W jakiej sytuacji stosowane jest zabezpieczenie majątkowe? W jakiej formie może zostać złożone? Kiedy nie dokonuje się takiego zabezpieczenia majątkowego?

Zwrot VAT

Przy omawianiu tego tematu warto zacząć od tego, że jeśli podatnik w deklaracji VAT wykazuje nadwyżkę VAT-u należnego nad naliczony, to mamy do czynienia  z nadpłatą podatku VAT. Podatnik może wnioskować o zwrot tej kwoty. Podstawowy termin to 60 dni od dnia złożenia deklaracji. Zdarza się, że zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania i wówczas naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanej w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego. Jeżeli przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, urząd skarbowy wypłaca należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty – art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

W przypadku wydłużenia terminu, urząd skarbowy na wniosek podatnika dokonuje zwrotu różnicy podatku w terminie 60 dni, jeżeli podatnik wraz z wnioskiem złoży w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe w kwocie odpowiadającej kwocie wnioskowanego zwrotu podatku. Jeżeli wniosek wraz z zabezpieczeniem został złożony na 13 dni przed upływem terminu 60 dni lub później, zwrotu dokonuje się w terminie 14 dni od dnia złożenia tego zabezpieczenia.

zabezpieczenie majątkowe

Zabezpieczenie majątkowe

Jak określa art. 87 ust. 4a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, zabezpieczenie majątkowe może być złożone w formie:

 1. gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
 2. poręczenia banku,
 3. weksla z poręczeniem wekslowym banku,
 4. czeku potwierdzonego przez krajowy bank wystawcy czeku,
 5. papierów wartościowych na okaziciela o określonym terminie wykupu wyemitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, bankowych papierów wartościowych i listów zastawnych o określonym terminie wykupu, wyemitowanych we własnym imieniu i na własny rachunek przez podmiot mogący być gwarantem lub poręczycielem zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.

Zabezpieczenie majątkowe dotyczące zwrotu podatku w wysokości nie większej niż wyrażonej w złotych kwocie odpowiadającej równowartości 1 000 EURO, może być złożone w formie weksla. Przeliczenia kwoty wyrażonej w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na ostatni dzień roboczy okresu rozliczeniowego, którego dotyczy zwrot podatku, w zaokrągleniu do pełnych złotych.

Odmowa

Naczelnik urzędu skarbowego odmawia przyjęcia zabezpieczenia, jeżeli stwierdzi, że złożone zabezpieczenie:

 1. nie zapewni pokrycia w całości wypłacanej kwoty zwrotu, lub
 2. nie zapewni w sposób pełny pokrycia w terminie wypłacanej kwoty zwrotu – w przypadku zabezpieczenia z określonym terminem ważności.

Zwolnienie zabezpieczenia

Zabezpieczenie majątkowe zostaje zwolnione w dniu następującym po dniu:

 1. zakończenia przez organ podatkowy weryfikacji zasadności zwrotu podatku VAT – w przypadku zabezpieczenia, stosowanego przy zwrocie w terminie 60 dni,
 2. w którym upłynęło 180 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej, w której była wykazana kwota zwrotu podatku – w przypadku zwrotu w terminie 180 dni.

Zwolnienia zabezpieczenia nie dokonuje się: 

 1. w przypadku wszczęcia, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej:
  • postępowania podatkowego w zakresie rozliczenia, którego dotyczy zabezpieczenie – do czasu zakończenia tego postępowania, lub
  • kontroli podatkowej w zakresie rozliczenia, którego dotyczy zabezpieczenie – do upływu terminu 3 miesięcy od dnia zakończenia kontroli, jeżeli w tym terminie nie wszczęto postępowania podatkowego,
 2. w przypadku wszczęcia kontroli celno-skarbowej w zakresie rozliczenia, którego dotyczy zabezpieczenie – do upływu terminu 3 miesięcy od dnia zakończenia tej kontroli, a jeżeli w tym terminie doszło do przekształcenia kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe w zakresie rozliczenia, którego dotyczy zabezpieczenie – do zakończenia tego postępowania,
 3. w przypadku stwierdzenia, że podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego nienależną lub wyższą od kwoty należnej i ją otrzymał – do czasu uregulowania powstałej zaległości podatkowej.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu