Faktura bez VAT – 0%, „zw” a może „np”?

Czym jest faktura bez VAT, o której dość często możemy usłyszeć. Czy jednak w każdym przypadku oznacza ona to samo? Otóż nie. W tym artykule dowiecie się kiedy stosuje się stawkę  0%, a kiedy „zw” czy „np”.

Kiedy stawka 0%?

Stawkę 0% VAT mogą stosować jedynie czynni podatnicy VAT w ściśle określonych przypadkach, a mianowicie:

 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) (art. 41 ust.3)
 • eksport towarów (art. 41 ust. 4)
 • transport międzynarodowy (art. 83 ust.1 pkt 23 ustawy o VAT)
 • dostawa sprzętu komputerowego:dla placówek oświatowych;dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym (art. 83 ust.1 pkt 26 ustawy o VAT)
 • innych wynikających z art.83 ustawy o VAT, takich jak np.:

dostawy:

 • różnego rodzaju statków armatorom morskim,
 • części do środków transportu morskiego, rybołówstwa morskiego i statków ratowniczych morskich, środków transportu lotniczego oraz części zamiennych do nich,
 • towarów służących bezpośrednio zaopatrzeniu statków,
 • towarów do wolnych obszarów celnych,

usług:

 • świadczonych na obszarze portów morskich polegających na obsłudze środków transportu morskiego lub służących bezpośrednim potrzebom ich ładunków,
 • usług ratownictwa morskiego, nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi morskiej i śródlądowej,
 • usług najmu, dzierżawy, leasingu lub czarteru środków transportu morskiego, rybołówstwa morskiego i statków ratowniczych morskich,
 • usług polegających na remoncie, przebudowie lub konserwacji statków wymienionych w klasie PKWiU ex 30.11 oraz ich części składowych.

importu:

 • środków transportu morskiego, rybołówstwa morskiego i statków ratowniczych morskich, środków transportu lotniczego oraz części zamiennych do nich

Faktura bez VAT, mimo iż zawiera stawkę 0% nie wykazuje wartości podatku.
Faktura bez VAT – 0%, “zw” a może “np”_

Faktura bez VAT kiedy „zw” ?

Faktura bez VAT stosowane jest przez nievatowców, a więc podmioty niebędące czynnymi podatnikami VAT. Skrót „zw” oznacza „zwolniony z VAT”. Podatnik może być zwolniony z VAT przedmiotowo lub podmiotowo. Pierwsze zwolnienie obejmuje swym zakresem określony rodzaj czynności zaś zwolnienie podmiotowe jak sama nazwa wskazuje określone podmioty.

Zwolnienia przedmiotowe wynikają z art. 43 ustawy o VAT. Wśród nich znajduje się np.:

 • dostawa krwi, osocza w pełnym składzie, komórek krwi lub preparatów krwiopochodnych pochodzenia ludzkiego, niebędących lekami,
 • dostawa złota dla Narodowego Banku Polskiego,
 • powszechne usługi pocztowe świadczone przez operatora obowiązanego do świadczenia takich usług, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną,
 • usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze,
 • usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe,
 • usługi nauczania języków obcych oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane,

Co ważne świadcząc jedynie usługi z art.43 podatnik nie ma możliwości bycia vatowcem.

Zwolnienie podmiotowe wynika z art.113 ust.1 i 9 ustawy o VAT. W myśl, którego zwalnia się od VAT sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł . W przypadku podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej limit określa się proporcjonalnie do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym. Zatem przedsiębiorca, który rozpoczął działalność gospodarczą 1 listopada 2016 r. będzie zwolniony z VAT podmiotowo o ile w danym roku podatkowym nie przekroczy limitu 25 000 zł.

Ze zwolnienia podmiotowego nie mogą jednak skorzystać wszyscy przedsiębiorcy.  Zgodnie z art. 113 ust.13 ze zwolnienia podmiotowego nie mogą skorzystać podatnicy:

1) dokonujący dostaw:

a) towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy (np. srebro, złoto, platyna nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku; wyroby jubilerskie i podobne)

b) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:

 • energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),
 • wyrobów tytoniowych,
 • samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,

c) budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,

d) terenów budowlanych,

e) nowych środków transportu;

2) świadczących usługi:

a) prawnicze,

b) w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,

c) jubilerskie;

3) nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Świadcząc powyższe usługi podatnik musi jeszcze przed pierwszą sprzedażą zarejestrować się do VATu.

W tym przypadku Faktura bez VAT wskazuje na stawkę zw.

baza księgowych

Faktura bez VAT kiedy „np”?

Z kolei skrót „np” oznacza „nie podlega” opodatkowaniu. Może być on stosowany zarówno przez vatowca jak i nievatowca w określonych przypadkach.

a. Zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 1-2 ustawy o VAT w przypadkach, o których mowa w art. 106a pkt 2, faktura może nie zawierać danych takich jak stawka podatku VAT, suma sprzedaży netto z podziałem na stawki VAT czy kwota podatku VAT z podziałem na stawki VAT.

Art. 106a pkt 2 ustawy o VAT, odnosi się do dostawy towarów i świadczenia usług dokonywanych przez podatnika posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej, z którego dokonywane są te czynności, w przypadku gdy miejscem świadczenia jest terytorium:

a) państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, a osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca towaru lub usługobiorca i faktura dokumentująca te czynności nie jest wystawiana przez tego nabywcę lub usługobiorcę w imieniu i na rzecz podatnika,

b) państwa trzeciego.

Chodzi zatem o przypadki gdy dana czynność jest opodatkowana poza granicami naszego kraju. Wówczas na fakturze w polu „stawka VAT” wpisuje się „np”

b. Skrót „np” stosuje się również w w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8, jest nabywca towaru lub usługobiorca. Dotyczy to zatem sprzedaży np. surowców wtórnych ze szkła, tworzyw sztucznych czy gumy. Możliwość ta wynika z art. 106e ust.4 pkt 1 ustawy o VAT.