Zazwyczaj przedsiębiorcy po dokonaniu sprzedaży wystawiają fakturę lub sprzedaż ewidencjonują na kasie fiskalnej. Ostatnio dość często pojawia się wątpliwość, czy podatnik zwolniony musi wystawić fakturę? Po dokładne wyjaśnienia zapraszam do wpisu.

Czy podatnik zwolniony musi wystawić fakturę?

Podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku i to zarówno podmiotowo, jak i przedmiotowo. Natomiast na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż zwolnioną, jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia z VAT nie ma obowiązku wystawiania faktury, chyba że nabywca wystąpi z taki żądaniem.

Jeśli wystąpi konieczność wystawienia faktury, to zamiast stawki VAT można wpisać oznaczenie ZW lub pole zostawić puste. Ponadto podatnik powinien wskazać podstawę zwolnienia z VAT, czyli art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo art. 82 ust. 3 ustawy o VAT.

Przykład 1 – Pan Norbert prowadzi działalność zwolnioną z VAT. W marcu wykonał usługę, za którą otrzymał wynagrodzenie w tym samym miesiącu. Nabywca w grudniu zwrócił się do sprzedawcy z prośbą o wystawienia faktury.

Pan Norbert, zgodnie z przepisami nie ma obowiązku wystawianie faktury, bo żądanie jest po ustawowym terminie 3 miesięcy. Oczywiście przedsiębiorca może, z dobrej woli wystawić dokument.

Przykład 2 – Pani Klaudia prowadzi działalność zwolnioną z VAT. W marcu wykonał usługę, za którą otrzymał wynagrodzenie w tym samym miesiącu. Nabywca w maju zwrócił się do sprzedawcy z prośbą o wystawienia faktury.

Pani Klaudia mam obowiązek wystawić i przekazać nabywcy fakturę.

Termin wystawienia faktury

Zasadą jest, że faktura powinna zostać wystawiona nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.

Faktury wystawia się co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, a drugi zachowuje w swojej dokumentacji podatnik dokonujący sprzedaży.

Czy podatnik zwolniony musi wystawić fakturę

Papier kontra dokument elektroniczny

Faktury mogą być wystawiane zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Należy jednak pamiętać, że stosowanie faktur elektronicznych wymaga akceptacji odbiorcy faktury. W przypadku przesyłania lub udostępniania temu samemu odbiorcy jednocześnie więcej niż jednej faktury elektronicznej dane wspólne dla poszczególnych faktur mogą zostać podane tylko raz, o ile dla każdej faktury są dostępne wszystkie te dane.

Akceptacja dokumentów elektronicznych może być w wiadomości e-mailowej, telefonicznie lub np. poprzez opłacenie wystawionej faktury.