Czy bezrobotny może prowadzić firmę bez rejestracji i czy straci zasiłek dla bezrobotnych?


17 stycznia 2019 3 min. czytania

Wsród wielu pytań o działalność bez rejestracji pojawia się pytanie, czy bezrobotny może wykonywać działalność bez rejestracji? Co stanie się, gdy limit przychodów zostanie przekroczony? Dokładne wyjaśnienia zamieszczam we wpisie.

  • Osoba bezrobotna może wykonywać działalność bez rejestracji.
  • Po przekroczeniu limitu przychodów, osoba musi zarejestrować dzialalność w CEIDG i traci status osoby bezrobotnej.

Działalność nieewidencjonowana

Działalność nierejestrowana jest to rozwiązaniem, które funkcjonuje od 2018 r. W odniesieniu do 2019 r. mamy określony miesięczny limit przychodów, który wynosi 1125 zł i jest to 50% z kwoty 2250 zł, która jest minimalnym wynagrodzeniem na 2019 r. Jeśli limit zostanie przekroczony, to dana osoba ma 7 dni od tego dnia na zarejestrowanie swojej działalności w CEIDG.

Czy bezrobotny może wykonywać działalność bez rejestracji?

W zakresie działalności bez rejestracji mamy szereg wykluczeń, ale czy posiadanie statusu osoby bezrobotnej jest przeszkodą do wykonywania sprzedaży rozliczanej w ramach działalności bez rejestracji.

Jak określają przepisy, bezrobotną jest osoba która nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę. Takie przychody mogą być uzyskiwane w ramach działalności bez rejestracji, bo one są limitowane także połową minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Dokładne informacje można znaleźć w art. 2 ust. 1 pkt. 2 lit. h ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Oczywiście kwestię zarabiania w ramach działalności bez rejestracji warto też skonsultować ze swoim urzędem pracy.

Co stanie się gdy limit przychodów zostanie przekroczony?

Jeśli w ramach działalności nierejestrowanej osoba w 2019 r. przekroczony limit 1125 zł, to musi w terminie 7 dni założyć jednoosobową działalność gospodarczą. Ważne, że w tej sytuacji nie może być np. założona spółka z.o.o.

Obowiązek taki wynika wprost z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 6.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców.

Przekroczenie limitu przychodów, to nie tylko konieczność zarejestrowania firmy, ale także utrata statusu osoby bezrobotnej.

Ustawodawca wskazał to w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Czy bezrobotny musi w wyznaczonych terminach zgłaszać się do UP?

Osoby zarejestrowane jako bezrobotni w urzędach pracy, muszą co jakiś czas zgłaszać się na wyznaczone wizyty i przyjmować skierowania z urzędu do pracy. Wykonywanie działalności bez rejestracji nie może być przeszkodą, ani wytłumaczeniem niestawienia się w wyznaczonym terminie.

Cechą osoby bezrobotnej powinno być to, że jest gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub w danej służbie albo innej pracy zarobkowej. Wykonywanie drobnych prac np. działalności bez rejestracji nie może z tym kolidować.

Czy bezrobotny może wykonywać działalność bez rejestracji

Czy bezrobotny z prawem do zasiłku utraci go wykonując działalność nieewidencjonowaną?

W mojej opinii wykonywanie działalności bez rejestracji nie jest przeszkodą do pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Osoba która go już pobiera lub się stara o niego nadal może to robić. Warto też w tym temacie skonsultować się z odpowiednim urzędem pracy, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Przeszkodą do pobierania zasiłku dla bezrobotnych jest utrata statusu osoby bezrobotnej. Jak wyżej zaznaczyłam stanie się tak w momencie przekroczenia miesięcznego limitu przychodów.