JPK_EWP to kolejna ze struktur, którą podatnicy od dnia 1 lipca 2018 r. powinni dostarczać na żądanie organu podatkowego. W artykule przedstawiam najważniejsze informacje na jej temat.

Kto będzie przekazywał JPK_EWP?

Struktura JPK_EWP powinna zawierać dane znajdujące się w ewidencji przychodów, czyli obowiązek jej przekazania dotyczyć będzie wyłącznie podatników, którzy rozliczają się z podatku dochodowego zastosowaniem zasad ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Obowiązek przesłania JPK_EWP będą mieć wyłącznie przedsiębiorcy, którzy prowadzą ewidencję przychodu w formie elektronicznej.
Jeżeli podatnik nieprowadzący ewidencji przychodów otrzyma takie wezwanie, w mojej opinii, powinien z zachowaniem terminu wskazanego przez organ podatkowy w wezwaniu, wystosować pismo w którym wyjaśni, że nie prowadzi ewidencji w formie elektronicznej.
UWAGA!
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ewidencję przychodów można prowadzić zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej.
Niewykluczone jest jednak, że do 1 lipca 2018 r. rozporządzenie to ulegnie zmianie, dlatego przedsiębiorcom prowadzącym ewidencję w formie papierowej zalecam uważne śledzenie informacji o zmianach przepisów.
JPK_EWP

W jakim terminie trzeba będzie przekazać JPK_EWP?

Strukturę tę podatnicy będą mieli obowiązek przekazać wyłącznie na żądanie organu podatkowego, w terminie wskazanym w tym wezwaniu.
Warto pamiętać o przestrzeganiu terminu wskazanego w wezwaniu, bowiem jego niedotrzymanie może wiązać się przykrymi konsekwencjami dla podatnika.

W jakiej formie należy przekazać JPK_EWP?

Zgodnie z art. 193a Ordynacji podatkowej przekazanie struktury JPK na żądanie organu podatkowego może może nastąpić w dwóch formach:

  • wysyłki przez internet (z zastosowaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego lub przez platformę e-PUAP) bądź
  • poprzez zapisanie na elektronicznych nośnikach danych i przekazanie tak zapisanej informacji do urzędu.

Jakie dane należy zamieścić w JPK_EWP?

W JPK_EWP poza danymi identyfikującymi przedsiębiorcę powinny zostać wyszczególnione m.in. przychody z podziałem na stawki ryczałtu wg których opodatkowane są przychody uzyskiwane przez tego przedsiębiorcę.
Komplet informacji również o innych strukturach JPK można znaleźć tutaj
Więcej informacji planowanych o zmianach przepisów pojawi się na bezpłatnych szkoleniach organizowanych w ramach Ogólnopolskiej Akademii inFakt!