30 zł.

Kto może otrzymać dotację?

Aby otrzymać wsparcie finansowe w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej musisz posiadać status osoby bezrobotnej, być absolwentem Centrum Integracji Społecznej lub absolwentem Klubu Integracji Społecznej. Niektóre urzędy wymagają, aby osoba ubiegająca się o wsparcie posiadała status bezrobotnego przez określony czas.

Budynek, klucz i i komputer

Musisz także spełnić inne warunki jako osoba bezrobotna:

 1.  musisz znaleźć się w I lub II profilu pomocy (profil pomocy jest ustalany dla bezrobotnego tuż po rejestracji w urzędzie pracy na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika urzędu),
 2. w okresie roku poprzedzającym złożenie wniosku nie odmówiłeś bez uzasadnionych przyczyn przyjęcia propozycji zatrudnienia, szkolenia, stażu, itp.,
 3. nie otrzymałeś dotychczas bezzwrotnego wsparcia na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej pochodzącego z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych,
 4. nie prowadziłeś w ciągu ostatniego roku działalności gospodarczej,
 5. w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie byłeś skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 6. nie złożyłeś wniosku do innego urzędu.

Inne warunki

 1. osoba bezrobotna musi założyć działalność gospodarczą w terminie określonym w umowie o dofinansowanie i prowadzić ją przez okres co najmniej roku,
 2. należy udokumentować i rozliczyć poniesione wydatki w terminie określonym umową,
 3. nie możesz skorzystać z tej formy pomocy, jeśli współmałżonek prowadził w okresie ostatnich 12 m-cy działalność o tym samym profilu,
 4. zakupionych z dofinansowania środków trwałych i wyposażenia nie możesz sprzedać w okresie trwania umowy,
 5. złożony wniosek musi być kompletny.

Dotacja na rozpoczęcie działalności nie dla każdego profilu firmy

Poza ograniczeniami dotyczącymi rodzaju wydatków, których nie można sfinansować otrzymaną dotacją, istnieje inne ograniczenie. Mianowicie są pewne rodzaje działalności, których prowadzenie wyklucza możliwość skorzystania z tego rodzaju dofinansowania. Są to najczęściej:

 • handel obwoźny, obnośny, handel na straganach i targowiskach,
 • prowadzenie działalności sezonowej,
 • prowadzenie działalności poza terytorium kraju,
 • działalność związana z prowadzeniem lombardu i salonów gier hazardowych.

Niektóre urzędy wykluczają też działalność związaną z ezoteryką i wróżbiarstwem, czy handel towarami używanymi.

Jeśli więc chcesz się starać o środki z urzędu pracy na podjęcie działalności gospodarczej koniecznie sprawdź, czy profil działalności, jaką chcesz prowadzić nie jest wykluczony z możliwości pozyskania tego wsparcia.

Zabezpieczenie

Większość urzędów pracy wymaga zabezpieczenia zwrotu otrzymanego dofinansowania. Przykładem takiego zabezpieczenia mogą być:

 • weksel z poręczeniem wekslowym,
 • zastaw na prawach lub rzeczach,
 • poręczenie cywilne,
 • blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
 • gwarancja bankowa.

Oczywiście każdy z urzędów określa w regulaminie akceptowalne przez niego formy zabezpieczenia.

Zgoda współmałżonka

Osoba wnioskująca o wsparcie z Powiatowego Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej musi także przedstawić zgodę swojego współmałżonka na otrzymanie dotacji. Taką zgodę należy też przedstawić w przypadku zabezpieczenia w formie poręczenia cywilnego. Współmałżonek poręczyciela także musi zgodzić się na fakt poręczenia. Dotyczy to sytuacji, w której pomiędzy małżonkami nie ma rozdzielności majątkowej.

Zalety

– największą zaletą jest to, że po spełnieniu warunków umowy jest to pomoc bezzwrotna,

– kapitał na początek działalności, kiedy jest ona zazwyczaj najbardziej kosztochłonna (np. ze względu na konieczność zakupu niezbędnego sprzętu),

nieskomplikowana procedura (wniosek jesteś w stanie wypełnić samodzielnie, nie wymaga on specjalistycznej wiedzy, a jedynie konkretnego planu na swoją działalność).

Wady

– nie możesz w okresie roku po podpisaniu umowy o dofinansowanie zawiesić działalności gospodarczej,

– nie możesz odwołać się od negatywnej decyzji urzędu pracy w zakresie przyznania dofinansowania, jedyną możliwością jest złożenie wniosku raz jeszcze w kolejnym naborze,

– dofinansowanie stanowi pomoc de minimis i w związku z tym należy przechowywać dokumentację związaną z otrzymaną dotacją przez okres 10 lat, czyli dwa razy dłużej niż w przypadku innych dokumentów firmowych,

brak możliwości podjęcia pracy zarobkowej w oparciu o umowę o pracę przez okres 12 miesięcy,

posiadanie lokalu, w którym będzie prowadzona działalność (nie musi to być lokal będący własnością bezrobotnego, może być użytkowany na podstawie umowy najmu lub użyczenia)

Nie sposób wymienić tu wszystkich warunków udzielanego wsparcia, chociażby dlatego, że każdy urząd ustala je samodzielnie w oparciu o swój wewnętrzny regulamin. W artykule zostały przedstawione najważniejsze warunki, jakie muszą być spełnione, by takie dofinansowanie otrzymać. Musisz jednak pamiętać, że o wszystkich warunkach możesz się dowiedzieć tylko i wyłącznie w regulaminie udzielania tego rodzaju wsparcia w swoim urzędzie pracy.

Załóż testowe konto i korzystaj za darmo!

 • Dodatkowo otrzymasz wsparcie naszych specjalistów od poniedziałku do soboty, w dogodnych godzinach.
 • Przekonaj się, jak proste jest wystawianie faktur i dbanie o porządek w dokumentach.
 • Wypróbuj też naszą wielokrotnie nagradzaną aplikację mobilną do księgowości.
 • A gdy Twoje potrzeby wzrosną – wybierz sprawdzoną zdalną księgową.

Załóż konto

Instrukcje dotyczące ujęcia zdarzeń gospodarczych w aplikacji inFakt znajdują się na naszej bazie wiedzy.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu