Rok 2018 przyniesie duże zmiany w sposobie przekazywania przez najmniejsze przedsiębiorstwa informacji do urzędu skarbowego. Jako ostatnia grupa podatników mikroprzedsiębiorcy zostaną objęci obowiązkiem przekazywania informacji w formie JPK.
O innych zmianach prawnych w 2018 można przeczytać tutaj

Jakie dokumenty należy przesyłać w formie JPK?

Od dnia 1 stycznia 2018 r. na mikroprzedsiębiorców zostanie nałożony obowiązek comiesięcznego przesyłania dokumentacji JPK_VAT. Kwestie związane z tym obowiązkiem zostały przez nas omówione tutaj. Natomiast od 1 lipca 2018 r. na żądanie organu podatkowego mikroprzedsiębiorcy będą mieli obowiązek przesyłania pozostałych informacji z zastosowaniem struktury JPK. Należą tutaj:

  • księgi rachunkowe – JPK_KR
  • wyciąg bankowy – JPK_WB
  • magazyn – JPK_MAG
  • faktury VAT – JPK_FA
  • podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
  • ewidencja przychodów – EWP

Kompendium wiedzy o JPK można znaleźć tutaj

Czy przedsiębiorcy prowadzący KPIR w formie papierowej będą mieli obowiązek przesyłania JPK_PKPIR?

Zgodnie z art. 193a  § 1 Ordynacji podatkowej w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w § 2, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą.
W konsekwencji obowiązek dostarczania kpir w strukturze JPK będzie spoczywać tylko na tych przedsiębiorcach, którzy prowadzą księgę przychodów i rozchodów w formie elektronicznej. Z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów wynika, że książka przychodów i rozchodów może być prowadzona zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Jeżeli do lipca przyszłego roku nie dojdzie do zmiany rozporządzenia w tym zakresie, przedsiębiorcy prowadzący kpir w formie papierowej, nie będą mieli obowiązku przesyłania JPK_PKPIR.
JPK

Czy wszystkie dokumenty należy przesyłać co miesiąc?

Co miesiąc należy przesyłać wyłącznie JPK_VAT, pozostałe struktury przedsiębiorca powinien przesyłać na żądanie organu podatkowego.

Czy JPK można wysłać pocztą?

W przypadku JPK_VAT dokumentację można przekazać wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (obowiązek taki wynika z art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej). Natomiast pozostałe struktury mogą zostać przekazane na żądanie organu podatkowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych. W konsekwencji pozostałe struktury JPK mogą zostać zapisane na informatycznych nośnikach danych i przesłane do urzędu skarbowego pocztą.

Kto sporządza  i przesyła JPK_WB?

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów, to przedsiębiorca ma obowiązek przesłać na żądanie organu podatkowego dokument JPK_WB, dokument ten powinien jednak zostać przygotowany we współpracy z bankiem. W praktyce może to wyglądać w ten sposób, że urząd skarbowy, za zgodą przedsiębiorcy zwróci się do banku z prośbą o przesłanie JPK_WB.
Przez pewien czas Ministerstwo Finansów planowało wprowadzenie obowiązku codziennego przesyłania JPK_WB (obowiązek ten nie miał dotyczyć  mikroprzedsiębiorców), jednakże niedawno zaniechano takiego rozwiązania.

Czy w strukturze JPK_FA należy wykazać faktury zakupu oraz sprzedaży?

Początkowo, zarówno faktury sprzedaży, jak i zakupu miały zostać przekazywane w ramach tej struktury. Ostatecznie jednak zrezygnowano z obowiązku wykazywania w tym dokumencie faktur zakupowych (dane te zostały wykazane w zmienionej od 1 stycznia 2017 r. ewidencji zakupów VAT).

Czy jest kara za niezłożenie JPK?

Za nieprzesłanie JPK na żądanie organu podatkowego grozi kara porządkowa przewidziana w art. 262 § 1 pkt 2a Ordynacji podatkowej, za nieprzedstawienie w wyznaczonym terminie dokumentów. W 2017 r. kara ta zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów wynosi 2800 zł.
Natomiast nieprzesłanie JPK_VAT zagrożone jest karą grzywny na podstawie art. 83 kodeksu karnego skarbowego, jako udaremnienie lub utrudnienie wykonania czynności służbowej. W takim wypadku po przeprowadzeniu postępowania karnoskarbowego sąd może nałożyć na przedsiębiorcę karę grzywny w wysokości do 720 stawek dziennych.
Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe; stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności, w konsekwencji stawka dzienna w 2017 r. mieści się w przedziale 66,67 zł – 26.666 zł. Czyli w 2017 r. kara grzywny za to przestępstwo może wynieść maksymalnie 19.200.960 zł.
Więcej informacji planowanych o zmianach przepisów pojawi się na bezpłatnych szkoleniach organizowanych w ramach Ogólnopolskiej Akademii inFakt!